Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

SFS nr
2009:1036
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:458
Upphävd
2013-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:576

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning
på forskarnivå för lärare och förskollärare.
Förordning (2011:576).

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av
tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman

1. inom skolväsendet utom fritidshemmet, och

2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen
(1994:519) om statsbidrag för utbildning av utlandssvenska
barn och ungdomar. Förordning (2011:576).

3 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare och
förskollärare som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare,

2. deltar i utbildning enligt förordningen (2009:1035) om
utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare eller
motsvarande utbildning som anordnas av en enskild
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina
enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina, och

3. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som
lärare eller förskollärare hos huvudmannen i en omfattning som
motsvarar minst 20 procent av en heltidstjänstgöring.

Kravet i första stycket 3 gäller inte om en lärare eller en
förskollärare är ledig på grund av sjukdom, ledig för
tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag
inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller
är föräldraledig. Förordning (2011:576).

4 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen
betalar lärarens eller förskollärarens lön för den tid då
läraren eller förskolläraren deltar i utbildningen.
Förordning (2011:576).

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 § Statsbidraget ska motsvara tre fjärdedelar av
huvudmannens kostnad för lön enligt 4 §.

6 § Kammarkollegiet beslutar om och betalar ut statsbidrag
efter ansökan från huvudmannen.

7 § Statsbidrag betalas ut efter rekvisition en gång per
termin för den utbildning enligt 3 § första stycket 2 som
avses bli genomförd under terminen. Förordning (2011:576).

Återkrav och omfördelning

8 § En huvudman är återbetalningsskyldig, om

1. en lärare eller en förskollärare som statsbidrag har
lämnats för avbryter utbildningen,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att
statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
eller

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett
detta.

Om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket,
får Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka utbetalat statsbidrag.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i
beslutet om statsbidrag
Förordning (2011:576).

Redovisning och uppföljning

9 § En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att
till Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning.

10 § En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig
att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Bemyndigande

11 § Kammarkollegiet får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 § Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:576

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Statsbidrag får lämnas enligt äldre bestämmelser för en
person som är anställd som förskollärare och som före den 1
juli 2011 har påbörjat sin utbildning enligt förordningen
(2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och
förskollärare i dess lydelse den 30 juni 2011.

2013:458

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
statsbidrag för utbildning på forskarnivå av studenter som
har rätt att slutföra sin utbildning enligt förordningen
(2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och
förskollärare i dess lydelse före den 1 juli 2013, dock
längst till utgången av 2015.