Förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

SFS nr
2008:762
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-09-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:208
Upphävd
2015-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:125

Allmänna bestämmelser

1 § För att främja forskning och utveckling samt innovation får
Verket för innovationssystem i mån av tillgång på medel lämna
stöd enligt denna förordning.

För stöd inom ramen för det av riksdagen beslutade
energiforskningsprogrammet gäller förordningen (2008:761) om
statligt stöd till forskning, utveckling samt innovation inom
energiområdet.

2 § Även länsstyrelsen får lämna stöd enligt denna förordning.
Det som enligt förordningen gäller för Verket för
innovationssystem ska då, med undantag för 18–20 och 30 §§,
tillämpas på länsstyrelsen.

I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om
länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar
län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla
samverkansorganet. Förordning (2010:1762).

2 a § Tillväxtverket prövar, inom sitt verksamhetsområde,
frågor om sådant stöd till innovationskluster som avses i 20 §.
Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

Vid prövningen tillämpas 21–24 b och 29 §§. Det som sägs där
om Verket för innovationssystem ska då tillämpas på
Tillväxtverket. Förordning (2012:125).

Innebörden av vissa begrepp

3 § I förordningen avses med:

grundforskning: forskning som syftar till att förvärva ny
kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och
iakttagbara fakta och som inte enbart är knuten till
industriella eller affärsmässiga mål,

tillämpad forskning: forskning som syftar till att utveckla ny
kunskap, som ska kunna användas för att utveckla nya produkter,
processer, även organisationsprocesser, eller nya tjänster,
eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer
eller tjänster,

experimentell utveckling: att förvärva, kombinera, forma och
använda befintlig vetenskaplig, teknisk, näringslivsmässig
eller annan relevant kunskap i syfte att utarbeta planer,
arrangemang eller design för nya, ändrade eller förbättrade
produkter, processer eller tjänster; utveckling av kommersiellt
användbara prototyper och pilotprojekt; försöksproduktion och
tester av produkter, processer och tjänster, under
förutsättning att dessa inte kan användas eller ändras för att
användas i industriella tillämpningar eller i kommersiellt
syfte,

processinnovation: ny eller betydligt förbättrad produktions-
eller framtagningsmetod, vilket inbegriper betydande
förändringar i tekniker, utrustning eller mjukvara,

organisationsinnovation: ny organisationsmetod i företagens
affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller externa
förbindelser,

forskningsorganisation: universitet, högskola eller
forskningsinstitut, oavsett rättslig status, vars främsta syfte
är att bedriva grundforskning, tilllämpad forskning eller
experimentell utveckling,

högkvalificerad personal: forskare, ingenjörer, formgivare och
marknadschefer med examen från eftergymnasial utbildning och
minst fem års relevant yrkeserfarenhet eller studier på
forskarnivå,

innovationskluster: grupper av fristående företag som är
verksamma i en viss sektor eller region och som har inrättats
för att stimulera innovation genom ett nära samarbete, genom
att dela anläggningar och utbyta expertkunskaper och genom att
aktivt bidra till tekniköverföring, nätverkssamarbete och
informationsspridning bland de företag som ingår i klustret,

förskott med återbetalningsskyldighet: lån för ett
stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera
omgångar och där villkoren för återbetalning beror på
projektets resultat,

stödnivå: bruttostödbelopp uttryckt i procent av projektets
stödberättigande kostnader där, om stöd beviljas i någon annan
form än som bidrag, stödbeloppet ska vara lika med stödets
bidragsekvivalent, och där stöd som betalas ut i omgångar ska
diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets
beviljande med tillämpning av den då gällande referensräntan.

4 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år.

5 § Med små företag avses i denna förordning fristående företag
och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna
företag

1. har färre än 50 anställda, och

2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som
motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

6 § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda
investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. forskningsorganisation utan vinstsyfte, eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder.

7 § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som
avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 6 § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.

8 § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent
direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
och medelstora företag enligt 4 § endast om de kontrolleras av
offentliga organ som anges i 6 § andra stycket 1, 3 eller 4.

Allmänna bestämmelser om stöd

9 § Stöd får enligt denna förordning lämnas i form av bidrag,
lån, projektförsäkring, förskott med återbetalningsskyldighet
samt ersättning för uppdrag eller beställning. Stöd får endast
lämnas om det medför att stödmottagaren därigenom ökar sina
insatser inom forskning, utveckling och innovation.

Stöd får avse helt eller del av projekt. Stöd får inte avse
verksamhet som redan har påbörjats. Beslut om stöd får
innehålla villkor för stödet. Stödet ska betalas ut senast när
projektet slutförts.

När stöd medges ska särskild uppmärksamhet riktas mot hur
resultatet kan nyttiggöras.

10 § Stöd får endast avse

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp
som behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader, såsom material- eller
lagringskostnader, beräknade som summan av det totala belopp
som behövs för att genomföra projektet,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i
den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta
forskningstjänster, teknisk kunskap och patenttjänster, samt

5. övriga omkostnader som uppstår till omedelbar följd av
projektet.

11 § När de stödnivåer som anges i 12–20 §§ bestäms ska
hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som har
lämnats för samma ändamål eller till samma
investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte
överskrida de angivna nivåerna. Stödnivåerna ska fastställas
för varje stödmottagare.

De stödnivåer som fastställs i denna förordning gäller
oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med
statliga medel eller om det delfinansieras av unionen, såvida
inte projektet omfattas av villkoren för unionens
finansiering inom ramen för ramprogrammen för forskning och
utveckling som antagits i enlighet med avdelning XVIII i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt respektive
avdelning II i fördraget om upprättande av Europeiska
atomenergigemenskapen. Stöd till forskning, utveckling och
innovation kan inte heller kumuleras med stöd av mindre
betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och
88 i fördraget på stöd av mindre betydelse om finansieringen
avser samma stödberättigande kostnader.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till en
stödmottagare i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska
svårigheter avses att en stödmottagare inte med egna
finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare
eller långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en
offentlig myndighet, leder till att en stödmottagare på kort
eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i
konkurs. Förordning (2010:795).

Stödnivåer

12 § Stöd till grundforskning får motsvara hela kostnaden för
projektet.

Stöd till tillämpad forskning får lämnas med högst 50 procent
av kostnaden eller med högst 60 procent om stödet utgör
förskott som ska återbetalas. Stöd till experimentell
utveckling får lämnas med högst 25 procent av kostnaden eller
med högst 40 procent om stödet utgör förskott som ska
återbetalas. Stödnivåerna får höjas med 20 respektive 10
procentenheter om stödet lämnas till små respektive medelstora
företag.

13 § En utökning av stöd till tillämpad forskning och
experimentell utveckling som lämnas enligt 12 § får, upp till
en stödnivå på högst 80 procent, ske med 15 procentenheter om

1. ett projekt bygger på samverkan mellan minst två fristående
företag, om inget av företagen står för mer än 70 procent av de
stödberättigande kostnaderna och projektet inbegriper samarbete
med minst ett litet eller medelstort företag eller genomförs i
minst två medlemsstater,

2. ett projekt bygger på samverkan mellan ett företag och en
forskningsorganisation om organisationen står för minst 10
procent av de stödberättigande kostnaderna och har rätt att
offentliggöra resultaten från projektet i den mån de härrör
från forskning som genomförts av organisationen i fråga, eller

3. resultaten, om projektet avser tillämpad forskning, sprids
och publiceras eller på annat sätt görs allmänt tillgängliga.

Stöd för kostnader för immateriella rättigheter

14 § Stöd får lämnas till små och medelstora företag för
kostnader för att få och upprätthålla patent och andra
rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd. Stödet får
högst uppgå till samma stödnivå som gäller för den
forskningsverksamhet som har lett till berörd immateriell
rättighet, eller skulle ha kunnat gälla för sådan verksamhet.

Som stödberättigande kostnader räknas alla kostnader som
föregår beviljandet av rättigheten i en första jurisdiktion,
översättning och andra kostnader för att få rättigheten
beviljad eller godkänd i andra jurisdiktioner samt kostnader
för att försvara rättighetens giltighet under den formella
handläggningen av ansökan och eventuella
invändningsförfaranden.

Stöd till teknisk förstudie

15 § Stöd till teknisk förstudie inför tillämpad forskning
eller experimentell utveckling får lämnas med högst 65
respektive 40 procent av kostnaden. Om stödet lämnas till små
eller medelstora företag får stödnivåerna höjas till 75
respektive 50 procent.

Stöd till process- och organisationsinnovationer inom
tjänstesektorn

16 § Stöd får lämnas till process- och
organisationsinnovationer inom tjänstesektorn förutsatt att
följande villkor är uppfyllda:

1. innovationen ska alltid vara relaterad till användning av
informations- och kommunikationsteknik i syfte att ändra
organisationen,

2. innovationen ska formuleras som ett projekt med en utsedd
kvalificerad projektledare samt fastställda projektkostnader,

3. resultatet av det stödberättigade projektet ska syfta till
en utveckling av en företagsmodell, en företagsmetod eller ett
företagskoncept, som systematiskt kan återskapas, certifieras
eller patenteras,

4. innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad jämfört
med den senaste utvecklingen inom området, och

5. innovationen ska inbegripa en tydlig risk som ska kunna
påvisas av stödmottagaren.

Stödet får lämnas med högst 15 procent av kostnaden. Om stödet
lämnas till små och medelstora företag får stödnivåerna höjas
till 35 respektive 25 procent. Stora företag får medges stöd
endast om de samarbetar med små och medelstora företag och det
lilla eller medelstora företaget tar på sig minst 30 procent av
de stödberättigande kostnaderna.

Som stödberättigande kostnad för instrument och utrustning
räknas endast kostnader avseende informations- och
kommunikationsteknik.

Stöd till nystartade innovativa företag

17 § Stöd får lämnas till nystartade innovativa företag under
förutsättning att företaget är att anses som litet enligt 5 §
och har existerat under kortare tid än sex år vid den
tidpunkt då stödet beviljas samt att företaget

1. genom en bedömning av en från stödmottagaren oberoende
expert kan påvisas under den närmaste framtiden komma att
utveckla produkter, tjänster eller processer som är tekniskt
nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den
nyaste tekniken inom den typen av industri i unionen, och som
löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller,

2. har kostnader för forskning och utveckling som utgör minst
15 procent av företagets kostnader under minst ett av de tre
senaste åren innan stödet beviljades eller, i fråga om
företag utan finansiell historik, att det kan styrkas att
forskning och utveckling har budgeterats till minst 15
procent av företagets kostnader.

Stödet får lämnas till företaget med högst motsvarande en
miljon euro under den period då det kan betecknas som ett
nystartat innovativt företag. Stödet får kumuleras med annat
stöd till forskning, utveckling och innovation.
Förordning (2010:795).

Stöd till innovationsrådgivning m.m.

18 § Stöd får lämnas till små eller medelstora företag för
rådgivningstjänster och andra stödjande tjänster avseende
innovation från den som tillhandahåller sådana tjänster under
förutsättning att stödmottagaren använder stödet till att köpa
tjänsterna till marknadspris eller, om den som tillhandahåller
tjänsten är en icke vinstdrivande organisation, till ett pris
som täcker kostnaderna plus en rimlig marginal.

Stödet får uppgå till högst motsvarande 200 000 euro till ett
och samma företag under en följd av tre år. Om den som
tillhandahåller tjänsten saknar nationell eller europeisk
certifiering får stödet dock lämnas med högst 75 procent av de
stödberättigande kostnaderna. Stödet får lämnas direkt till den
som tillhandahåller tjänsten.

Stödberättigande kostnader som gäller rådgivningstjänster i
syfte att främja innovation är kostnader för
managementkonsulttjänster, tekniskt stöd, tjänster för
tekniköverföring, utbildning, rådgivning vid förvärv, skydd för
och handel med immateriella rättigheter och licensavtal samt
rådgivning om användning av standarder.

Stödberättigande kostnader som gäller andra stödjande tjänster
för att främja innovation är kostnader för kontorslokaler,
databaser, tekniska bibliotek, marknadsundersökningar,
utnyttjande av laboratorier, kvalitetsmärkning samt prov- och
certifieringstjänster.

Stöd för att tillfälligt anställa högkvalificerad personal

19 § Stöd får lämnas till små och medelstora företag för att
tillfälligt anställa högkvalificerad personal för att arbeta
med forskning, utveckling och innovation. Sådan personal får
inte ersätta annan personal utan ska tillfälligt anställas för
en nyinrättad funktion i företaget. Den tillfälligt anställda
ska ha varit anställd minst två år hos sin ordinarie
arbetsgivare och ska, efter att den tillfälliga anställningen
har avslutats, ha rätt att återgå till den ordinarie
arbetsgivaren.

Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 50 procent av
de stödberättigande kostnaderna under högst tre år per företag
och per tillfälligt anställd.

Stödberättigande kostnader utgörs av alla kostnader för
personal, rekrytering och resor för den tillfälligt anställda.

Stöd till innovationskluster

20 § Stöd får lämnas till innovationskluster för investeringar
i hjälpmedel för utbildning och forskning, för infrastruktur
för forskning, såsom laboratorier och testanläggningar, samt
för infrastruktur för bredband eller motsvarande tjänst. Stödet
får uppgå till högst 15 procent av kostnaderna. Stödnivåerna
får höjas med 20 respektive 10 procentenheter om det lämnas
till små respektive medelstora företag.

Stöd får under en period om maximalt fem år även beviljas för
att inrätta ett innovationskluster. Sådant stöd får lämnas med
100 procent av de stödberättigande kostnaderna under det första
året. Stödet ska därefter minskas linjärt för att helt upphöra
senast i slutet av det femte året.

Stödberättigande kostnader som gäller inrättande av ett
innovationskluster är kostnader för marknadsföring av klustret,
förvaltning av klustrets anläggningar samt för anordnande av
utbildning, seminarier och konferenser för att höja kompetensen
hos och främja nätverkssamarbete mellan klustrets medlemmar.

Förfarandet i stödärenden m.m.

21 § En ansökan om stöd ska vara egenhändigt undertecknad av
sökanden. Ansökan ska ges in till Verket för innovationssystem.

Ansökan får överföras elektroniskt till myndigheten. Ansökan
ska i sådant fall vara undertecknad med en elektronisk
signatur. Verket för innovationssystem får meddela föreskrifter
om sådan överföring.

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökan upplysa om
annat offentligt finansieringsstöd som har sökts eller
erhållits för samma ändamål. Även i de fall stöd lämnas utan
föregående ansökan ska stödmottagaren lämna sådana
upplysningar.

22 § Innan Verket för innovationssystem beslutar om stöd som
överstiger vissa beloppsgränser ska Europeiska kommissionen
ha godkänt stödet enligt följande:

1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro
per företag och projekt vid grundforskning, motsvarande 10
miljoner euro per företag och projekt eller förstudie vid
tillämpad forskning och motsvarande 7,5 miljoner euro per
företag och projekt eller förstudie för övriga projekt.

2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer
inom tjänstesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag
och projekt.

3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per
kluster.

Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och
inte omfattas av kravet på individuellt godkännande enligt
första stycket, ska information om stödet lämnas till
Europeiska kommissionen senast tjugo arbetsdagar efter det
att stödet har beviljats. Förordning (2010:795).

23 § Den som har fått stöd ska till Verket för
innovationssystem, enligt vad myndigheten närmare bestämmer,
skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett
stödet.

Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats till
och utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs. Den som
har beviljats stöd ska ge myndigheten eller den som myndigheten
utser tillfälle att granska verksamheten och på begäran lämna
ytterligare uppgifter om verksamheten.

24 § Verket för innovationssystem får besluta att ett beviljat
stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2011:1487).

Återbetalning och återkrav

24 a § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 24 §
1–3 föreligger. Förordning (2011:1487).

24 b § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt
24 a § ska Verket för innovationssystem besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
verket efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.
Förordning (2011:1487).

Särskilda bestämmelser om lån

25 § Ett lån ska betalas tillbaka inom en tid som inte får vara
längre än som behövs med hänsyn till syftet med lånet.
Räntesatsen ska bestämmas med hänsyn till möjligheterna till
annan finansiering. Räntesatsen ska minst vara den av
Riksbanken vid varje tidpunkt fastställda referensräntan enligt
9 § räntelagen (1975:635).

26 § Återbetalningen av ett lån får helt eller delvis ersättas
med royalty eller annan löpande avgift. De närmare villkoren
bestäms med beaktande av projektets beräknade ekonomiska utfall
och övriga omständigheter.

27 § Stödmottagaren får helt eller delvis befrias från sin
återbetalningsskyldighet om det uppenbarligen saknas
förutsättningar att förfoga över projektets resultat på sådant
sätt att återbetalning kan ske inom överskådlig tid utan att
stödmottagaren kommer på obestånd. När det bestäms i vilken
utsträckning befrielse från återbetalningsskyldigheten ska ske
ska hänsyn tas till det resultat som har uppnåtts.

28 § I fråga om stöd som beviljats i form av lån gäller i
övrigt föreskrifterna om lån i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

Övriga bestämmelser

29 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 24 § får dock inte överklagas.
Förordning (2011:1487).

30 § Verket för innovationssystem får meddela de föreskrifter
som behövs för verkställighet av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2008:762

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1254) om
statligt stöd till teknisk forskning, industriellt
utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
stöd som har beslutats enligt den förordningen.

2011:1487

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden där
ansökan om stöd har inkommit före ikraftträdandet.