Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

SFS nr
2008:81
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1761

Syfte med stödet

1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för
informationsteknik (IT) får stöd lämnas till en kommun eller
en enskild för projekt där man anlägger kanalisation för IT-
infrastruktur. Den som samtidigt anlägger kanalisation för
annan IT-infrastruktur än den nu aktuella kan inte få stöd
enligt denna förordning för båda kanalisationerna.
Vid konkurrens mellan flera projekt som bedöms vara likvärdiga
får företräde lämnas till det eller de projekt som samtidigt
bedöms vara mest näringspolitiskt motiverade.
Förordning (2010:389).

2 § Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-
infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga
grunder inom tre år från det att ansökan kom in till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt
denna förordning. Förordning (2009:1066).

Allmänna bestämmelser

3 § Med kanalisation avses att rör eller liknande som är
avsedda för IT-infrastruktur anläggs. Förordning (2010:389).

4 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre
betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med
de begränsningar som följer av förordningen samt av 18-20 §§
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

5 § I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs i 2,
8, 9, 12, 14–16 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla det
berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs i 2, 8, 9,
12, 14–16 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla
samverkansorganet. Förordning (2010:1761).

Underlag för stöd och stödets storlek

6 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader
för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentering
och liknande kostnader som är nödvändiga för att samtidigt
anlägga kanalisationen. Kostnader för att utnyttja mark får
dock inte ingå i det stödberättigande underlaget.

Stöd får lämnas med högst femtio procent av det
stödberättigande underlaget.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas till projekt
som ska vara färdigställda och redovisade inom två år från
det att stödet beviljades. Förordning (2009:1066).

7 § Länsstyrelsen i Örebro län ska ansvara för fördelningen av
stödbeloppet mellan länen. För beredning av sådana ärenden ska
Länsstyrelsen i Örebro län biträdas av en arbetsgrupp som
består av företrädare från tre länsstyrelser, landsting som
avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län eller samverkansorgan. Regeringen förordnar dessa
företrädare. Förordning (2010:1761).

Ansökan och beslut

8 § En ansökan om stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län
där projektet i huvudsak planeras att genomföras. Ansökan ska
innehålla en beskrivning av projektet samt kostnaderna för de
åtgärder ansökan avser. Länsstyrelsen beslutar om stöd och
stödets storlek.

9 § Stöd som beviljats betalas ut efter det att projektet
genomförts och redovisats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska
innan utbetalning medges kontrollera att stödet gäller avsett
ändamål och att sökanden utfört arbetet i enlighet med
föreskrivna villkor. Om länsstyrelsen konstaterar att det finns
brister, får länsstyrelsen upphäva ett tidigare beslut eller
ändra det och minska stödets storlek.

Krav på kanalisationen m.m.

10 § Stödberättigande kanalisation ska utformas på ett sådant
sätt att den kan användas samtidigt av två eller flera
innehavare av IT-infrastruktur.

11 § Den som innehar kanalisationen ska upprätthålla och
förvalta dokumentation över den. Innehavaren ska hålla berörda
länsstyrelser informerade om var dokumentationen finns
tillgänglig samt om vilka innehavare av IT-infrastruktur som
har utnyttjat kanalisationen. Dokumentationen hos innehavaren
ska hållas allmänt tillgänglig under minst fem år från den dag
då projektet färdigställdes.

12 § Innehavare av IT-infrastrukturföretag ska ha tillträde
till kanalisationen på ett icke-diskriminerade sätt. Detta krav
på icke-diskriminerande behandling gäller under en period av
fem år, som ska räknas från den dag då projektet
färdigställdes. Kravet ska gälla hela perioden även om
ägarförhållandena ändras, om inte annat följer av andra
bestämmelser. Vid tillhandahållande av kanalisation där
statligt stöd har lämnats, ska priset, om tillhandahållandet
sker inom fem år från länsstyrelsens slutliga beslut, sättas
med hänsyn till det statliga stödets storlek. Priset ska sättas
utifrån självkostnad med skäligt vinstpåslag minskat med
beviljat statligt stöd.

Återkrav

13 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av stödet genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter har föranlett att stödet beviljades,

2. mottagaren av stödet på annat sätt orsakat att stödet
beviljats med för högt belopp, eller

3. stödet använts för något annat än det som avsetts.

14 § Länsstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stöd som har betalats ut om återbetalningsskyldighet
enligt 13 § föreligger. Stöd får dock inte krävas tillbaka när
fem år har gått sedan stödets storlek har bestämts slutligt.

Tillsyn och uppföljning

15 § Länsstyrelsen ska under en period av fem år efter
projektets avslutande utöva tillsyn över den prissättning som
stödmottagaren tillämpar vid uthyrning av utrymme i den IT-
infrastruktur som byggts med hjälp av stödet.

16 § Länsstyrelsen ska vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt gentemot en stödmottagare. Länsstyrelsen
får då efterskänka statens rätt.

17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

18 § Länsstyrelsen ska löpande föra statistik över antalet
inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket
belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek.
Förordning (2010:389).

Övergångsbestämmelser

2008:81

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008. Förordningen
får dock tillämpas på alla projekt som planeras påbörjas under
år 2008.

2009:1066

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas på ansökningar som har
kommit in till länsstyrelsen från och med den 1 januari 2009.