Förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet

SFS nr
2008:694
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2008-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:946
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m SFS 2008:1035

Uppgifter

1 § Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten.

2 § Lantmäteriet ska verka för

1. en ändamålsenlig fastighetsindelning, och

2. en effektiv försörjning med grundläggande geografisk
information och fastighetsinformation.

3 § Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för

1. frågor om fastighetsindelning,

2. grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, och

3. frågor om inskrivning enligt jordabalken.

4 § Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för
produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom
området för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation.

5 § Lantmäteriet ska

1. ansvara för framställning och utgivning av information från
den allmänna kartläggningen,

2. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning
som innefattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,

3. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt
besluta om ortnamn i den utsträckning inte någon annan
myndighet har sådan befogenhet,

4. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges
riksgräns på land mot Finland,

5. bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde
och forskning inom området geodesi,

6. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken,

7. handlägga förrättningar,

8. avgöra ärenden om hemmans mantal,

9. verka för regional samordning av grundläggande geografisk
information, fastighetsinformation och mätningsverksamhet, och

10. inom sitt verksamhetsområde

a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,

b) samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i
frågor som har betydelse för Lantmäteriet,

c) ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG-
direktiv,

d) utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och
andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och

e) i övrigt ge råd och stöd.

6 § Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet, med den
begränsning som följer av andra stycket, bedriva
uppdragsverksamhet mot avgift.

I sin egenskap av förvaltningsmyndighet i frågor om
fastighetsindelning får Lantmäteriet bedriva uppdragsverksamhet
endast om verksamheten har ett naturligt samband med
myndighetsutövningen och inte omfattar något annat än

1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och
arkivutredning,

2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,

3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i
samband med upprättande av genomförandebeskrivning,

4. upprättande av ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart
och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband
med fastighetsbildning,

5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av
genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en
förrättning,

6. gränsutvisning och återställande av gränsmärke,

7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),

8. bildande av samfällighetsförening,

9. myndighetssamverkan som avser sådana uppdrag åt statliga
myndigheter som ansluter till Lantmäteriets kärnverksamhet, och

10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet)
samt underlag och förslag till enklare detaljplan av
genomförandekaraktär i de delar av Sverige där andra lösningar
saknas av marknadsskäl.

7 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten ska Lantmäteriet samråda med
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (2008:1035).

Ledning

8 § Lantmäteriet leds av en styrelse.

9 § Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Organisation

10 § Lantmäteriets uppdragsverksamhet, med undantag för den
uppdragsverksamhet som anges i 6 § andra stycket, ska hållas
organisatoriskt skild från Lantmäteriets verksamhet i övrigt.

11 § Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 §
jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i
verksamhetsområden med ett inskrivningskontor i

1. Eksjö för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs,
Örebro och Östergötlands län samt Essunga, Falköpings,
Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings,
Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara
kommuner,

2. Härnösand för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och
Västernorrlands län,

3. Hässleholm för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,

4. Norrtälje för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms,
Södermanlands och Uppsala län,

5. Mora för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,

6. Skellefteå för verksamhetsområdet Norrbottens och
Västerbottens län, och

7. Uddevalla för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län
samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds,
Färgelanda, Göteborgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums,
Lilla Edets, Lysekils, Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals,
Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads,
Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Uddevalla,
Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner.

Särskilda organ

Ortnamnsrådet

12 § Inom Lantmäteriet finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor
om ortnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande
intressenter.

Geodatarådet

13 § Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor
som rör Lantmäteriets samordnande roll inom området geografisk
information och fastighetsinformation (geodataområdet).

Geodatarådet ska

1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den
samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet,

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt
intresse inom geodataområdet,

3. bidra till utvecklingen av den nationella och
internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att
exempelvis stödja tillämpningen av standarder, och

4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i
frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av
information.

14 § Geodatarådet består av en ordförande och högst tio andra
ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska
ingå generaldirektörerna för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning och
Sjöfartsverket, eller den som någon av generaldirektörerna
sätter i sitt ställe.

Marknads- och konkurrensrådet

15 § Inom Lantmäteriet finns Marknads- och konkurrensrådet som
är ett forum för dialog mellan Lantmäteriet och näringslivet.
Rådet ska hantera frågor som rör Lantmäteriets
uppdragsverksamhet. Rådet ska inte hantera klagomål som gäller
priser eller tvister mellan parter.

16 § Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och
högst tio andra ledamöter.

17 § Marknads- och konkurrensrådet ska årligen, i samband med
Lantmäteriets årsredovisning, rapportera sin verksamhet till
regeringen.

Ärendenas handläggning

18 § Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det
inskrivningskontor inom vars verksamhetsområde den berörda
fastigheten är belägen.

Anställningar och uppdrag

19 § Generaldirektören är myndighetschef.

20 § Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och ledamöterna i Marknads- och konkurrensrådet,
och

2. de ledamöter i Geodatarådet som inte avses i 14 § andra
stycket.

Personalfrågor

21 § Vid Lantmäteriet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

22 § Lantmäteriet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Internrevision

23 § Lantmäteriet ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

24 § Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen
(1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

25 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information
och fastighetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att nyttja geografisk information och
fastighetsinformation, och

3. Lantmäteriets uppdragsverksamhet.

Undantag från myndighetsförordningen

26 § Lantmäteriets uppdragsverksamhet omfattas inte av
bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 §
myndighetsförordningen (2007:515).