Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

SFS nr
2008:923
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:972

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till
lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet.

2 § Försvarets radioanstalt ska bedriva den verksamhet som
avses i 1 § lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet.

Beslut enligt 5 b § första stycket lagen om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet får fattas av
myndighetschefen i Försvarets radioanstalt eller dennes
ställföreträdare. Förordning (2009:972).

3 § Försvarets radioanstalt ska till Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten redovisa sådana sökbegrepp
enligt 3 § lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet som är direkt hänförliga till
fysisk person och som används i signalspaningsverksamheten.
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får
meddela föreskrifter om i vilken omfattning sökbegrepp i
övrigt ska redovisas och på vilket sätt redovisningen ska
ske. Förordning (2009:972).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:972).

5 § Förstöring av upptagningar eller uppteckningar enligt 7 och
10 §§ lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet ska ske på ett sådant sätt att
uppgifterna inte kan återskapas.

6 § Försvarets radioanstalt får för den verksamhet som anges
i 1 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet samarbeta i
signalspaningsfrågor med andra länder och internationella
organisationer endast under förutsättning att syftet med
samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen och den
nationella säkerheten. De uppgifter som myndigheten lämnar
till andra länder och internationella organisationer får inte
vara till skada för svenska intressen. Förordning (2009:972).

7 § Försvarets radioanstalt ska till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och
upprätthålla sådant samarbete som avses i 6 §. Myndigheten ska
informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om viktiga
frågor som uppkommer i samarbetet.