Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

SFS nr
2008:793
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-10-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1001

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga,
samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen
gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009–30
juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en
gymnasial utbildning som

1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och
breddning inom det ämne eller ämnesområde som
spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får
förekomma på det nationella program och den inriktning som
närmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av
sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en
högskola. Förordning (2014:1001).

Villkor för huvudmannens deltagande

2 § En kommunal huvudman får beviljas att delta i
försöksverksamheten genom att Statens skolverk beslutar att en
utbildning ska vara riksrekryterande. Enskilda huvudmän som
har godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får
beviljas att delta i försöksverksamheten av Skolverket.
Deltagande i försöksverksamheten får beviljas om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en
högskola som kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde
som spetsutbildningen är inriktad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som
uppfyller kraven i denna förordning.

Skolverket får fatta beslut om deltagande i
försöksverksamheten för högst 20 utbildningar, varav högst tio
utbildningar vid det första ansökningstillfället. Skolverket
ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över
landet. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten
får varje år högst 30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de
utbildningar som ingår i försöksverksamheten ska högst tio
utbildningar avse matematik eller naturvetenskapliga ämnen och
högst tio utbildningar avse samhällsvetenskapliga eller
humanistiska ämnen.

Skolverkets beslut enligt första stycket ska fattas efter
samråd med Universitetskanslersämbetet. Förordning (2012:727).

Ansökan

3 § Ansökan om att en utbildning ska vara riksrekryterande inom
ramen för försöksverksamheten eller om att få delta i
försöksverksamheten ska lämnas in till Statens skolverk första
gången senast den 1 december 2008 och därefter senast den 15
september kalenderåret före det år utbildningen ska starta.

Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en
ansökan ska innehålla och om vilka handlingar som ska ges in
tillsammans med ansökan.

Gymnasieförordningens tillämplighet

4 § I gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare
bestämmelser om gymnasieskolan som gäller för utbildningen i
tillämpliga delar. Förordning (2011:522).

Hur skolarbetet ska förläggas

5 § Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska
förläggas på annat sätt än vad som gäller enligt 3 kap. 1 och
3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). Förordning (2011:522).

Urval

6 § Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen,
hänsyn tas till ett prov som underlag för bedömning av den
sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Utbildningens innehåll

7 § Utbildningen ska bedrivas som en särskild variant eller
nationell inriktning inom ett nationellt program.

Utöver vad som får förekomma på det nationella program och
den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, ska
utbildningen innehålla gymnasiekurser med särskild
fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som
spetsutbildningen är inriktad mot.

Eget examensmål får inte finnas på utbildningar inom ramen
för försöksverksamheten. Förordning (2010:233).

Betyg

8 § I en elevs examensbevis eller studiebevis ska det antecknas
att eleven gått en utbildning inom ramen för
försöksverksamheten med spetsutbildning. Till beviset ska det
fogas en beskrivning av spetsutbildningens innehåll.
Förordning (2011:522).

Ersättning mellan huvudmän

9 § Om en kommun har antagit en elev på en riksrekryterande
spetsutbildning har den kommunen rätt till ersättning för
sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun
enligt följande.

Ersättning ska lämnas med det belopp som framgår för
respektive program och i förekommande fall inriktning enligt
de föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av
13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Om 16 kap. 55 § första stycket skollagen (2010:800) inte kan
tillämpas när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska
lämna till en fristående gymnasieskola, ska bidrag lämnas med
det belopp som följer av andra stycket. Förordning (2014:1001).

Överklagande

10 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Uppföljning och utvärdering

11 § De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga
att medverka i uppföljning och utvärdering av
försöksverksamheten.

12 § Statens skolverk ska senast den 30 april under 2015–2023
lämna en redovisning av omfattningen av försöksverksamheten
och en utvärdering av den till Regeringskansliet. Skolverket
ska senast den 15 augusti 2017 lämna en fördjupad redovisning
av försöksverksamheten till Regeringskansliet. Skolverket ska
vid utvärderingen och den fördjupade redovisningen samråda
med Universitetskanslersämbetet. Förordning (2014:1001).

Övergångsbestämmelser

2010:233

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.

2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas
efter den 1 juli 2011.

3. För utbildning som påbörjats tidigare ska äldre
bestämmelser tillämpas.

4. De huvudmän vars utbildningar har beviljats
riksrekrytering inom ramen för försöksverksamheten ska senast
den 15 augusti 2010 anmäla till Statens skolverk inom vilket
nationellt program och nationell inriktning de avser att
bedriva utbildningen eller om utbildning ska bedrivas som en
särskild variant inom ett nationellt program efter den 1 juli
2011. Om en huvudman inte gör en sådan anmälan får Skolverket
besluta vilket nationellt program och vilken nationell
inriktning huvudmannen får bedriva inom ramen för
försöksverksamheten för utbildning som påbörjas efter den 1
juli 2011.

5. Fristående gymnasieskolor som deltar i försöksverksamheten
ska ansöka hos Statens skolinspektion om rätt till bidrag för
utbildning enligt förordningen (2010:232) om en förenklad
prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till
bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse
före den 1 mars 2010. I en sådan ansökan ska skolan göra en
anmälan enligt 4. Om en sådan anmälan inte görs, gäller det
som föreskrivs i 4 andra meningen.

6. Försöksverksamheten får utvidgas med sex utbildningar för
sådana huvudmän som avses i 2 § under förutsättning att
ansökan avser en utbildning som den aktuella huvudmannen
redan bedriver. I övrigt ska bestämmelserna i förordningen
tillämpas.

2011:522

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas på
utbildning som påbörjas därefter.

2. För utbildningar som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser
tillämpas.