Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

SFS nr
2008:850
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:838

Uppgifter m.m.

1 § Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till
uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4 kap. lagen (2008:814)
om statligt stöd till kreditinstitut. I den lagen finns det
också bestämmelser om nämndens sammansättning, utseende av
ledamöter och ersättare, förordnande av ordförande och vice
ordförande samt om handläggning av ärenden enligt lagen.

Prövningsnämnden har även till uppgift att pröva ansökningar
enligt 9 § tredje stycket och överklaganden enligt 25 § lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti. Förordning (2011:838).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Kammarkollegiet utför mot ersättning administrativa
uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Handläggning av ärenden enligt lagen (2008:814) om statligt
stöd till kreditinstitut och lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti

4 § Inkommande ärenden ska fördelas mellan ordföranden och vice
ordföranden. Grunderna för fördelningen ska anges i
arbetsordningen.

Ordföranden och vice ordföranden ansvarar för beredningen av de
ärenden som tilldelats dem.

5 § Ärenden som avses i 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om
statligt stöd till kreditinstitut samt i 9 § tredje stycket
och 25 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska
handläggas skyndsamt. Förordning (2011:838).

Handläggning av administrativa ärenden

6 § Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 §
myndighetsförordningen (2007:515) ska nämnden

1. yttra sig i lagstiftningsfrågor,

2. lämna en årlig redogörelse enligt 8 §, och

3. besluta om annat skiljande från tjänster eller uppdrag än
avskedande.

7 § Ordföranden får avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av nämnden.

Ordföranden får i enskilda fall lämna över till någon annan
ledamot att avgöra ärenden som är av det slaget att de får
avgöras av ordföranden. Det får också anges i arbetsordningen
att någon annan ledamot än ordföranden får avgöra sådana
ärenden.

Årlig redogörelse

8 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en
redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

– 5 § om delegering,

– 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

– 15 och 16 §§ om beslutförhet,

– 20 § om föredragning,

– 21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än
dem som nämnden fattar i administrativa ärenden,

– 24 § om ställföreträdare,

– 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
och

– 29 § om ärendeförteckning.