Förordning (2008:929) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet

SFS nr
2008:929
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2008-11-20

1 § För sin medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet
ska kommunerna få statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor per kommun,

2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av
det totala antalet röstberättigade i riket vid val till
kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars
2008, multiplicerat med 95 300 000 kronor, varvid brutet tal
ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget samt betala ut
bidraget till kommunerna senast den 16 februari 2009.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.