Förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

SFS nr
2008:643
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:183
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1524

Tillämpningsområde

1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som
huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på
uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form
av befattningsutbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och
högskolor. Förordning (2008:800).

1 a § I denna förordning regleras även sådan särskild
befattningsutbildning som avses i 2 kap. 2 a § skollagen
(1985:1100). Förordning (2009:1524).

2 § Ett uppdrag enligt 1 § får gälla för högst sex år i taget.

3 § Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för
samtliga skolformer, förskola och fritidshem som regleras i
skollagen (1985:1100) samt motsvarande verksamheter som
anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer.

Utbildningen

4 § En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 §
bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som
högskolan har examenstillstånd för.

Befattningsutbildningen får bedrivas av flera högskolor i
samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en
av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

5 § Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och
annan personal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de
krav som anges i föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan
och fritidshemmet, samt att utveckla deras roll som ledare så
att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper
att de kan

1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och
rättssäker utbildning,

2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ-
som verksamhetsnivå, och

3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.

Statens skolverk ska i samband med beställning av
befattningsutbildningen närmare ange de mål som ska gälla för
utbildningen. Förordning (2008:800).

Utbildningens omfattning och innehåll

6 § Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och
bestå av kurserna

1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),

2. mål- och resultatstyrning (10 högskolepoäng), och

3. skolledarskap (10 högskolepoäng).

Avgifter

7 § För befattningsutbildningen tillämpas avgiftsförordningen
(1992:191). Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens
storlek. Avgiften ska beräknas så att den ger full
kostnadstäckning.

Anmälan och urval

8 § En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer
eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska
genomgå befattningsutbildningen.

9 § Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan
tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska
skolhuvudmannen se till att nyanställda rektorer erbjuds plats
i första hand.

Kursbevis och betyg

10 § Samma kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen
som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och
kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna
saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart
betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande inom befattningsutbildningen

11 § Den som har gått igenom en kurs inom
befattningsutbildningen med godkänt resultat eller har
motsvarande utbildning från ett annat land har rätt att
tillgodoräkna sig utbildningen vid den högskola där han eller
hon deltar i befattningsutbildningen.

12 § En deltagare i befattningsutbildningen får tillgodoräkna
sig en eller två av de kurser som anges i 6 §, om han eller hon
har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning
eller i yrkesverksamhet.

Annan utbildning eller yrkeserfarenhet

13 § Om en rektor eller annan person med motsvarande
ledningsfunktion genom tidigare utbildning eller
yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som kan jämställas med
befattningsutbildningen som helhet, har han eller hon rätt att
få en skriftlig redovisning som visar detta. Den skriftliga
redovisningen får inte användas för sådant tillgodoräknande som
avses i 11, 12 eller 15 §.

Beslut om tillgodoräknande m.m.

14 § Högskolan ska, på begäran av den som deltar i
befattningsutbildningen och den skolhuvudman som är
arbetsgivare för honom eller henne, pröva tillgodoräknanden
enligt 11 och 12 §§. En högskola som anordnar
befattningsutbildningen ska också pröva om sådana skriftliga
redovisningar som avses i 13 § ska lämnas. Skriftliga
redovisningar får bara lämnas om både rektorn eller annan
person med motsvarande ledningsfunktion och den skolhuvudman
som är arbetsgivare för honom eller henne begär det.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

15 § Den som har genomgått befattningsutbildningen har rätt att
tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt
bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).

Uppföljning

16 § Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning
rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i
skola, förskola och fritidshem genomgått
befattningsutbildningen.

En högskola som anordnar befattningsutbildningen är skyldig att
medverka i uppföljningen av utbildningen.

Överklagande

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.