Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

SFS nr
2008:936
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:543

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen
(2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen.

2 § Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § lagen
(2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen.

3 § Arbetsförmedlingen får för de ändamål som anges i 5 § lagen
(2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen ha direktåtkomst till följande
uppgifter ur statistik- och tillsynsdatabasen om en person som
får arbetslöshetsersättning:

1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning
och, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos
kassan som personen tillhör,

2. år och veckonummer för början på den aktuella
ersättningsperioden,

3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,

4. beräknad normalarbetstid,

5. arbetsutbud i timmar per vecka,

6. antalet dagar med ersättning och karens,

7. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden
efter utbetalningstillfället,

8. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,

9. för en person som för första gången kvalificerat sig för
rätt till ersättning, uppgift om huruvida detta skett med stöd
av 12 § första stycket 1 eller 2 lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring,

10. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,

11. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring
tillämpas,

12. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller
inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens
storlek,

13. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av
ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla
villkoren för en ny ersättningsperiod,

14. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per
vecka bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan,
och

15. om personen bedriver studier under den period som
arbetslöshetsersättning lämnas. Förordning (2011:543).

3 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra
stycket lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på
medium för automatiserad behandling, om det i det enskilda
fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.
Förordning (2011:543).

4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de
närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen
(2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen och denna förordning.