Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

SFS nr
2008:879
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1063

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av
den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt
betalningsföreläggande.

Ansökan m.m.

2 § En ansökan om europeiskt betalningsföreläggande som ska
göras i Sverige ges in till Kronofogdemyndigheten.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att ansökningar och bestridanden får
ges in i form av elektroniska dokument.

Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts
med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och
utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om elektroniska dokument.

4 § En ansökan eller ett bestridande som ges in i form av ett
elektroniskt dokument ska lämnas till ett mottagningsställe för
elektroniska dokument som Kronofogdemyndigheten har anvisat. En
sådan handling ska anses ha kommit in till
Kronofogdemyndigheten när den har anlänt till
mottagningsstället.

5 § Den som ansöker om europeiskt betalningsföreläggande ska
betala en ansökningsavgift. Regeringen får meddela föreskrifter
om avgiftens storlek.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott.

Om sökanden inte följer ett föreläggande att betala
ansökningsavgift, ska ansökan avvisas.

6 § Om det europeiska betalningsföreläggandet inte har kunnat
delges, ska Kronofogdemyndigheten pröva om försöken till
delgivning ska fortsätta eller om ansökan ska avvisas. Vid
denna prövning ska hänsyn tas till det arbete och den kostnad
som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna
för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i
övrigt.

7 § Om sökanden återkallar sin ansökan, ska målet avskrivas.

Partiellt betalningsföreläggande

8 § Om ett europeiskt betalningsföreläggande har utfärdats för
endast en del av den fordran som har angetts i ansökan, ska den
återstående delen av ansökan avskrivas.

Sökandens rätt till ersättning för kostnader i målet

9 § Ersättning till sökanden för kostnader i målet får avse
ansökningsavgift samt skäligt belopp för

1. delgivning,

2. översättning av handlingar, och

3. sökandens eget arbete med anledning av målet och arvode
till ombud eller biträde.

Ersättning för kostnader enligt första stycket 3 får endast
om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än
380 kronor. Lag (2013:1063).

Överlämnande av mål till domstol eller annan myndighet

10 § Om förfarandet ska gå vidare enligt reglerna för ordinarie
civilrättsliga förfaranden, ska Kronofogdemyndigheten överlämna
målet till den domstol eller myndighet som enligt vad
handlingarna visar är behörig att handlägga målet.

Om en domstol eller en annan myndighet finner att det inte
framgår av handlingarna att den är behörig att handlägga målet,
ska målet överlämnas till en annan domstol eller myndighet som
kan vara behörig.

Ett beslut om överlämnande enligt andra stycket får inte
överklagas.

11 § I mål som har överlämnats till domstol eller annan
myndighet ska talan anses väckt när ansökan kom in till
Kronofogdemyndigheten.

De handlingar som sökanden har givit in till
Kronofogdemyndigheten ska i domstol anses som stämningsansökan.
Stämning i målet ska anses utfärdad när domstolen beslutar om
målets handläggning.

Har Kronofogdemyndigheten överlämnat ett mål till tingsrätt
eller annan myndighet enligt 10 § första stycket, hindrar 24 §
delgivningslagen (2010:1932) inte att tingsrätten eller
myndigheten delger svaranden handlingar i målet genom förenklad
delgivning, om denne under handläggningen hos
Kronofogdemyndigheten har informerats om att sådan delgivning
kan komma att användas i målet hos tingsrätten eller
myndigheten. Lag (2010:1981).

Överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut

12 § Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Förnyad prövning

13 § En ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt
betalningsföreläggande ska göras skriftligen.

Ansökan ska ges in till hovrätten, om målet enligt 10 § skulle
ha överlämnats till tingsrätt. Om målet skulle ha överlämnats
till annan domstol eller myndighet, ska ansökan ges in till
Svea hovrätt.

Beviljas ansökan, ska rätten samtidigt besluta att ny
handläggning ska ske vid Kronofogdemyndigheten. Vid rättens
handläggning gäller i övrigt bestämmelserna om resning i 58
kap. 5 §, 6 § första och andra styckena och 8 §
rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Verkställighet

14 § Vid verkställighet av ett europeiskt
betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart i en
annan medlemsstat ska utsökningsbalkens bestämmelser om
verkställighet av en dom som har vunnit laga kraft tillämpas,
om inte något annat följer av artikel 22 eller 23 i förordning
(EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt
betalningsföreläggande.

Övriga bestämmelser

15 § Om något annat inte följer av förordning (EG) nr 1896/2006
om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande och
särskilda bestämmelser inte heller har meddelats i denna lag,
gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om utsökningsmål i 1
kap. 3-5 §§ samt 2 kap. 6-9 och 20 §§ utsökningsbalken.

Övergångsbestämmelser

2010:1981

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller
lämnats före den 1 april 2011.

2013:1063

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål som har kommit
in till Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.