Förordning (2009:1076) om godkännande av dokument i ärenden om säkerhet för resegaranti

SFS nr
2009:1076
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2009-11-12

1 § Om Kammarkollegiet i ett ärende om prövning av säkerhet
enligt resegarantilagen (1972:204) begär att anmälaren ska ge
in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar
att kravet på ställande av säkerhet har uppfyllts, ska
myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får
dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet
till svenska.

Övergångsbestämmelser

2009:1076

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos
Kammarkollegiet efter ikraftträdandet.