Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

SFS nr
2009:1053
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:665

1 § I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska
beräknas vid prövning av rätt till

1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och
bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken, och

2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av
årsbelopp vid återbetalning av studielån enligt
studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa
fall, lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade
socialförsäkringsförmåner för neurosedynskadade och lagen
(2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller
försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall
finns ytterligare bestämmelser om beräkning av förmögenhet för
den som har fått ersättning enligt dessa respektive lagar.
Lag (2012:665).

2 § De termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229) och omfattar också motsvarande utländska
företeelser.

3 § Med förmögenhet avses värdet av tillgångarna efter avdrag
för skulder. Därvid ska det bortses från sådana tillgångar
och skulder som är hänförliga till inkomstslaget
näringsverksamhet.

Tillgångar

4 § Vid beräkning av förmögenhet ska som tillgång tas upp

1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt,

2. livförsäkring med undantag för

a) pensionsförsäkring samt

b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall
eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är
återköpsbar,

3. marknadsnoterad delägarrätt eller fordringsrätt,

4. kontanta medel och kontobehållning, med undantag för
behållning på pensionssparkonto, till den del värdet av dessa
tillgångar sammanlagt överstiger 25 000 kronor, och

5. fordran i pengar och liknande betalningsmedel.

5 § Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till
bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och
bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken ska det
bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör den
försäkrades permanentbostad och från skulder med säkerhet i
sådan tillgång.

Vid beräkning av bilstöd, äldreförsörjningsstöd och
bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken ska för
försäkrad som har sin bostad i särskild boendeform det
bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör
permanentbostad för den försäkrades make och från skulder
med säkerhet i sådan tillgång. Lag (2010:1306).

6 § Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till
studiehjälp i form av extra tillägg och rätt till nedsättning
av årsbelopp vid återbetalning av studielån enligt
studiestödslagen (1999:1395) ska det bortses från tillgång
som avses i 4 § 1 och från skulder med säkerhet i sådan
tillgång.

Värdering av tillgångarna

7 § Privatbostadsfastighet ska tas upp till taxeringsvärdet.
Om fastigheten innehas med tomträtt ska den tas upp till den
del av taxeringsvärdet som avser byggnad.

Privatbostadsfastighet utomlands ska tas upp till 75 procent
av marknadsvärdet.

Privatbostadsrätt ska tas upp till ett värde som motsvarar
medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller
bolagets behållna förmögenhet. Denna förmögenhet bestäms med
utgångspunkt i taxeringsvärdet på föreningens eller bolagets
fastighet och med hänsyn till föreningens eller bolagets
övriga tillgångar och skulder.

8 § Livförsäkring ska tas upp till sitt på
försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade
återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i
livförsäkringens överskott.

9 § Marknadsnoterade delägarrätter och fordringsrätter ska
tas upp till 80 procent av sitt marknadsvärde.

10 § Fordran i pengar och liknande betalningsmedel ska tas
upp till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen
ränta.

Skulder

11 § Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder
beaktas, med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan
skatt och avgift som omfattas av skatteförfarandelagen
(2011:1244) och som ännu inte debiterats ska också undantas.
Lag (2011:1428).

12 § Skuld i pengar och liknande betalningsmedel ska tas upp
till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen ränta.