Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

SFS nr
2008:717
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2008-07-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:691

Signalspaningens omfattning

1 § I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130)
om försvarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som
regeringen bestämmer (signalspaningsmyndigheten) inhämta
signaler i elektronisk form vid signalspaning. Signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de fall
regeringen eller en myndighet som anges i 4 § närmare har
bestämt inriktningen av signalspaningen.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske
endast i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,

2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande
och humanitära internationella insatser eller hot mot
säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana
insatser,

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism
och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota
väsentliga nationella intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen,
krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell
säkerhet,

7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen,
eller

8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig
betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller
försvarspolitik.

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten
får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning
även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den
tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för
att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2009:967).

2 § Inhämtning som sker i tråd får endast avse signaler som
förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av en operatör.

2 a § Inhämtning får inte avse signaler mellan en avsändare
och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Om sådana
signaler inte kan avskiljas redan vid inhämtningen, ska
upptagningen eller uppteckningen förstöras så snart det står
klart att sådana signaler har inhämtats.

Första stycket tillämpas inte i fråga om signaler mellan
sändare och mottagare på utländska statsfartyg,
statsluftfartyg eller militära fordon. Lag (2009:967).

Sökbegrepp

3 § Inhämtning av signaler i tråd ska ske automatiserat.
Sådan inhämtning får avse endast signaler som identifierats
genom sökbegrepp. Även vid annan automatiserad inhämtning ska
sökbegrepp användas för identifiering av signaler.

Sökbegreppen ska utformas och användas med respekt för
enskildas personliga integritet och så att signalspaningen
medför ett så begränsat integritetsintrång som möjligt. För
sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk
person gäller därutöver att de får användas endast om det är
av synnerlig vikt för verksamheten. Lag (2009:967).

Inriktning

4 § I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
finns bestämmelser om regeringens och myndigheters inriktning
av sådan verksamhet. Inriktning av signalspaning får anges
endast av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten,
Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i
Polismyndigheten.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som
bedrivs enligt 1 § tredje stycket.

En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss
fysisk person. Lag (2014:691).

Tillstånd

4 a § Signalspaningsmyndigheten ska ansöka om tillstånd hos
Försvarsunderrättelsedomstolen för signalspaning enligt 1 §.
En sådan ansökan ska innehålla uppgifter om

1. det inhämtningsuppdrag som ansökan avser, med en närmare
redogörelse för det behov som föranleder ansökan och uppgift
om vilken inriktning uppdraget hänför sig till,

2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd
som signalspaningsmyndigheten behöver ha tillgång till för
att fullgöra uppdraget,

3. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är
avsedda att användas vid inhämtningen,

4. vilken tid tillståndet ska gälla, och

5. de omständigheter i övrigt som myndigheten vill åberopa
till stöd för sin ansökan. Lag (2009:967).

5 § Tillstånd för signalspaning enligt visst
inhämtningsuppdrag får lämnas endast om

1. uppdraget är förenligt med lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet och denna lag,

2. syftet med inhämtningen inte kan tillgodoses på ett mindre
ingripande sätt,

3. uppdraget beräknas ge information vars värde är klart
större än det integritetsintrång som inhämtning i enlighet
med ansökan kan innebära,

4. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är
avsedda att användas är förenliga med 3 §, och

5. ansökan inte avser endast en viss fysisk person.
Lag (2009:967).

5 a § I ett tillstånd ska anges

1. det inhämtningsuppdrag för vilket inhämtning får ske,

2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd
som signalspaningsmyndigheten ska få tillgång till för att
fullgöra uppdraget,

3. vilka sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som får
användas vid inhämtningen,

4. den tid som tillståndet avser, och

5. de villkor i övrigt som behövs för att begränsa intrånget
i enskildas personliga integritet.

Ett tillstånd får ges för högst sex månader från dagen för
beslutet och kan efter förnyad prövning förlängas med högst
sex månader i taget.

Om det för fullgörande av inhämtningsuppdrag för vilket
tillstånd givits uppstår behov av tillgång till ytterligare
signalbärare eller användning av andra tillståndspliktiga
sökbegrepp, ska särskilt tillstånd sökas. Vid ansökan och
prövning gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar. Ett sådant
tillstånd ska ha samma varaktighet som tillståndet för det
inhämtningsuppdrag inom vilket tillgång till signalerna
behövs eller sökbegreppen är avsedda att användas.
Lag (2009:967).

5 b § Om det kan befaras att inhämtande av
Försvarsunderrättelsedomstolens tillstånd skulle medföra
sådan fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig
betydelse för något av de i 1 § angivna syftena, får
tillstånd till signalspaningen ges av den befattningshavare
vid signalspaningsmyndigheten som regeringen föreskriver. Ett
sådant tillstånd ska utformas i enlighet med 5 a §.

Har tillstånd lämnats enligt första stycket ska åtgärden
genast anmälas skriftligen till
Försvarsunderrättelsedomstolen. I anmälan ska skälen för
åtgärden anges. Försvarsunderrättelsedomstolen ska skyndsamt
pröva ärendet och, om den finner att det inte finns skäl för
åtgärden, upphäva eller ändra beslutet. Om ett beslut enligt
första stycket har upphört att gälla innan domstolen har
prövat ärendet, ska signalspaningsmyndigheten anmäla åtgärden
till kontrollmyndigheten.

Om Försvarsunderrättelsedomstolen upphäver eller ändrar ett
beslut enligt första stycket ska upptagning eller uppteckning
av uppgifter som redan inhämtats omgående förstöras i den
utsträckning upptagningen eller uppteckningen kan hänföras
till ändringen. Lag (2009:967).

6 § Bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolen finns i
lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.
Lag (2009:967).

Förstöringsskyldighet

7 § Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats
enligt denna lag ska omgående förstöras om innehållet

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna
betydelse för verksamhet som avses i 1 §,

2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3
kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 §
yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfattas av
efterforskningsförbudet i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen
eller 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen,

3. omfattar uppgifter i meddelanden som avses i 27 kap. 22 §
rättegångsbalken, eller

4. avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild
själavård, såvida det inte finns synnerliga skäl att behandla
uppgifterna för syften som anges i 1 § andra stycket.
Lag (2009:967).

Rapportering

8 § Underrättelser med uppgifter som inhämtats enligt denna
lag ska rapporteras till berörda myndigheter i enlighet med
vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet. Om uppgifterna berör en viss
fysisk person, får rapporteringen endast avse förhållanden
som är av betydelse i de hänseenden som anges i 1 § den
lagen. Lag (2009:967).

Internationellt samarbete

9 § I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
finns bestämmelser om internationellt samarbete på
försvarsunderrättelseområdet.

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i
1 § tredje stycket, enligt regeringens närmare bestämmande,
etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor
med andra länder och internationella organisationer.
Lag (2009:967).

Kontroll

10 § Den myndighet som regeringen bestämmer
(kontrollmyndigheten) ska kontrollera att denna lag följs.
Kontrollen ska särskilt avse granskning av sökbegrepp som
avses i 3 §, förstöring av uppgifter som avses i 7 § samt
rapportering enligt 8 §.

Myndigheten får besluta att viss inhämtning ska upphöra eller
att upptagning eller uppteckning av inhämtade uppgifter ska
förstöras, om det vid kontroll framkommer att inhämtningen
inte är förenlig med tillstånd meddelat enligt denna lag.

Myndigheten ska ledas av en nämnd vars ledamöter utses av
regeringen för en bestämd tid, minst fyra år. Ordföranden och
vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.
Övriga ledamöter ska utses bland personer som föreslagits av
partigrupperna i riksdagen. Lag (2009:967).

10 a § Kontrollmyndigheten är skyldig att på begäran av en
enskild kontrollera om hans eller hennes meddelanden har
inhämtats i samband med signalspaning enligt denna lag och,
om så är fallet, huruvida inhämtningen och behandlingen av
inhämtade uppgifter har skett i enlighet med lag.
Kontrollmyndigheten ska underrätta den enskilde om att
kontrollen har utförts. Lag (2009:967).

11 § Inom signalspaningsmyndigheten ska det finnas ett råd
med uppgift att utöva fortlöpande insyn i de åtgärder som
vidtas för att säkerställa integritetsskyddet i
signalspaningsverksamheten. Rådets ledamöter utses av
regeringen för viss tid. Rådet ska rapportera sina
iakttagelser till signalspaningsmyndighetens ledning och, om
rådet finner att det finns skäl för det, till
kontrollmyndigheten. Lag (2009:967).

Underrättelseskyldighet

11 a § Om det vid signalspaning enligt denna lag har använts
sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk
person, ska personen underrättas om detta, om inte annat
följer av 11 b §. Underrättelsen ska innehålla uppgift om när
inhämtningen skett och syftet med inhämtningen.

En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för
försvarsunderrättelseverksamheten, dock senast en månad efter
att det inhämtningsuppdrag som föranlett inhämtningen
avslutades. Lag (2009:967).

11 b § Underrättelse enligt 11 a § får skjutas upp, om
sekretess hindrar att underrättelsen lämnas. Har det på grund
av sekretess inte kunnat lämnas någon underrättelse inom ett
år från det att inhämtningsuppdraget avslutades, behöver
någon underrättelse inte lämnas.

En underrättelse ska inte lämnas om inhämtningen uteslutande
avser främmande makts förhållanden eller förhållanden mellan
främmande makter. Lag (2009:967).

Övriga bestämmelser

12 § I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns
bestämmelser om operatörers skyldighet att överföra signaler
för att möjliggöra inhämtning enligt denna lag.

Endast kontrollmyndigheten ska ha rådighet över signalbärare
innehållande sådana signaler som överförs i enlighet med de
bestämmelser som avses i första stycket. Myndigheten ska ge
signalspaningsmyndigheten tillgång till signalbärare endast i
den utsträckning det följer av tillstånd enligt 5 a eller
5 b §. Lag (2009:967).

12 a § I lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i
Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet finns ytterligare bestämmelser om
behandlingen av inhämtade personuppgifter. Lag (2009:967).

13 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:967

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

2. Verksamhet som vid ikraftträdandet bedrivs med stöd av
tillstånd meddelade enligt äldre bestämmelser får bedrivas
till dess att tiden för tillståndet löper ut.