Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

SFS nr
2008:761
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:77

Allmänna bestämmelser

1 § För att främja forskning och utveckling, inbegripet
demonstrationsprojekt, samt innovation inom energiområdet får
Statens energimyndighet i mån av tillgång på medel lämna stöd
enligt denna förordning.

2 § Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som
anges i

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni
2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget, eller

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse. Förordning (2014:1530).

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014. Förordning (2014:1530).

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag, lån
eller förskott med återbetalningsskyldighet.
Förordning (2014:1530).

5 § En förutsättning för stöd är att en skriftlig ansökan om
stöd lämnats in till myndigheten innan arbetet med
verksamheten eller projektet inleds. Förordning (2014:1530).

6 § Stöd får endast medges om Statens energimyndighet bedömer
att resultatet kan komma att nyttiggöras.
Förordning (2014:1530).

Stödberättigande åtgärder

7 § Investeringsstöd till små och medelstora företag lämnas i
enlighet med kapitel I och artikel 17 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

8 § Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag
lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

9 § Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor
lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 19 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

10 § Stöd till nystartade företag lämnas i enlighet med
kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014. Förordning (2014:1530).

11 § Stöd till sökkostnader lämnas i enlighet med kapitel I
och artikel 24 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

12 § Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt lämnas i
enlighet med kapitel I och artikel 25 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

13 § Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur lämnas i
enlighet med kapitel I och artikel 26 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

14 § Stöd till innovationskluster lämnas i enlighet med
kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014. Förordning (2014:1530).

15 § Innovationsstöd till små och medelstora företag lämnas i
enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

16 § Stöd till processinnovation och organisationsinnovation
lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 29 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

17 § Stöd till utbildning lämnas i enlighet med kapitel I och
artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

Förfarandet i stödärenden

18 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till
Statens energimyndighet. Förordning (2014:1530).

19 § En ansökan om stöd ska innehålla

1. en beskrivning av projektet,

2. uppgift om projektets plats och dess start- och
slutdatum,

3. en teknisk beskrivning,

4. en förteckning över projektkostnader,

5. uppgift om typ av stöd som ansökan avser,

6. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat
offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma
stödberättigande kostnader, och

7. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och i
sådant fall uppgifter om företagets namn, antal anställda,
årsomsättning och balansomslutning och om det
finansieringsbelopp som behövs för projektet.

Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en
redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som
mottagits under de två föregående beskattningsåren och det
innevarande beskattningsåret. Förordning (2014:1530).

20 § Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs
för att syftet med stödet ska tillgodoses.
Förordning (2014:1530).

21 § Innan Statens energimyndighet beslutar om stöd som
överstiger vissa beloppsgränser ska Europeiska kommissionen ha
godkänt stödet enligt följande:

1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro
per företag och projekt vid grundforskning, motsvarande 10
miljoner euro per företag och projekt eller förstudie vid
tillämpad forskning och motsvarande 7,5 miljoner euro per
företag och projekt eller förstudie för övriga projekt.

2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer
inom tjänstesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag
och projekt.

3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per
kluster.

Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och
inte omfattas av kravet på individuellt godkännande enligt
första stycket, ska information om stödet lämnas till
Europeiska kommissionen senast tjugo arbetsdagar efter det att
stödet har beviljats. Förordning (2010:794).

21 § Den som har fått stöd ska till Statens energimyndighet,
enligt vad myndigheten närmare bestämmer, skriftligt redovisa
erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet.

Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats
till och utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs.
Den som har beviljats stöd ska ge myndigheten eller den som
myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten och på
begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.
Förordning (2015:77).

22 § Stödet ska betalas ut senast när projektet har
slutförts.

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett
företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett
beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1530).

23 § Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd
helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2011:1488).

Återbetalning och återkrav

23 a § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 23 §
1–3 föreligger. Förordning (2011:1488).

23 b § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt
23 a § ska Statens energimyndighet besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt
eller delvis. Förordning (2011:1488).

Särskilda bestämmelser om lån

24 § Ett lån ska betalas tillbaka inom en tid som inte får vara
längre än som behövs med hänsyn till syftet med lånet.
Räntesatsen ska bestämmas med hänsyn till möjligheterna till
annan finansiering. Räntesatsen ska minst vara den av
Riksbanken vid varje tidpunkt fastställda referensräntan enligt
9 § räntelagen (1975:635).

25 § Återbetalningen av ett lån får helt eller delvis ersättas
med royalty eller annan löpande avgift. De närmare villkoren
bestäms med beaktande av projektets beräknade ekonomiska utfall
och övriga omständigheter.

26 § Stödmottagaren får helt eller delvis befrias från sin
återbetalningsskyldighet om det uppenbarligen saknas
förutsättningar att förfoga över projektets resultat på sådant
sätt att återbetalning kan ske inom överskådlig tid utan att
stödmottagaren kommer på obestånd. När det bestäms i vilken
utsträckning befrielse från återbetalningsskyldigheten ska ske
ska hänsyn tas till det resultat som har uppnåtts.

27 § I fråga om stöd som beviljats i form av lån gäller i
övrigt föreskrifterna om lån i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

Övriga bestämmelser

28 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 22 § andra stycket och 23 § får dock inte
överklagas. Förordning (2014:1530).

29 § Statens energimyndighet får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställighet av denna förordning.

30 § Statens energimyndighet ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,
och

2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget
som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.
Förordning (2014:1530).

Övergångsbestämmelser

2008:761

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:222) om
statligt stöd till energiforskning, förordningen (1998:653) om
statligt stöd till energiteknik och förordningen (1998:654) om
energiteknikbidrag.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga
om stöd som har beslutats enligt de förordningarna.

2011:1488

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden där
ansökan om stöd har inkommit före ikraftträdandet.