Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

SFS nr
2009:1058
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2009-11-05

1 § Om handläggningen av ett mål eller ärende har oskäligt
fördröjts, ska domstolen efter skriftlig ansökan från en
enskild part förklara att målet eller ärendet ska handläggas
med förtur i domstolen (förtursförklaring).

Vid bedömningen av om handläggningen har oskäligt fördröjts
ska det särskilt beaktas

1. hur komplicerat målet eller ärendet är,

2. hur parterna agerat under förfarandet,

3. hur myndigheter och domstolar handlagt målet eller
ärendet, och

4. sakens betydelse för sökanden.

En ansökan om förtursförklaring ska handläggas skyndsamt.

2 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.