Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

SFS nr
2009:1031
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1007

1 § Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 3–5 §§,

2. med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§,
och

3. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

2 § I denna förordning avses med

läkemedel: detsamma som i 1 § läkemedelslagen (1992:859),

producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med
tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

avfall: detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken, och

farligt avfall: detsamma som i 3 § avfallsförordningen
(2011:927). Förordning (2011:1007).

3 § Det som i denna förordning sägs om läkemedel ska även
gälla sådana varor eller varugrupper som avses i 3 §
läkemedelslagen (1992:859).

4 § En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som

1. utgörs av läkemedel,

2. uppkommit hos hushåll, och

3. lämnas av allmänheten till producenten.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte farligt
avfall.

5 § En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom
att ta emot avfallet på de försäljningsställen som omfattas
av producentens verksamhet.

Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket
gäller endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig
proportion till den mängd läkemedel som producenten
tillhandahåller.

6 § Bestämmelser om att kommunen ska svara för transport samt
återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15
kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av
bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall
som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig
producent.

7 § En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt finns i 15 kap. 5 a § miljöbalken.

8 § En producent ska informera dem som köper läkemedel av
producenten om möjligheten att lämna avfall som utgörs av
läkemedel till producenten och om varför avfallet bör
hanteras på särskilt sätt.