Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

SFS nr
2009:1101
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-11-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1094

Uppgifter

1 § Verket för innovationssystem har till uppgift att främja
hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad
forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.
Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt
områdena transport, kommunikation och arbetsliv. Med
innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata
aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och
används.

Myndigheten ska verka för nyttiggörande av forskning för att
uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.

2 § Verket för innovationssystem ska

1. bidra till att stärka och utveckla universitet och
högskolor, industriforskningsinstitut, företag och andra
samhällsaktörer samt utveckla samarbetet mellan dessa inom de
svenska innovationssystemen,

2. bidra till att utveckla en mer sammanhållen och
internationellt konkurrenskraftig institutssektor, samt att
stärka dess roll inom de svenska innovationssystemen,

3. bidra till att stärka och utveckla viktiga sektorer inom
de svenska innovationssystemen,

4. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet
i enlighet med förordningen (2007:713) om regionalt
tillväxtarbete, bidra till en effektiv användning av EU:s
strukturfonder och bidra till att utveckla samspelet mellan
det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings-
och innovationspolitiken,

5. sprida information om forskning, utveckling och innovation
till utförare, användare och allmänhet, och

6. beakta forskningsetiska frågor, främja jämställdhet inom
sitt verksamhetsområde och främja forskning om jämställdhet
med fokus på vad som hindrar eller möjliggör innovation.
Förordning (2013:1094).

3 § Verket för innovationssystem ska

1. stimulera internationellt samarbete som stärker svensk
forskning och innovation samt bidrar till nytta för Sverige,

2. främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning
och innovation,

3. utvärdera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för
forskning och innovation,

4. samordna det nationella informations- och
rådgivningsarbetet om EU:s ramprogram för forskning och
innovation,

5. vara nationellt kontaktorgan för EU:s ramprogram för
forskning och innovation, forskningsprogrammet COST och det
industriella utvecklingsprogrammet Eureka,

6. bistå med ett sekretariat för den samordningsfunktion för
EU:s forskningssamarbete som omfattar andra statliga
forskningsfinansiärer,

7. företräda staten i relevanta partnerskapsprogram enligt
artiklarna 185 och 187 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt,

8. bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s
ramprogram för forskning och innovation inom de områden där
myndigheten har fått ett utpekat ansvar genom
regeringsbeslut, och

9. bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för
forsknings- och teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper.
Förordning (2013:1094).

4 § Verket för innovationssystem ska se till att de regelverk
och rutiner som myndigheten disponerar över är
kostnadseffektiva och enkla för företag och andra berörda.

5 § Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

Myndigheten ska ta ut ersättning enligt avgiftsförordningen
(1992:191) för uppdrag åt andra än regeringen.

Samverkan

6 § Verket för innovationssystem ska inom sitt
verksamhetsområde samverka med och utveckla dialogen mellan
berörda regionala, nationella och internationella aktörer.
Förordning (2012:973).

7 § För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd och Statens energimyndighet ska det finnas en
samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska
samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och
forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla
och förnya formerna för forskningsverksamheten.
Förordning (2013:469).

Ledning

8 § Verket för innovationssystem leds av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid Verket för innovationssystem ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 § Verket för innovationssystem ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Rätt att ta ut ersättning

12 § Verket för innovationssystem har för den verksamhet som
anges i 3 § 4 rätt att ta ut ersättning för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 2–4
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.