Förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

SFS nr
2008:778
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-09-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1482

1 § Migrationsverket får efter ansökan besluta om statligt
bidrag (återetableringsstöd) till en utlänning, om

1. utlänningen har fått avslag på en ansökan om
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser,

2. utlänningen avser att självmant återvända till ett land
eller en del av ett land som på grund av svåra motsättningar
har mycket begränsade förutsättningar för återetablering av
återvändande, och

3. det framstår som sannolikt att utlänningen kommer att tas
emot i det land han eller hon avser att återvända till.

Med avslag enligt första stycket 1 jämställs avskrivning efter
det att utlänningen har återkallat sin ansökan om
uppehållstillstånd.

2 § Ansökan om återetableringsstöd ska ges in i nära anslutning
till att ansökan om uppehållstillstånd avslagits.

Även om ansökan har getts in senare än vad som anges i första
stycket får återetableringsstöd lämnas om det bedöms vara
nödvändigt för att uppfylla en internationell överenskommelse
som Sverige har ingått eller om det bedöms vara av särskild
betydelse för arbetet med att främja ett självmant
återvändande.

3 § Återetableringsstöd får ges även till make eller sambo som
följer med till det land dit utlänningen avser att återvända.
Återetableringsstöd får också ges till utlänningens medföljande
barn som inte har fyllt 18 år. Om det finns särskilda skäl får
återetableringsstöd därutöver ges till annan medföljande
anhörig som lever i hushållsgemenskap med utlänningen i
Sverige.

4 § Återetableringsstöd får inte ges till den som är svensk
medborgare och inte heller till den som tidigare fått sådant
stöd.

5 § Återetableringsstöd lämnas i mån av tillgång på medel.

6 § Återetableringsstöd får betalas ut med 30 000 kronor för
den som har fyllt 18 år och med 15 000 kronor för den som inte
har fyllt 18 år, dock med högst 75 000 kronor per familj.
Återetableringsstödet ska betalas ut i samband med
återvändandet.

7 § Migrationsverket får besluta att återkräva
återetableringsstöd helt eller delvis, om mottagaren inte
återvänder självmant eller efter återvändandet reser in
olagligt i Sverige. Detsamma gäller om mottagaren genom
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att
återetableringsstöd felaktigt har lämnats eller har lämnats med
för högt belopp.

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.