Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

SFS nr
2009:1
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-01-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1280

Inledning

1 § I denna förordning finns bestämmelser om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing och
användning av bilar samt för vissa upphandlade vägtransporter.
Förordningens syfte är att öka andelen miljöanpassade och
trafiksäkra bilar.

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

Förordningen gäller inte bilar som tillhör staten och som är
tillverkade för särskilda militära ändamål.

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

alkolås: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att
fordonet startas och körs av förare som har alkohol i
utandningsluften,

antisladdsystem: ett tekniskt stödsystem som minskar risken
för sladd,

bensin: sådan bensin som avses i drivmedelslagen (2011:319),

bilhyra: hyra av en bil utan förare för kortare tid än ett år,

diesel: sådant dieselbränsle som avses i drivmedelslagen,

förnybara bränslen: sådana förnybara bränslen som framställs
ur förnybara energikällor enligt definitionen i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27
september 2001 om främjande av el producerad från förnybara
energikällor på den inre marknaden för el, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG,

leasing: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett
år. Förordning (2011:351).

3 § Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som
uppfyller kraven för befrielse från fordonsskatt enligt 2 kap.
11 a § vägtrafikskattelagen (2006:227).
Förordning (2011:351).

4 § Andra beteckningar som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Miljökrav vid myndigheters inköp, leasing och användning av
bilar

Personbilar

5 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår
leasingavtal om ska vara miljöbilar.

Det kravet gäller inte

1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver
förarplatsen,

2. utryckningsfordon,

3. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket
eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet,
eller

4. personbilar som är särskilt anpassade för personskydd.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra
fall köpa in eller ingå leasingavtal om en personbil som inte
är en miljöbil. Förordning (2014:1280).

6 § Minst 50 procent av det totala antalet personbilar som är
utryckningsfordon som en myndighet köper in eller ingår
leasingavtal om under ett kalenderår ska vara miljöbilar.

Det kravet gäller inte personbilar med fler än fyra sittplatser
utöver förarplatsen.

7 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår
leasingavtal om och som inte är miljöbilar får släppa ut
högst 225 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande
utländska register.

Det kravet gäller inte

1. utryckningsfordon,

2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket
eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet,
eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.
Förordning (2014:1280).

8 § Personbilar som är utrustade med teknik för drift endast
med diesel får släppa ut högst 5 milligram partiklar per
kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller
motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i
sin spaningsverksamhet. Förordning (2014:1280).

9 § Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra
fall köpa in eller ingå leasingavtal om en personbil som inte
uppfyller kraven i 7 eller 8 §.

Lätta lastbilar

10 § De lätta lastbilar som en myndighet köper in eller
ingår leasingavtal om får släppa ut högst 230 gram koldioxid
per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i
vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte

1. utryckningsfordon,

2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket
eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet,
eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.
Förordning (2014:1280).

11 § Lätta lastbilar som är utrustade med teknik för drift
endast med diesel får släppa ut högst 5 milligram partiklar
per kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller
motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i
sin spaningsverksamhet. Förordning (2014:1280).

12 § Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra
fall köpa in eller ingå leasingavtal om en lätt lastbil som
inte uppfyller kraven i 10 eller 11 §.

13 § Om det för en lätt lastbil saknas uppgift om
koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret eller motsvarande
utländska register, ska utsläppen enligt 10 § beräknas
utifrån uppgifter i vägtrafikregistret eller motsvarande
utländska register om motorns effekt, bilens tjänstevikt,
angivet bränsle och växellåda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur
beräkningen ska ske. Förordning (2010:1104).

Användning av bilar

14 § En myndighet ska se till att de bilar som myndigheten
använder och som är utrustade med teknik för drift helt eller
delvis med förnybara bränslen, i största möjliga utsträckning
drivs med sådana bränslen.

Trafiksäkerhetskrav vid myndigheters inköp och leasing av bilar

Alkolås

15 § De bilar som en myndighet köper in eller ingår
leasingavtal om ska i största möjliga utsträckning vara
utrustade med alkolås.

16 § Myndigheterna ska sträva efter att minst 75 procent av de
bilar som en myndighet äger eller leasar ska vara utrustade med
alkolås från och med den 1 januari 2012.

17 § Kraven enligt 15 och 16 §§ gäller inte

1. utryckningsfordon,

2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket
eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet,
eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.
Förordning (2014:1280).

Krockskydd

18 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår
leasingavtal om ska vara av en typ som

1. har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt tidigare
protokoll i det europeiska krockprovningsprogrammet (Euro
NCAP):

– Frontal impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller
4.3,

– Side impact testing protocol version 4.1 eller 4.2,

– Pole Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller
4.3,

– Assessment protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

– Seat belt reminder assessment protocol version 1.2,

2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande
krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst
32,5 poäng vid provning enligt 1,

3. har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för
vuxna åkande vid bedömning enligt det senare Euro NCAP:s
Assessment Protocol – Overall Rating version 5.0, fått
minst 2 poäng för pisksnärtskydd och har
bilbältespåminnare på förarplatsen och främre sittplatsen,
eller

4. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande
krockegenskaper enligt kraven i 3. Förordning (2010:1104).

19 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår
leasingavtal om ska vara av en typ som

1. har fått minst 14 poäng för fotgängarskydd vid provning
enligt Euro NCAP Pedestrian Protocol version 5.1, eller

2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande
krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst
14 poäng vid provning enligt 1. Förordning (2010:1104).

20 § Kraven enligt 18 och 19 §§ gäller inte

1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver
förarplatsen, eller

2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket
eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra
fall köpa in eller ingå leasingavtal om en personbil som inte
uppfyller kraven i 18 och 19 §§. Förordning (2014:1280).

21 § För personbilar där provning inte utförts eller intyg inte
utfärdats enligt 18 och 19 §§, får Transportstyrelsen meddela
föreskrifter om

1. att tidigare versioner av de protokoll som anges i 18 och 19
§§ kan godtas, och

2. godtagbara kravnivåer även för andra system för testning av
krockskydd.

Antisladdsystem

22 § De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper
in eller ingår leasingavtal om ska vara utrustade med
antisladdsystem.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet köpa in eller ingå
leasingavtal om ett fordon som inte uppfyller kravet i första
stycket.

Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid myndigheters upphandling av
vissa vägtransporter

Bilhyra

23 § Vid upphandling av hyra av personbilar med fyra
sittplatser eller färre utöver förarplatsen ska myndigheten
välja miljöbilar som uppfyller kraven i 18, 19 och 22 §§.

24 § Vid upphandling av hyra av personbilar med fler än fyra
sittplatser utöver förarplatsen och lätta lastbilar ska
myndigheten välja fordon som uppfyller kraven i 7-13 §§.

25 § Om det finns särskilda skäl får en myndighet vid
upphandling av bilhyra välja fordon som inte uppfyller de krav
som avses i 23 och 24 §§.

Taxiresor

26 § Vid upphandling av taxiresor som ska utföras med
personbilar med fyra sittplatser eller färre utöver
förarplatsen ska myndigheten välja miljöbilar som uppfyller
kraven i 18, 19 och 22 §§.

27 § Vid upphandling av taxiresor som ska utföras med
personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen
och lätta lastbilar ska myndigheten välja fordon som uppfyller
kraven i 7-13 §§.

28 § Om det finns särskilda skäl får en myndighet vid
upphandling av taxiresor välja fordon som inte uppfyller de
krav som avses i 26 och 27 §§.

29 § Vid upphandling av taxiresor ska en myndighet se till att
bilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis
med förnybara bränslen, i största möjliga utsträckning drivs
med sådana bränslen.

Redovisningskrav

30 § Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år
lämna en redogörelse till Transportstyrelsen för sina
inköp, sin leasing och sina upphandlingar under det
föregående kalenderåret. Av redogörelsen ska följande
uppgifter framgå:

1. hur många bilar som köpts in och leasats under året,
fördelat på fordonsslag,

2. hur många upphandlingar av bilhyra och taxiresor som
har gjorts under året,

3. med vilken teknik för drift som inköpta och leasade
bilar är utrustade,

4. hur stor andel av de inköpta och leasade personbilarna
och lätta lastbilarna som är utryckningsfordon eller som
är särskilt anpassade för personskydd,

5. hur stor den sammanlagda volymen av förbrukat bränsle
är för sådana miljöbilar som är utrustade med teknik för
drift helt eller delvis med alternativt bränsle, fördelat
på slag av bränslen och fordonsslag,

6. hur stor andel av de inköpta och leasade bilarna och av
de bilar som myndigheten äger eller leasar som är
utrustade med alkolås, och

7. vilka avsteg som myndigheten har gjort från
bestämmelserna i denna förordning med stöd av 5 § tredje
stycket, 9 §, 12 §, 20 § andra stycket, 22 § andra
stycket, 25 eller 28 §, samt vilka särskilda skäl som har
motiverat dessa avsteg. Förordning (2010:1104).

31 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en
myndighets rapportering enligt 30 § ska ske.

32 § Transportstyrelsen ska göra en uppföljning av
myndigheternas redogörelser enligt 30 § och i den
inkludera en sådan redogörelse som avses där för den egna
verksamheten. Uppföljningen ska lämnas till regeringen
senast den 1 april varje år. Förordning (2010:1104).

Övergångsbestämmelser

2009:1

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 såvitt
avser 19 § och i övrigt den 1 februari 2009.

2. Bestämmelserna i 23-29 §§ tillämpas inte i fråga om
upphandlingar som en myndighet har påbörjat före
ikraftträdandet.

3. Förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing
av miljöbilar ska upphöra att gälla vid utgången av januari
2009. För tiden till och med den 31 december 2008 ska dock en
redogörelse lämnas enligt 10 och 11 §§ i den upphävda
förordningen.