Förordning (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

SFS nr
2008:754
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-09-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1026

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för

1. åtgärder som syftar till att stärka arbetet med
basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för att öka elevernas
måluppfyllelse, särskilt för de elever som riskerar att inte nå
målen, och

2. kompetenshöjande insatser för lärare som syftar till att
stödja och utveckla arbetet med individuella utvecklingsplaner
med skriftliga omdömen.

2 § Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidrag lämnas för höstterminen 2008 och därefter för ett
kalenderår (bidragsår) i sänder.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för
kompetenshöjande insatser för lärare för vilka statsbidrag kan
lämnas på något annat sätt.

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den
som är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola
eller sameskola.

En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna
förordning skolhuvudman. Förordning (2011:539).

5 § Statsbidrag får lämnas till en skolhuvudman för åtgärder
enligt 1 § 1 för elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3
och, i begränsad omfattning, för elever i årskurs 4–10 som är
i behov av särskilt stöd.

Statsbidrag enligt första stycket lämnas för åtgärder som
avser personalförstärkningar i verksamheten, kompetenshöjande
insatser för lärare som arbetar inom verksamheten och andra
liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av
läromedel. Förordning (2011:1026).

6 § Statsbidrag får lämnas även för insatser enligt 1 § 2.

Beräkning av statsbidrag

Allmänt om beräkningen

7 § Statens skolverk beräknar årligen för varje skolhuvudman en
ram för statsbidrag enligt 8 och 9 §§.

Ram för fristående skolor som inte har elever i årskurs 1-3

8 § En särskild ram ska beräknas för statsbidrag för de
insatser som anges i 1 § 2 för de fristående skolor som inte
har några elever i årskurs 1-3. Denna ram ska utgöras av en
andel av de tillgängliga medlen. Andelen beräknas genom att
dividera antalet elever i dessa skolor med det totala antalet
elever i årskurs 1-10 i Sverige och därefter dividera det
framräknade talet med två. Inom denna ram ska medlen fördelas
mellan de fristående skolorna som inte har några elever i
årskurs 1-3 på grundval av antalet elever.

Ram för skolor med offentlig huvudman och fristående skolor
med elever i årskurs 1–3

9 § Utöver den ram som anges i 8 § beräknas för varje kommun
en bidragsram på följande sätt.

Den ena hälften av de återstående medlen fördelas mellan
kommunerna på grundval av varje kommuns andel av det totala
antalet elever i årskurs 1–3 i Sverige.

Den andra hälften av de återstående medlen fördelas mellan
kommunerna på grundval av den genomsnittliga andelen elever i
skolor med offentlig huvudman och fristående skolor i kommunen
som i sista årskursen inte har nått målen i ett eller flera av
ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska
under 2008–2010.

Utifrån den ram som har beräknats för varje kommun tilldelas
varje skolhuvudman i kommunen bidrag utifrån antalet elever i
årskurs 1–3. Förordning (2011:539).

Ansökan och beslut

10 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag
efter ansökan från skolhuvudmannen.

Statsbidraget betalas ut under november månad för bidragsåret
2008 och under mars månad för övriga bidragsår.

Uppföljning

11 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Redovisning

12 § En skolhuvudman som får statsbidrag enligt denna
förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana
uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljningen.

Återbetalning av statsbidrag

13 § En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt
denna förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats, eller

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådana
uppgifter som avses i 12 §.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig
enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det får
Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

14 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 § Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt
denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:754

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008 och gäller
till och med den 31 december 2011. Bidrag enligt förordningen
får dock lämnas för verksamhet från och med den 1 juli 2008.