Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

SFS nr
2008:99
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2008-03-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:662

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av
den 15 november 2006 om information om betalaren som skall
åtfölja överföringar av medel.

2 § Förordning (EG) nr 1781/2006 ska inte tillämpas på
överföringar av medel inom Sverige till ett konto som möjliggör
betalning för tillhandahållande av varor eller tjänster, om
förutsättningarna enligt artikel 3.6 första stycket a-c i
förordningen är uppfyllda.

Behöriga myndigheter

3 § Polismyndigheten ska

1. ta emot sådana meddelanden från betalningsmottagarens
betalningsleverantör som avses i artikel 9.2 i förordning (EG)
nr 1781/2006, och

2. ha rätt att göra sådana förfrågningar som enligt artikel 14
första stycket i förordningen ska besvaras av
betalningsleverantörer och som gäller den information om
betalaren som åtföljer överföringar och motsvarande bevarade
uppgifter. Lag (2014:662).

4 § Finansinspektionen ska vara den myndighet som enligt
artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1781/2006 övervakar och
vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven i
förordningen uppfylls.

Sanktioner och ingripanden

5 § Bestämmelser om sanktioner och ingripanden som ska
tillämpas vid överträdelse av förordning (EG) nr 1781/2006
finns i 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse och i 8-11 §§ lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.