Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

SFS nr
2008:975
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:689

1 § Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan,
arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten ska lämna till socialnämnden enligt 11
kap. 11–11 b §§ socialtjänstlagen (2001:453).
Förordning (2009:1200).

2 § Socialnämnden har rätt att hos Centrala studiestödsnämnden
ta del av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en ansökan om studiestöd eller lån till hemutrustning
för flyktingar och vissa andra utlänningar har lämnats in,

3. vilken form av studiestöd som har sökts, beviljats
respektive betalats ut,

4. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts, beviljats
respektive betalats ut,

5. omfattningen av studiestöd i form av studiemedel,

6. med vilket belopp studiestöd har beviljats eller betalats ut
fördelat på form av stöd,

7. med vilket belopp lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar har beviljats eller betalats ut,

8. datum för utbetalning av studiestöd eller lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och

9. att beviljat eller utbetalt studiestöd i form av studiemedel
avser studier på grundskolenivå.

Om det finns skäl för det ska Centrala studiestödsnämnden på
eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
socialnämnden.

3 § Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av
följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller
annat stöd har lämnats in,

3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har
beviljats,

4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån,
ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,

5. vilket belopp som har betalats ut, och

6. datum för utbetalning.

Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
socialnämnden.

4 § Socialnämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta
del av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. beslut om rätt till arbetslöshetsersättning,

3. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning
har lämnats in,

4. med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut
eller ska betalas ut,

5. vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalning enligt 4
avser,

6. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning, och

7. beslut om avstängning från rätt till ersättning enligt
43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och
beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 §
samma lag.

Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
socialnämnden. Förordning (2013:689).

5 § Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del
av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte
längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen,

3. en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa
enligt registrering,

4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken
omfattning etableringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
socialnämnden. Förordning (2013:689).

6 § Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av
följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. sammanlagda intäktsposter och överskott i inkomstslaget
kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och

3. belopp och datum för återbetalning av skatt enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ
lämna uppgifter som avses i första stycket till
socialnämnden. Förordning (2011:1470).

7 § Socialnämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del
av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller
annat stöd har lämnats in,

3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har
beviljats,

4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån,
ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,

5. vilket belopp som har betalats ut, och

6. datum för utbetalning.

Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
socialnämnden. Förordning (2009:1200).

Övergångsbestämmelser

2011:1470

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om
belopp och datum för återbetalning av skatt enligt
skattebetalningslagen (1997:483).