Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

SFS nr
2008:63
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:76

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till organisationer bildade på etnisk grund.

Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna
initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och
delaktighet i samhället.

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:76).

Villkor för bidrag

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4 § Bidrag får lämnas till en organisation som

1. till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund,

2. bedriver sin verksamhet i Sverige,

3. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande
geografisk spridning i förhållande till dem som utgör
organisationens medlemsunderlag,

4. har minst 1 000 betalande medlemmar anslutna till
lokalföreningar eller avdelningar,

5. själv bekostar en del av sin verksamhet,

6. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,

7. har ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 1 §
andra stycket, och

8. har bedrivit verksamhet under minst två år.

Bidrag får även lämnas till samarbetsorgan för organisationer
som avses i första stycket.

5 § Bidrag får under en tre år lång etableringsperiod lämnas
även till organisationer som avses i 4 § första stycket men som
inte uppfyller de villkor som anges i 4 § första stycket 3, 4
och 8.

6 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan

7 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor de handlingar
och uppgifter som styrelsen bestämmer.

Tillförlitligheten av uppgifterna som lämnas enligt första
stycket ska intygas av organisationens revisor.
Förordning (2014:76).

Beslut och utbetalning

8 § I ett beslut om bidrag ska sista dag för redovisning enligt
10 § bestämmas.

Beslut om bidrag får förenas med villkor.

9 § Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

Redovisning

10 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna
förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i
beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen
till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska
redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt
att villkoren för bidraget och tilllämpliga föreskrifter m.m.
har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor. Förordning (2014:76).

11 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att
på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
lämna det underlag som styrelsen begär för granskning av
redovisningen. Förordning (2014:76).

12 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har
fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor ska dessutom senast den 1 juni varje år
till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad
bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.
Förordning (2014:76).

Återbetalning och återkrav

13 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha
insett detta,

3. bidraget inte används för det syfte som anges i 1 § andra
stycket,

4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning
som avses i 10 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

14 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
13 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det
finns särskilda skäl för det får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor efterge återkrav helt eller delvis.
Förordning (2014:76).

Bemyndigande

15 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2014:76).

Överklagande

16 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:63

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då
förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som
främjar integration ska upphöra att gälla. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har
beviljats före den 1 juli 2008.