Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

SFS nr
2009:1024
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-10-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:424

Uppgifter

1 § Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) har till uppgift att främja och
stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom
områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den
forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet
och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också
finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

2 § Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska Formas
särskilt

1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman
med forskning såsom projektstöd, program, anställningar, stöd
till yngre forskare och samfinansierad forskning,

2. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har
fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma
kvaliteten, relevansen och nyttiggörandet för samhället även
i ett internationellt perspektiv,

3. utreda och analysera vilka forskningsbehov som är
angelägna i ett forsknings- och samhällsperspektiv, redovisa
resultaten av dessa utredningar och analyser samt ta
initiativ till och stödja strategisk forskning och
utveckling,

4. beakta forskningsetiska frågor,

5. nyttiggöra forskningsresultaten och främja en hållbar
utveckling i samhället,

6. ta initiativ till och stödja ämnesövergripande forskning,

7. främja och ta initiativ till nationellt och
internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,

8. medverka i och stimulera svenskt deltagande i
forskningssamverkan inom Europeiska unionens verksamhet inom
forskning och teknisk utveckling samt andra internationella
forskningsprogram,

9. verka för att ett genusperspektiv får genomslag i
forskningen,

10. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

11. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering,
och

12. ansvara för kommunikation om forskning och
forskningsresultat samt till popularisering av den forskning
som finansieras av rådet.

Ledning

3 § Formas leds av en myndighetschef.

Organisation

4 § Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för
innovationssystem och Statens energimyndighet ingå i en
samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska
samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och
forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla
och förnya formerna för forskningsverksamheten.
Förordning (2013:424).

5 § Formas ska sträva efter en jämn könsfördelning i
beredningsorganisationen.

Forskarrådet

6 § Inom Formas finns Forskarrådet som är ett särskilt
beslutsorgan med uppgift att

1. besluta om hur Formas anslag ska fördelas i fråga om de
uppgifter som anges i 2 § 1 och 2,

2. med beaktande av 2 §, fatta strategiska beslut om
forskningens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer
som angetts av riksdagen och regeringen, och

3. besluta om riktlinjer för sin medelsfördelning.

7 § Forskarrådet består av en ordförande, myndighetschefen
och elva andra ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden
och myndighetschefen, ska det finnas en personlig ersättare.
Forskarrådet utser inom sig en vice ordförande.

8 § Forskarrådet får inrätta de beredande och rådgivande
organ som rådet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Huvudsekreterare

9 § Inom Formas finns en huvudsekreterare med hög
vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska bereda och
föredra ärenden inför Forskarrådet.

Medelsfördelning

10 § Ett beslut av Forskarrådet om att bevilja medel får avse
högst sex år. och bör förenas med villkor för medlens
användning. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare
av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används
enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller kraven,
får Forskarrådet besluta att medel inte längre ska betalas
ut. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att
bevilja medel.

11 § Myndighetschefen ska efter samråd med Forskarrådet och
de myndigheter som förvaltar de medel som rådet fördelat,
besluta

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,

2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

3. om skyldighet för mottagaren att till Formas lämna en
redogörelse för den verksamhet som medlen avser.

Ärendenas handläggning m.m.

12 § Forskarrådets ärenden avgörs efter föredragning.

13 § Forskarrådet är beslutsfört när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande. När ärenden av stor vikt handläggs bör samtliga
ledamöter vara närvarande.

Ersättare har alltid rätt att närvara vid Forskarrådets
sammanträden och delta i överläggningarna. En ersättare får
delta i de beslut som fattas vid sammanträdet endast om
ersättaren närvarar i en ledamots ställe.

14 § Om ett ärende är så brådskande att Forskarrådet inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras

1. genom kontakter mellan ordföranden och de andra
ledamöterna, eller

2. av ordföranden ensam, om ett förfarande enligt 1 inte är
lämpligt eller hinns med.

Ett beslut i ett ärende som avgörs av ordföranden ensam ska
anmälas nästa gång Forskarrådet sammanträder.

15 § Forskarrådet får besluta att ett enskilt ärende som inte
behöver prövas av Forskarrådet ska avgöras av ordföranden, en
tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande organ.

Ansvar

16 § Forskarrådet ska redovisa sin verksamhet för
myndighetschefen men är självständigt ansvarigt för de beslut
som fattas enligt 6 §.

17 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att
Forskarrådet tilldelas medel och resurser i övrigt för sin
verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och
deras ersättare utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av
dem får utses för mer än två mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna och deras ersättare utses enligt
förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd
och ämnesråd. Regeringen utser ordföranden samt fyra andra
ledamöter och deras ersättare.

Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses
genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående
delen av mandatperioden en ny ledamot eller ersättare efter
förslag av Forskarrådet. Förordning (2012:522).

20 § Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter
förslag av Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden
får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.
Förordning (2010:1185).

Personalfrågor

21 § Inom Formas ska det finnas en personalansvarsnämnd.

22 § Formas ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Överklagande

23 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än Forskarrådets beslut enligt 10 § andra stycket får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:1024

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då
förordningen (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska upphöra
att gälla.

2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till
ledamot eller ersättare till och med den 31 december 2009
kvarstår som ledamot eller ersättare i Forskarrådet till dess
att ett nytt Forskarråd har utsetts, dock längst till och med
den 31 mars 2010. Förordning (2009:1276).