Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

SFS nr
2008:892
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1064

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av
den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt
betalningsföreläggande.

Ansökan

2 § Om en uppgift om parterna, som sökanden har lämnat i
ansökan eller på något annat sätt, behöver ändras eller
kompletteras, ska detta genast anmälas till
Kronofogdemyndigheten.

3 § Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange
svarandens personnummer eller organisationsnummer.

4 § Kronofogdemyndigheten får besluta att ansökningar görs på
medium för automatisk databehandling.

Sådant tillstånd får ges en ingivare som kan antas på ett
betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort
antal ansökningar. Tillståndet får återkallas, om det finns
skäl för det.

5 § Om en ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, ska
Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta
till överförmyndaren tillsammans med en kopia av ansökan.

Föreläggande för svaranden

6 § Ett föreläggande enligt artikel 12 i förordning (EG) nr
1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande
ska innehålla information om förenklad delgivning enligt 11 §
tredje stycket lagen (2008:879) om europeiskt
betalningsföreläggande. Förordning (2011:165).

Bestridande av ansökan

7 § Om standardformulär F inte används vid bestridande, ska
bestridandet avfattas på svenska.

8 § Har upphävts genom förordning (2013:1064).

Utfärdande av intyg

9 § Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en kopia
av ett europeiskt betalningsföreläggande som har utfärdats av
myndigheten intyga att föreläggandet är äkta.

Verkställighet

10 § Vid ansökan om verkställighet i Sverige av ett europeiskt
betalningsföreläggande som förklarats verkställbart i en annan
medlemsstat ska betalningsföreläggandet vara översatt till
svenska eller engelska.

Bestyrkande av översättningar

11 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka
översättningar enligt artikel 21.2 b) i förordning (EG) nr
1896/2006 om införande av ett europeiskt
betalningsföreläggande.

Dagbok och aktbildning

12 § Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om hur
dagbok i målen ska föras i betalningsföreläggande- och
handräckningsdatabasen.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet regleras vilka uppgifter som
får behandlas i databasen.

13 § Skriftliga ansökningar och yttranden från parterna i målet
ska föras samman till en akt. Delgivningsbevis ska föras samman
för sig eller föras till akten.

14 § Om ett mål överlämnas till en domstol eller en annan
myndighet med stöd av 10 § lagen (2008:879) om europeiskt
betalningsföreläggande, ska Kronofogdemyndigheten lämna över
alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis. Vid behov
ska Kronofogdemyndigheten därvid ur den betalningsföreläggande-
och handräckningsdatabas som förs enligt lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ta
fram utskrift av ansökan, förelägganden, beslut, dagbok och
andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta
handläggningen. Handlingarna ska sedan ingå i den mottagande
myndighetens akt.

Underrättelse till kreditupplysningsföretag

15 § Om en uppgift i ett mål om europeiskt
betalningsföreläggande har lämnats ut till ett
kreditupplysningsföretag, ska Kronofogdemyndigheten genast
underrätta kreditupplysningsföretaget om uppgiften blockeras
med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.