Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter

SFS nr
2008:889
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1073

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som
ska betalas för verksamheten vid Inspektionen för strategiska
produkter när det gäller

– tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel,

– tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, och

– tillsyn enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt
Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Förordningen innehåller också bestämmelser om deklarationer som
ska lämnas till inspektionen.

2 § Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett
belopp som motsvarar Inspektionen för strategiska produkters
årliga kostnader för den verksamhet som finansieras med
avgifterna.

Avgifterna enligt denna förordning ska redovisas mot
inkomsttitel på statsbudgeten på det sätt som bestäms i
regleringsbrev för inspektionen.

3 § Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel,

– 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd, och

– 5 a § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

4 § Deklarationer enligt 9 och 13 §§ lämnas med stöd av
bestämmelser i

– 19 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och

– 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd.

5 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
som i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd och lagen (1994:118) om inspektioner enligt
Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Beräkning och uttag av avgifter samt deklarationer

Tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel

Avgift

6 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig
avgift av den som enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel har
tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel. De
årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som
inspektionen under året har haft för tillsyn eller
tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

7 § Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen betala en
avgift om det fakturerade värdet av tillverkarens eller
tillhandahållarens sålda, upplåtna, förmedlade eller mot
ersättning utbjudna produkter som avses i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel under året överstiger 2 500 000 kr. Vid
beräkningen av det fakturerade värdet får den avgiftsskyldige
göra avdrag för värdet av inköpt krigsmateriel. Inspektionen
för strategiska produkter bestämmer avgiften efter ett för
samtliga enligt denna paragraf avgiftsskyldiga lika förhållande
till det fakturerade värdet av produkterna. Avgiften får dock
inte understiga det belopp som anges i 16 §.

8 § Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § men som inte omfattas
av avgiftsskyldigheten enligt 7 § ska betala en årlig avgift
med ett belopp som framgår av 16 §.

Deklaration

9 § Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen senast den
31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för
strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som
har fakturerats under det föregående kalenderåret.

Deklarationen ska innehålla

1. den avgiftsskyldiges namn och adress, och

2. uppgift om det fakturerade värdet av sålda, upplåtna,
förmedlade eller mot ersättning utbjudna produkter som avses i
lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett som
inspektionen tillhandahåller.

Tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Avgift

10 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en
årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana
produkter med dubbla användningsområden som omfattas av
inspektionens tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de
kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn
enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009
om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av
export, överföring, förmedling och transitering av produkter
med dubbla användningsområden (omarbetning), lagen om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen. Förordning (2009:1073).

11 § Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen betala
en avgift om det fakturerade värdet av tillverkarens eller
säljarens sålda produkter med dubbla användningsområden under
året överstiger 2 500 000 kr. Vid beräkningen av det
fakturerade värdet får den avgiftsskyldige göra avdrag för
värdet av inköpta produkter av dessa slag. Inspektionen för
strategiska produkter bestämmer avgiften efter ett för samtliga
enligt denna paragraf avgiftsskyldiga lika förhållande till det
fakturerade värdet av produkterna. Avgiften får dock inte
understiga det belopp som anges i 16 §.

12 § Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § men som inte
omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 11 § ska betala en årlig
avgift med ett belopp som framgår av 16 §.

Deklaration

13 § Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen senast
den 31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för
strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som
har fakturerats under det föregående kalenderåret.

Deklarationen ska innehålla

1. den avgiftsskyldiges namn och adress,

2. uppgift om det fakturerade värdet av sålda produkter som
avses i lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd,

3. beskrivning av dessa produkter, och

4. uppgift om den kategori enligt bilaga I till rådets
förordning (EG) nr 428/2009 som dessa produkter hör till.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett
som inspektionen tillhandahåller. Förordning (2009:1073).

Avgift

14 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig
avgift av den som har anläggning som kan vara föremål för
inspektion enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt
Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och
som är deklarationsskyldig enligt 13 § lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd eller 25 § förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de
kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn
enligt lagen om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Inspektionen bestämmer årligen avgiftens storlek, som ska vara
lika stor för samtliga avgiftsskyldiga.

Deklaration

15 § Som underlag för avgiftsberäkningen används deklarationer
som avgiftsskyldiga lämnar till Inspektionen för strategiska
produkter

– enligt 25-28 §§ förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
och

– enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt enligt
14 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Avgifternas storlek

16 § Avgift enligt 8 och 12 §§ utgår med följande belopp:

Typ av avgift Belopp Anmärkning

enligt 8 § 2 000 kronor

enligt 12 § 2 000 kronor

Gemensamma bestämmelser

17 § Om tillsynen av ett företag som betalar avgift enligt 6,
10 eller 14 § har omfattat endast en del av ett år ska avgiften
minskas i motsvarande mån.

18 § Om det finns särskilda skäl, får Inspektionen för
strategiska produkter i det enskilda fallet sätta ned eller
efterskänka avgift.

19 § Inspektionen för strategiska produkter får meddela de
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

20 § I 23 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 25 § lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd och 5 b § lagen
(1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.