Förordning (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning

SFS nr
2008:756
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-09-04

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
utbildning av sådana handledare som avses i förordningen
(2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning.

2 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel.

Statsbidrag lämnas för ett läsår (bidragsår) i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till varje
skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten enligt 3 §
förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning.

4 § Statsbidrag får lämnas för kostnader för huvudmannens
utbildning av lärare. Utbildningen ska syfta till att öka
lärarnas kompetens att utbilda handledare på arbetsplatser som
den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala
lärlingsutbildningen ska förläggas till. Statsbidraget får även
lämnas för huvudmannens utbildning av en sådan handledare.
Utbildningen ska omfatta

– handledarrollen,

– handledarmetodik,

– bedömning och betygssättning,

– gymnasieskolans styrdokument och annan relevant
författningsreglering, och

– lärlingsrådet och dess uppgifter.

Bidrag får inte lämnas för att användas som ersättning till
arbetsplatsen för den tid handledaren deltar i utbildning.

Beräkning av statsbidrag

5 § Statsbidraget ska fördelas mellan de skolhuvudmän som
uppfyller förutsättningarna i 3 och 4 §§ på grundval av antalet
anlitade handledare under det aktuella läsåret. Varje
handledare berättigar huvudmannen till statsbidrag med högst 3
500 kronor per läsår.

Ansökan och utbetalning

6 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag
efter ansökan från skolhuvudmannen.

Redovisning och uppföljning

7 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används.

8 § En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag ska till
Statens skolverk redovisa hur bidraget har använts.

Återbetalning

9 § En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 8 §.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig
enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket efterge krav helt eller delvis.

Bemyndigande

10 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt
denna förordning får inte överklagas.