Lag (2009:1112) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

SFS nr
2009:1112
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1405

1 § Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och
Caymanöarnas regering om förfarande för ömsesidig
överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap som undertecknades den 17 juni 2009 ska
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
och framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den
del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i
Sverige som annars skulle föreligga.

Övergångsbestämmelser

2009:1112

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller
tillgodoförs den 1 januari det år som närmast följer efter
den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut
för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare.

Bilaga

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE CAYMAN ISLANDS FOR THE ACCESS TO MUTUAL
AGREEMENT PROCEDURES IN CONNECTION WITH THE ADJUSTMENT OF
PROFITS OF ASSOCIATED ENTERPRISES

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Cayman Islands, desiring to conclude an Agreement for the
access to mutual agreement procedures in connection with the
adjustment of profits of associated enterprises, have agreed
as follows:

Article 1

Taxes covered

The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) in the Cayman Islands: any tax imposed by the Cayman
Islands which is substantially similar to the existing taxes
of Sweden to which this Agreement applies (hereinafter
referred to as “Cayman Islands tax”);

(b) in Sweden:

(i) den statliga inkomstskatten (the national income tax);
and

(ii) den kommunala inkomstskatten (the communal income tax)

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context
otherwise requires:

(a) the term “Party” means the Cayman Islands or Sweden as
the context requires; the term “Parties” means the Cayman
Islands and Sweden;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, includes the national
territory, the territorial sea of Sweden as well as other
maritime areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c) the term “the Cayman Islands” means the territory of the
Cayman Islands and includes the territorial sea, areas within
the maritime boundaries of the Cayman Islands and any area
within which in accordance with international law the rights
of the Cayman Islands with respect to the seabed and sub-soil
and their natural resources may be exercised;

(d) the term “resident of a Party” means

(i) in Sweden, any person who, under the law of Sweden, is
liable to tax therein by reason of his domicile, residence,
place of management, place of incorporation or any other
criterion of a similar nature; this term, however, does not
include a person who is liable to tax in Sweden in respect
only of income from sources in Sweden;

(ii) in the Cayman Islands, any person who, under its laws,
is recognised as a resident by reason of his or its domicile,
residence, place of incorporation, place of effective
management or other criterion of a similar nature; provided
that an entity shall not be deemed to be resident in the
Cayman Islands unless its effective management is situated,
and its active business is carried on, in the Cayman Islands;

(e) the term “enterprise” applies to the carrying on of any
business;

(f) the term “enterprise of a Party” means an enterprise
carried on by a resident of a Party;

(g) the term “competent authority” means

(i) in the case of the Cayman Islands, the Tax Information
Authority or a person or authority designated by it;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, or an
authorised representative or the authority which is
designated as a competent authority for the purposes of this
Agreement.

2. As regards the application of this Agreement at any time
by a Party, any term not defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that Party any meaning under the
applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that Party.

Article 3

Principles applying to the adjustment of profits of
associated enterprises

Where:

(a) an enterprise of a Party participates directly or
indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Party, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in
the management, control or capital of an enterprise of a
Party and an enterprise of the other Party,

and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would,
but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of those
conditions, have not so accrued, may be included in the
profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 4

Mutual agreement procedure

1. Where an enterprise considers that, in any case to which
this Agreement applies, the principles set out in Article 3
have not been observed, it may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of the Party concerned, present
its case to the competent authority of the Party of which it
is a resident. The case must be presented within three years
from the first notification of the action which is contrary
or is likely to be contrary to the principles set out in
Article 3. The competent authority shall then without delay
notify the competent authority of the other Party.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Party, with a view to the avoidance of taxation which is not
in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall
be implemented notwithstanding any time limits in the
domestic law of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour
to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of the
Agreement.

4. The competent authorities of the Parties may communicate
with each other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 5

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify the other in writing of
the completion of the procedures required by its law for the
entry into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day
after the receipt of the later of these notifications and
shall thereupon have effect

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid
or credited on or after the first day of January of the year
next following the date on which the Agreement enters into
force;

(ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable
for any tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the date on which the
Agreement enters into force.

3. This Agreement shall have effect provided that the
Agreement signed on 1 April 2009 between the Government of
the Kingdom of Sweden and the Government of the Cayman
Islands concerning information on tax matters has effect.

Article 6

Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a
Party. Either Party may terminate the Agreement by giving
written notice of termination at least six months before the
end of any calendar year. In such case, the Agreement shall
cease to have effect

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid
or credited on or after the first day of January of the year
next following the end of the six month period;

(ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable
for any tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the end of the six month
period.

In witness whereof the undersigned being duly authorised
thereto have signed this Agreement.

Done at Paris this 17th day of June 2009, in duplicate in the
English language.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Gunnar Lund

For the Government of the Cayman Islands

William McKeeva Bush

(Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH CAYMANÖARNAS
REGERING OM FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE VID
JUSTERING AV INKOMST MELLAN FÖRETAG I INTRESSEGEMENSKAP

Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering, som
önskar ingå ett avtal om förfarande för ömsesidig
överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Caymanöarna: varje skatt som tas ut i Caymanöarna och
som är av i huvudsak likartat slag som de för närvarande
utgående skatterna i Sverige på vilka detta avtal tillämpas
(i det följande benämnda ”skatt i Caymanöarna”),

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, och

2) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid
tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven
betydelse:

a) ”part” avser Caymanöarna eller Sverige, beroende på
sammanhanget; ”parterna” avser Caymanöarna och Sverige,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) ”Caymanöarna” avser Caymanöarnas territorium och
innefattar dess territorialvatten och varje annat område inom
vilket Caymanöarna, i överensstämmelse med folkrättens
regler, äger utöva rättigheter med avseende på havsbottnen
och dess underlag och därtill hörande naturtillgångar,

d) ”person med hemvist i en part” avser

1) i Sverige, person som enligt lagstiftningen i Sverige är
skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för
företagsledning, plats för bildande eller annan liknande
omständighet. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person
som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst som har
källa i Sverige,

2) i Caymanöarna, person som enligt dess lagstiftning har
hemvist där på grund av domicil, bosättning, plats för
bildande, plats för verklig ledning eller annan liknande
omständighet. Ett subjekt anses inte ha hemvist i Caymanöarna
om inte dess verkliga ledning är belägen, och dess aktiva
affärsverksamhet utövas, i Caymanöarna,

e) ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

f) ”företag i en part” avser företag som bedrivs av en person
med hemvist i en part,

g) ”behörig myndighet” avser

1) i fråga om Caymanöarna, ”the Tax Information Authority”
eller den person eller myndighet som denna utnämner,

2) i fråga om Sverige, finansministern, dennes
befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras
att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses,
såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har
vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den
betydelse som uttrycket har enligt tillämplig
skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den
betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna
part.

Artikel 3

Principer för justering av inkomst mellan företag i
Intressegemenskap

I fall då:

a) ett företag i en part direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra parten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en part som ett
företag i den andra parten eller äger del i båda dessa
företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor,
som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, får all inkomst,

som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av villkoren i fråga inte
tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst
och beskattas i överensstämmelse därmed.

Artikel 4

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om ett företag, i ett fall som omfattas av detta avtal,
anser att principerna som anges i artikel 3 inte har
iakttagits, kan det, utan att det påverkar dess rätt att
använda sig av de rättsmedel som finns att tillgå enligt den
berörda partens interna rättsordning, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den part där företaget har
hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt
då företaget i fråga fick vetskap om den åtgärd som strider
mot eller sannolikt kan antas strida mot de principer som
anges i artikel 3. Den behöriga myndigheten ska därefter utan
dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra
parten.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad
men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande
lösning, ska den behöriga myndigheten söka avgöra saken genom
en ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i
den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider
mot avtalet. Överenskommelse som träffas genomförs utan
hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3. Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att träffa sådan
överenskommelse som avses i föregående punkter.

Artikel 5

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten
när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts
lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag
då den sista av dessa underrättelser tas emot och ska
tillämpas

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller
tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter
den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut
för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer
närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Detta avtal är tillämpligt under förutsättning att avtalet
mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas
regering om upplysningar i skatteärenden undertecknat den 1
april 2009 är tillämpligt.

Artikel 6

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en
part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att lämna
skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången
av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller
tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter
utgången av sexmånadersperioden eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut
för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer
närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 17 juni 2009, i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

För Caymanöarnas regering

William McKeeva Bush