Förordning (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut

SFS nr
2008:820
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2008-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:477

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om stöd enligt
lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, som
lämnas i form av kapitaltillskott.

Inledande av ärenden om statligt stöd

2 § Ansökan om statligt stöd får göras hos Riksgäldskontoret.
Riksgäldskontoret får också ta upp ett ärende om stöd utan
någon ansökan.

Avtal som rör stöd

3 § Avtal eller beslut som rör stöd ingås respektive fattas av
Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret ska överlämna ett avtal
som rör stöd till regeringen för godkännande.

Villkor för stöd

4 § Villkoren för stöd ska regleras genom avtal. Villkoren ska
utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata
statens rätt och säkerställa behovet av kontroll och
uppföljning.

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under den tid
stödet kvarstår

1. begränsar användningen av det statliga stödet i
stödmottagarens marknadsföring av krediter,

2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande
befattningshavare hos stödmottagaren som har den högsta
sammanlagda ersättningen:

a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss
befattningshavare får för den aktuella befattningen inte
överstiga den ersättningsnivå som beslutats före det att
ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget
initiativ tog upp ärendet om stöd,

b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och
upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från
stödmottagaren, får inte beslutas under tiden för stödet och
omständigheter hänförliga till denna tid får inte beaktas när
rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna
avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats före det att
ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget
initiativ tog upp ärendet om stöd får verkställas eller
utbetalas under den tid stödet kvarstår, samt

c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare
villkor än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor
för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande,

3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan
ersättning för styrelseuppdrag begränsas till högst den nivå
som beslutats före det att ansökan om stöd gjordes eller
Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd,
och

4. säkerställer att verksamheten inte genomgår en sådan
väsentlig utvidgning som inte hade ägt rum om stödmottagaren
inte hade omfattats av statligt stöd.

Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett
enskilt fall ingå avtal trots att de villkor som anges i andra
stycket 2 och 3 inte är uppfyllda.

5 § När kapitaltillskott lämnas ska staten erhålla ersättning
företrädesvis i form av preferensaktier med stark rösträtt.

Förvaltning av tillgångar

6 § Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och andra tillgångar
som staten äger eller får som säkerhet i samband med att stöd
lämnas.

Statens ägande ska avvecklas i sådan takt att staten så långt
möjligt får ersättning för den risk och de kostnader som har
varit förenade med en genomförd stödåtgärd. Riksgäldskontoret
får besluta om avveckling av statens ägande av sådana aktier
och andra tillgångar som förvaltas av myndigheten, om ägandet
inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Uppföljning av lämnat stöd

7 § Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de
kreditinstitut och andra företag som har fått stöd.
Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor om återbetalning och
andra villkor för stödet uppfylls.

Skyldighet att lämna upplysningar

8 § Av 8 kap. 1 § lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut följer att ett kreditinstitut eller ett sådant
företag som avses i 1 kap. 2 § samma lag som ansöker om stöd
ska lämna Riksgäldskontoret de upplysningar som behövs. Om
Riksgäldskontoret begär det, ska uppgifterna ha granskats av en
revisor som utsetts av institutet eller företaget i enlighet
med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 8 kap. 1 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. 1 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker eller 9 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Anmälan till Europeiska kommissionen

9 § Av artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt följer att statligt stöd ska anmälas till
Europeiska kommissionen för godkännande innan det får
verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 12 §
första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler. Förordning (2013:477).

Ytterligare föreskrifter

10 § Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.