Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

SFS nr
2008:812
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2008-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:206

1 § Regeringen får ställa ut garantier för att insättare i ett
utländskt instituts filial i Sverige får ersättning motsvarande
vad som skulle ha betalats ut enligt det system för garanti av
insättningar som gäller i institutets hemland. Garantier får
dock ställas ut endast om det finns risk för att den utländska
garantin inte kan uppfyllas och en bristande uppfyllelse bedöms
medföra störningar i det svenska finansiella systemet.

Med ett utländskt institut avses ett utländskt bankföretag, ett
utländskt kreditföretag och ett utländskt värdepappersföretag,
om de har eller har haft tillstånd att ta emot kunders medel på
konto.

2 § Om det finns synnerliga skäl får regeringen avvika från vad
som föreskrivs om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).
Lag (2011:206).