Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier

SFS nr
2008:834
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-10-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:61

1 § Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 14-20 och
32 §§,

2. med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 12, 13,
21-22 c och 32 §§,

3. med stöd av 2 § lagen (1990:1332) om avgifter för
miljöfarliga batterier i fråga om 24 och 25 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Förordning (2013:61).

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

batteri: en källa till elektrisk energi som består av en eller
flera battericeller och där energin genereras genom direkt
omvandling av kemisk energi,

industribatteri: ett batteri som är utformat uteslutande för
industriell eller annan yrkesmässig användning eller som
används i elektriska fordon,

bilbatteri: ett batteri som är utformat för att användas till
ett fordons startmotor, belysning eller tändningssystem och
inte är ett industribatteri, och

bärbart batteri: ett batteri som är förslutet och bärbart och
inte är ett industribatteri eller bilbatteri.

3 § I denna förordning avses med

producent: den som genom att yrkesmässigt överlåta eller på
annat sätt yrkesmässigt tillhandahålla ett batteri släpper ut
batteriet för första gången på den svenska marknaden, och

insamlingssystem: system som en producent upprätthåller eller
är ansluten till och dit avfall som utgörs av batterier kan
lämnas för att på producentens vägnar transporteras bort och
återvinnas eller bortskaffas.

3 a § Med återvinning avses i denna förordning en hantering
som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för
annat material, förbereds för att komma till sådan nytta
eller förbereds för återanvändning. Med återvinning avses
dock inte energiåtervinning. Förordning (2013:61).

4 § Med batteridirektivet avses i denna förordning
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6
september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade
batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv
91/157/EEG.

5 § I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma
betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927). Förordning (2011:1006).

Förordningens syften och mål

6 § Denna förordning syftar till att batterier ska utformas och
framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall
förebyggs och, i fråga om det avfall som ändå uppkommer, att
producenter ska tillhandahålla system för insamling av
avfallet, att batterierna kan återvinnas och att förordningens
mål för insamling, särskilt omhändertagande och återvinning ska
nås.

7 § Förordningens mål för insamling är

1. att 95 procent av det totala antalet sålda bil- och
industribatterier som innehåller bly samlas in,

2. att 95 procent av det totala antalet sålda bil- och
industribatterier som inte innehåller bly samlas in, och

3. att 75 procent av det totala antalet sålda andra batterier
än de som avses i 1 och 2 samlas in.

8 § Förordningens mål för särskilt omhändertagande och
återvinning är

1. i fråga om batterier som innehåller kvicksilver, att 98
procent av batteriernas kvicksilverinnehåll omhändertas
särskilt,

2. i fråga om batterier som innehåller bly, att 65 procent av
batteriernas genomsnittsvikt återvinns med högsta möjliga
återvinningsgrad av blyinnehållet,

3. i fråga om batterier som innehåller nickelkadmium, att 75
procent av batteriernas genomsnittsvikt återvinns med högsta
möjliga återvinningsgrad av kadmiuminnehållet, och

4. i fråga om andra batterier än de som avses i 1-3, att 50
procent av batteriernas genomsnittsvikt återvinns.

Tillämpningsområde

9 § Denna förordning ska tillämpas på alla typer av
batterier, oavsett form, volym, vikt, materialsammansättning
och användning, med undantag för batterier i utrustning som

1. används i samband med skydd av viktiga
säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen,
vapen, ammunition eller krigsmateriel, om utrustningen har
tillverkats för ett specifikt militärt ändamål, eller

2. är avsedd för att skickas ut i rymden.
Förordning (2013:61).

10 § Bestämmelser om att kommuner ska svara för transport samt
återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15
kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna
i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av
förordningen lämnas till en ansvarig producent eller till ett
insamlingssystem som avses i 16 §.

Förbud mot vissa batterier

11 § Bestämmelser om förbud mot att yrkesmässigt saluföra,
överlåta eller till Sverige föra in vissa miljöfarliga
batterier finns i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter.

Anmälningsplikt

12 § Innan en producent släpper ut batterier på marknaden ska
producenten göra en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan
ska innehålla uppgifter om

1. producentens namn, postadress, e-postadress, webbadress,
telefonnummer, faxnummer, kontaktperson och de eventuella
varumärken som producenten använder i Sverige,

2. producentens person- eller organisationsnummer eller, om
ett sådant inte finns, producentens svenska eller europeiska
skattenummer,

3. vilken typ av batterier som producenten släpper ut på
marknaden (bärbara batterier, industribatterier eller
bilbatterier),

4. vilket eller vilka insamlingssystem för batterierna som
producenten avser att använda sig av, och

5. en försäkran om att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Om en uppgift som lämnas enligt första stycket ändras, ska
producenten lämna uppgift om detta till Naturvårdsverket inom
en månad. Om en producent upphör att vara producent i Sverige
ska producenten underrätta Naturvårdsverket om detta.
Förordning (2010:79).

Märkning

13 § En producent ska se till att de batterier som producenten
släpper ut på marknaden är märkta i enlighet med det som anges
i bilagan.

Skyldighet att ta hand om batterier

14 § En producent ska ta hand om batterier som blir avfall.

15 § Skyldigheten att ta hand om batterier enligt 14 § gäller
inte under ett kalenderår då producenten på marknaden släpper
ut

1. mindre än 1 kilogram kvicksilverbatterier,

2. mindre än 2 kilogram kadmiumbatterier,

3. mindre än 250 kilogram blybatterier som vart och ett är
tyngre än 3 kilogram,

4. mindre än 100 kilogram blybatterier som vart och ett är
lättare än 3 kilogram, och

5. mindre än 50 kilogram andra batterier än sådana som avses i
1-4.

16 § En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 14 § genom
att se till att det finns ett eller flera lämpliga
insamlingssystem för batterier.

17 § I fråga om bilbatterier som blir avfall utanför en
yrkesmässig verksamhet och i fråga om bärbara batterier ska en
producent fullgöra skyldigheten enligt 14 § genom att ta hand
om batterierna utan ersättning.

18 § Den som i yrkesmässig verksamhet tillhandahåller
blybatterier som vart och ett överstiger tre kilogram ska ta
emot sådana batterier som lämnas till verksamhetsutövaren.

I fråga om batterier som verksamhetsutövaren inte har sålt
gäller skyldigheten i första stycket endast batterier i en
sådan mängd som står i rimlig proportion till den mängd
batterier som verksamhetsutövaren tillhandahåller.

19 § Ett insamlingssystem som avses i 16 § ska anses lämpligt
om det

1. är lättillgängligt och ger god service åt hushåll, kommuner
och andra som kan antas vilja lämna batterier till systemet,

2. underlättar för hushåll och andra att sortera ut batterier
från annat avfall,

3. finns insamlingsplatser med lämplig geografisk spridning med
hänsyn till batteriernas förväntade användning,
befolkningstäthet och andra omständigheter,

4. är utformat så att de som hanterar batterierna i systemet
inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker på grund av
batterierna,

5. tar emot batterier av det slag som systemet är utformat för
oavsett batteriernas kemiska sammansättning eller ursprung,

6. är tillgängligt för alla producenter på icke-diskriminerande
villkor, och

7. innebär att de producenter som är anslutna till systemet
tillsammans tar ansvar för en lika stor andel av det uppkomna
avfallet i Sverige som motsvarar de anslutna producenternas
sammanlagda marknadsandel.

För service åt kommuner enligt första stycket 1 ska
insamlingssystemet innebära att batterier kan lämnas till
insamlingssystemet, eller hämtas av någon som företräder
insamlingssystemet, på någon av de platser som den berörda
kommunen har anordnat för hantering av batterier. Kommunen och
producenten får komma överens om avvikelser från detta krav.

Ett insamlingssystem som uppfyller kraven i förordningen
(2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter, förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
eller förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa
radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor ska anses
lämpligt för batterier som ingår i de produkter som
förordningarna omfattar.

20 § En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 14 § genom
att se till att batterier som har lämnats till det eller de
insamlingssystem som avses i 16 § transporteras bort,
förbehandlas, återanvänds, materialåtervinns eller tas om hand
på annat sätt som är godtagbart från miljösynpunkt.

Skyldighet att informera

21 § En producent ska senast den 31 mars kalenderåret efter
försäljningen redovisa till Naturvårdsverket

1. de typer och mängder batterier som producenten har släppt
ut på marknaden i Sverige,

2. den mängd batterier som har samlats in i insamlingssystem
enligt 16 § och återvunnits eller bortskaffats eller förts ut
från Sverige för återvinning eller bortskaffande,

3. i vilken grad hanteringen av batterier når målen för
särskilt omhändertagande och återvinning i 8 §, och

4. hur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna
förordning.

Första stycket 4 gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller
kraven i 19 och 20 §§.

I fråga om uppgifter om återvinning eller bortskaffande som
har skett utanför Europeiska unionen ska producenten kunna
visa att batterierna har hanterats på ett sätt som motsvarar
kraven i batteridirektivet.

Rapporteringen enligt första stycket får samordnas med
rapportering som sker enligt förordningen (2005:209) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och
förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar.
Förordning (2011:194).

22 § En producent ska informera dem som använder batterier
om

1. de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön
till följd av de ämnen som förekommer i batterier,

2. innebörden av den märkning som avses i bilagan,

3. skyldigheten att enligt avfallsförordningen (2011:927)
sortera avfall som utgörs av batterier och om hur sorteringen
ska gå till,

4. de insamlingssystem som användarna har tillgång till,
och
5. hur användarna kan bidra till återvinningen av
batterier.

Informationen ska vara uttömmande och lämnas på ett sådant
sätt att den når dem som kan antas vilja lämna batterier till
producenten eller till ett insamlingssystem.
Förordning (2013:61).

22 a § En producent ska samråda med kommunerna om hur
informationen enligt 22 § ska lämnas lokalt. Om man i
samrådet finner att det är lämpligt får informationen lämnas
genom kommunen när den informerar hushållen och andra om
avfallshanteringen. Förordning (2013:61).

22 b § Om Naturvårdsverket begär det, ska producenten samråda
med myndigheten om hur informationen enligt 22 § ska lämnas
genom en rikstäckande informationsinsats. En sådan
informationsinsats får ske genom en statlig myndighets
försorg endast om en eller flera producenter åtar sig att
svara för de kostnader som informationsinsatsen medför.
Förordning (2013:61).

22 c § Om en producents kostnad för att följa denna
förordning innebär att ett batteri saluförs för ett högre
pris än vad som annars skulle ha varit fallet, ska
producenten se till att kostnaden är inkluderad i priset och
inte redovisas som ett separat tillkommande pris.
Förordning (2013:61).

Register

23 § Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa de
uppgifter som producenter har lämnat enligt 12 och 21 §§.

Avgift för vissa miljöfarliga batterier

24 § En producent av slutna nickelkadmiumbatterier ska betala
en avgift med 300 kronor per kilogram slutna
nickelkadmiumbatterier som producenten släpper ut på marknaden.
Avgiften ska täcka samhällets kostnader för insamling,
sortering, transport och bortskaffande av sådana batterier.
Avgiften ska betalas till Naturvårdsverket.

25 § Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket i det
enskilda fallet besluta att avgiften ska sättas ned eller
efterskänkas.

Fondering och användning av avgiftsmedel

26 § Naturvårdsverket ska fondera de medel som betalas in
enligt 24 §.

27 § Om det finns medel i den fond som avses i 26 §, får
ersättning ur fonden ges till en kommun eller en producent
eller den som har anlitats av kommunen eller producenten för

1. kostnader för sortering, återvinning eller bortskaffande av
slutna nickelkadmiumbatterier, och

2. kostnader för information om hanteringen av
nickelkadmiumbatterier.

Medlen får också användas för att täcka Naturvårdsverkets
kostnader för hantering av avgiften och för kostnader som är
hänförliga till upprättande och administration av det register
som avses i 23 §.

28 § Frågor om ersättning ur fonden prövas av Naturvårdsverket.

Rapportering, tillsyn och avgifter

29 § Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om
rapportering till Europeiska kommissionen som framgår av
artiklarna 10, 12 och 22 i batteridirektivet.

30 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4,
24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:56).

Bemyndigande

31 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av 12, 19, 21 och 22 §§.

Straffbestämmelser

32 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
inte fullgör sina skyldigheter att

1. se till att batterier är märkta enligt vad som följer av 13
§, eller

2. ta hand om batterier enligt vad som följer av 14 och 16 §§.

Den som har brutit mot ett vitesföreläggande eller ett förbud
vid vite enligt 26 kap. miljöbalken får inte dömas till straff
enligt denna förordning för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

Till ansvar enligt denna förordning döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt 29 kap. miljöbalken.

Överklagande

33 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

2008:834

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 då
förordningen (1997:645) om batterier ska upphöra att gälla.

2. Om det finns medel som har betalats in till Naturvårdsverket
enligt den upphävda förordningen, får medlen användas för

a) ersättning till den som enligt 14 § denna förordning har
samlat in och fått kostnader för att sortera, återvinna eller
bortskaffa batterier som innehåller bly, kadmium eller
kvicksilver och som kan antas ha släppts ut på marknaden före
den 1 januari 2009,

b) ersättning till den som har fått kostnader för
bortskaffande av kvicksilver från batterier som kan antas ha
släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009,

c) återbetalning av avgifter för batterier som har förts ut
från Sverige, om batterierna har släppts ut på marknaden före
den 1 januari 2009,

d) att betala Naturvårdsverkets kostnader för prövning av
frågor om utbetalning av medlen,

e) information om hantering av batterier, och

f) forskning om batterier.
Förordning (2012:463).

2009:79

1. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2010.

2. I fråga om uppgifter som avser 2009 får redovisning enligt
21 § ske senast den 30 juni 2010.

Bilaga

Märkning av batterier

Batterier ska vara märkta med följande symbol.

Symbolen består av en överkryssad soptunna på hjul. Symbolen
ska finnas på ett synligt ställe, vara tydligt läsbar och
outplånlig.

Symbolen ska täcka minst 3 procent av ytan på batteriets
största sida. Symbolen ska dock inte vara större än 5 x 5
centimeter. För cylinderformade batterier ska symbolen täcka
minst 1,5 procent av batteriets yta.

Batteriet behöver inte märkas med symbolen, om batteriet är så
litet att 3 procent av batteriets yta är mindre än 0,5 x 0,5
centimeter och symbolen i en storlek av minst 1 x 1 centimeter
i stället placeras på batteriets förpackning.

Ett batteri som innehåller

– mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver ska märkas med Hg,

– mer än 0,002 viktprocent kadmium ska märkas med Cd, eller

– mer än 0,004 viktprocent bly ska märkas med Pb.

Hg-, Cd- eller Pb-märkningen ska placeras under
soptunnesymbolen och vara minst en fjärdedel så stor som
soptunnesymbolen.