Förordning (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr
2008:776
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2008-09-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1373

Allmänna bestämmelser

1 § Statistiska centralbyrån ska varje utjämningsår för varje
kommun beräkna

1. standardkostnad enligt 2 § lagen (2008:342) om utjämning av
kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade,
och

2. utjämningsbidrag och utjämningsavgift enligt 3 § lagen om
utjämning av kostnader för stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Om summan av samtliga bidrag inte motsvarar summan av samtliga
avgifter för kommunerna, ska en nivåjustering göras som
motsvarar skillnaden. För samtliga kommuner görs ett avdrag
eller tillägg med ett enhetligt belopp per invånare, som
beräknas så att summan av avgifterna motsvarar summan av
bidragen.

2 § Standardkostnaden ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter
per den 1 november året före utjämningsåret och anges i kronor
per invånare. Standardkostnaden ska beräknas i utjämningsårets
prisnivå utifrån en prognostiserad utveckling av
nettoprisindex.

3 § Underlag för beräkningar av standardkostnaden ska utgöras
av Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag,
Socialstyrelsens individ- och insatsstatistik (mikrostatistik)
för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade och Försäkringskassans statistik om
antalet beslut om assistansersättning enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken, två år före utjämningsåret.
Förordning (2010:1338).

Beräkning av standardkostnad

4 § En kommuns standardkostnad ska beräknas enligt följande.
Antalet personer i kommunen med verkställda beslut om insatser
enligt 9 § 2–8 och 10 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade och insatsen bostad med särskild
service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag samt antalet personer
som beviljats personlig assistans enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken, multipliceras med den enligt 5 §
beräknade genomsnittliga kostnaden per insats i landet,
varefter produkterna summeras. För personer i kommunen med
verkställda beslut avseende både insatsen personlig assistans
enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och insatsen bostad med särskild service för
vuxna enligt 9 § 9 samma lag, ska endast kostnaden för den
sistnämnda insatsen ingå i beräkningen. Till summan adderas
kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken enligt räkenskapssammandraget.

Den enligt första stycket beräknade kostnaden multipliceras med
det personalkostnadsindex som beräknats enligt 6 §. Produkten
multipliceras med nettoprisindex och en korrigeringsfaktor. Den
erhållna produkten divideras slutligen med antalet invånare i
kommunen, varvid kommunens standardkostnad är beräknad.
Förordning (2010:1338).

5 § Den genomsnittliga kostnaden per insats enligt 4 § ska
beräknas enligt följande.

Genomsnittskostnaden för daglig verksamhet framgår direkt av
räkenskapssammandraget och mikrostatistiken. De övriga
insatserna beräknas utifrån skattningar baserade på kostnader
för bostad med särskild service, personlig assistans och övriga
insatser, vilka också framgår av räkenskapssammandraget.

Beträffande boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade ska följande gälla.
Genomsnittskostnaden för bostad med särskild service för vuxna
ska utgöra ett riktvärde för övriga boendeformer. Bostad med
särskild service för barn och ungdomar ska motsvara 125 procent
och barn i familjehem 45 procent av riktvärdet.

Genomsnittskostnaden för personlig assistans enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade ska utgöra ett
riktvärde för personlig assistans enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken. Personlig assistans enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken ska motsvara 50 procent av riktvärdet.

För övriga insatser ska följande gälla. Genomsnittskostnaden
för insatsen korttidsvistelse ska utgöra ett riktvärde för
följande insatser. Korttidstillsyn ska motsvara 55 procent,
avlösarservice 25 procent, ledsagarservice 25 procent och
kontaktperson 10 procent av riktvärdet.

Den genomsnittliga kostnaden per insats ska uppdateras årligen.
Förordning (2010:1338).

6 § Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån
kostnadsuppgifter från räkenskapssammandraget 2013, dels
utifrån den kostnad som beräknats enligt 4 § första stycket.
Beräkningen görs på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en
beräknad personalkostnad per kommun för år 2013 och den
personalkostnad som ingår i den i första stycket sistnämnda
kostnaden, adderas till sistnämnda kostnad. Den erhållna
summan divideras med den i första stycket sistnämnda
kostnaden. Förordning (2014:1373).

7 § För beräkningarna gäller i övrigt de beräkningsmetoder och
närmare detaljer som anges i bilagan till denna förordning.

Uppgiftslämnande

8 § Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före
utjämningsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminära
bidrag och avgifter enligt 3 § lagen (2008:342) om utjämning av
kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade.

9 § Statistiska centralbyrån ska senast den 10 januari varje år
till Skatteverket lämna uppgifter som beräknats enligt denna
förordning.

Verkställighetsföreskrifter

10 § Statistiska centralbyrån får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2008:776

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom
förordningen upphävs förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag
till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
bidrag och avgifter för år 2008 och tidigare år.

2010:1338

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
underlag för beräkningar av standardkostnaden beträffande
sådana uppgifter om assistansersättning och ersättning
till Försäkringskassan som avses i 3 § och 4 § första
stycket sista meningen i deras nya lydelser. Detta gäller
dock endast till och med utjämningsåret 2012.

Bilaga

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns
(SCB) befolkningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp
av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig
procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år
används följande: 2014 (0,1) och 2015 (1,0).

Genomsnittskostnaden

Genomsnittskostnaden per insats i landet beräknas enligt
följande formel:

Boendeformer

Vuxna = nettokostnader från rad 5131 enligt
räkenskapssammandraget / (antal beslut om bostad med
särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal
beslut om boende enligt 9 § 8 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade x 1,25 + antal beslut om
familjehem enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade x 0,45).

Barn = genomsnittskostnaden för vuxna x 1,25.

Barn i familjehem = genomsnittskostnaden för vuxna x 0,45.

Personlig assistans

Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade = nettokostnader från
rad 5133 enligt räkenskapssammandraget / (antal beslut
enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade + antal beslut enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken x 0,50).

Personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken
= genomsnittskostnaden för personlig assistans enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x
0,50.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet = nettokostnader från rad 5135 enligt
räkenskapssammandraget / antal beslut enligt 9 § 10 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Övriga insatser

Korttidsvistelse = nettokostnader från rad 5139 enligt
räkenskapssamman-draget / (antal beslut enligt 9 § 6 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 7 lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,55 +
antal beslut enligt 9 § 5 lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut enligt 9 § 3
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x
0,25 + antal beslut enligt 9 § 4 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade x 0,10).

Korttidstillsyn = genomsnittskostnaden för
korttidsvistelse x 0,55.

Avlösarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse
x 0,25.

Ledsagarservice = genomsnittskostnaden för
korttidsvistelse x 0,25.

Kontaktperson = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse
x 0,10.

Standardkostnadsberäkning

Den första delen av standardkostnaden beräknas enligt
följande formel:

S = BV x bv + BB x bb + FH x fh + DV x dv + KV x kv + KT x
kt + AS x as + LS x ls + KP x kp + PAK x pak + PAF x paf +
FK,

där förkortningar förklaras som

S = standardkostnad,

BV = bostad med särskild service för vuxna,

bv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

BB = bostad med särskild service för barn och ungdomar,

bb = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

FH = boende i familjehem,

fh = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

DV = daglig verksamhet,

dv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

KV = korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

kv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

KT = korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år,

kt = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

AS = avlösarservice i hemmet,

as = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

LS = ledsagarservice,

ls = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

KP = biträde av kontaktperson,

kp = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

PAK = biträde av personlig assistent beslutad av kommunen
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade exklusive personer med både sådan insats
och insatsen bostad med särskild service för vuxna,

pak = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

PAF = biträde av personlig assistent beslutad av
Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

paf = genomsnittskostnad för ovanstående insats,

FK = kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken.

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.

B = Entreprenad och köp av verksamhet.

C = Interna köp och övriga interna kostnader.

D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.

E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.

F = Interna intäkter.

G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken.

H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken.

J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.

S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)
för anställda som är 26 till 64 år 2013 enligt Sveriges
Kommuner och Landstings cirkulär 13:48.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna
kostnader, internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan,
försäljning till andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta
verksamheter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) – 0,85 x
(F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) = beräknade
personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ingående i den första delen av den
beräknade standardkostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85
x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande
personalkostnader ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A)
x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20
x ((H/0,20) – G) – (0,85 x S)) x 0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med
värdet av steg 3 dividerat med standardkostnaden = (S + steg
3) / S.

Slutlig standardkostnad

Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den
ursprungliga standardkostnaden multipliceras med
personalkostnadsindex. Produkten multipliceras därefter
med nettoprisindex och en korrigeringsfaktor för att
summan av standardkostnaderna, inklusive
personalkostnadsindex, efter uppräkning med nettoprisindex
ska överensstämma med kommunernas sammanlagda
nettokostnader, uppräknade till utjämningsårets prisnivå.
Produkten divideras med antalet invånare = S x PK-IX x
nettoprisindex x korrigeringsfaktorn / antalet invånare i
kommunen. Förordning (2014:1373).