Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

SFS nr
2008:808
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-10-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:983

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av
den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av
rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av
civil eller kommersiell natur (EG:s delgivningsförordning).

2 § Länsstyrelsen i Stockholms län är mottagande organ enligt
artikel 2.2 i EG:s delgivningsförordning med behörighet att
ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan
medlemsstat. Förordning (2013:983).

3 § Sändande organ enligt artikel 2.1 i EG:s
delgivningsförordning är domstolar, Kronofogdemyndigheten samt
andra svenska myndigheter som ska delge handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur.

4 § Om handlingar har översänts till Länsstyrelsen i
Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ på något
annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver
länsstyrelsen inte delge eller låta delge handlingarna. Detta
gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i
det enskilda fallet och handlingarna har översänts enligt
överenskommelsen. Förordning (2013:983).

5 § Handlingar som har översänts till Länsstyrelsen i
Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ behöver
länsstyrelsen delge eller låta delge endast om det i artikel
4.3 i EG:s delgivningsförordning angivna standardformuläret
är ifyllt på svenska eller engelska. Förordning (2013:983).

6 § Länsstyrelsen i Stockholms län är central enhet enligt
artikel 3 i EG:s delgivningsförordning.
Förordning (2013:983).

7 § I förhållande till Danmark och Finland gäller den nordiska
överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom
delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).