Barlastvattenlag (2009:1165)

SFS nr
2009:1165
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:477

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
1 kap. Allmänna bestämmelser

Innehåll och syfte m.m.

1 § I denna lag finns bestämmelser om hantering och kontroll
av fartygs barlastvatten och sediment i sådant vatten. Syftet
med lagen är att förebygga, begränsa och eliminera spridning
av vattenlevande organismer och patogener som kan skada
miljön, samt människors hälsa, egendom och resurser.

2 § Fartyg ska så långt det är möjligt undvika att ta in
barlastvatten som innehåller vattenlevande organismer och
patogener som kan vara skadliga.

Tillämpningsområde

3 § Lagen tillämpas på svenska fartyg samt på utländska
fartyg som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller
ekonomiska zon.

Lagen ska dock inte tillämpas på

1. fartyg som inte är konstruerade för att föra
barlastvatten,

2. fartyg som har förseglade tankar med permanent
barlastvatten som inte släpps ut,

3. fartyg som trafikerar endast Sveriges sjöterritorium eller
ekonomiska zon,

4. fartyg som ägs eller brukas av en stat när de används
uteslutande för statliga, icke-kommersiella ändamål,

5. tävlingsbåtar, fritidsbåtar och räddningsfarkoster med en
längd under 50 meter och en största barlastvattenkapacitet på
8 kubikmeter.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att lagen ska tillämpas även på
fartyg som avses i 3 § andra stycket 3 eller 5 samt på
svenska fartyg som avses i 3 § andra stycket 4.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att lagen inte ska tillämpas på
svenska fartyg som trafikerar endast en annan stats
sjöterritorium eller ekonomiska zon, eller sådant
vattenområde och det fria havet. Sådana föreskrifter får
meddelas endast om den andra staten har godkänt det.

Förenlighet med internationella överenskommelser och folkrätt

5 § Föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag får
inte strida mot sådana bestämmelser i internationella
överenskommelser som är bindande för Sverige.

Vid tillämpningen av lagen eller förordning ska sådana
begränsningar beaktas som följer av allmänt erkända
folkrättsliga grundsatser.

Definitioner

6 § I denna lag betyder

1. barlastvatten: vatten som tas in i ett fartyg för att
reglera fartygets trim, krängning, djupgående, stabilitet
eller skrovspänning,

2. barlastvattenkapacitet: den totala volymen i kubikmeter i
ett fartygs tankar, utrymmen och sektioner som används för
att forsla, ta in eller släppa ut barlastvatten, inbegripet
tankar, utrymmen och sektioner som kan användas på flera sätt
men som är konstruerade för att göra det möjligt att forsla
barlastvatten,

3. bruttodräktighet: bruttodräktighet beräknad i enlighet med
bestämmelserna i 1969 års internationella konvention om
skeppsmätning,

4. fartyg: fartyg av alla slag som används i den marina
miljön, inbegripet undervattensfartyg, flytande farkoster,
flytande plattformar, flytande lagringsenheter samt flytande
enheter för produktion, lagring och avlastning,

5. redare: fartygsägare eller en annan juridisk eller fysisk
person som har övertagit ägarens ansvar för fartygets drift
och därmed har övertagit de skyldigheter och det ansvar som
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av
Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och
upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95,

6. sediment: materia som fällts ut från barlastvatten i ett
fartyg,

7. skadliga vattenlevande organismer och patogener:
vattenlevande organismer som, om de släpps ut i havet, i
flodmynningar eller i sötvatten, kan skada miljön, människors
hälsa, egendom eller resurser, störa den biologiska
mångfalden eller störa tillåten användning av dessa områden.

2 kap. Hantering av barlastvatten

Hanteringsmetoder

1 § Innan barlastvatten släpps ut ska det

1. behandlas ombord med ett godkänt system,

2. skiftas,

3. lämnas i en mottagningsanordning, eller

4. hanteras med någon annan godkänd metod.

Regeringen får meddela föreskrifter om kraven enligt första
stycket. Skifte enligt första stycket 2 får ske endast fram
till de tidpunkter som följer av dessa föreskrifter.
Lag (2012:477).

2 § Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska godkänna de
system och metoder som avses i 1 § första stycket 1 och 4.

Undantag och dispens m.m.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna om hantering av barlastvatten.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om förutsättningarna för fartyg att
få dispens från bestämmelserna om hantering av barlastvatten.
Regeringen får bestämma att myndigheten får pröva frågor om
sådan dispens.

Avgift

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om en avgift som ska betalas när
sökanden ger in ansökan om godkännande av system som avses i
1 § första stycket 1.

Program för bedömning av teknologi för barlastvattenhantering

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om barlastvattenhantering för fartyg
som deltar i godkända program för att bedöma teknologi för
behandling av barlastvatten.

Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska pröva frågor om
godkännande av programmen.

3 kap. Mottagning av sediment

Mottagningsanordningar

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att företag som utför reparation
eller rengöring av barlastvattentankar ska ha sådana
anordningar för mottagning av sediment som föreskrivs i denna
lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Placering, utformning och drift

2 § Den som ansvarar för en mottagningsanordning för sediment
ska se till att anordningen placeras, utformas och drivs så
att sediment kan omhändertas på ett säkert sätt utan att de
fartyg som använder anordningen försenas i onödan. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om placering, utformning och drift av en sådan
anordning.

Förbud mot avgift

3 § Någon avgift för mottagning av sediment får inte tas ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om
undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl.
Beslut om undantag får förenas med särskilda villkor.

Föreläggande

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de
förelägganden som behövs för att en mottagningsanordning ska
inrättas, placeras, utformas och drivas i enlighet med lagen
och de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av
lagen.

Samråd

5 § Ett beslut om föreläggande enligt 4 § ska föregås av
samråd med den kommun eller den myndighet som enligt
miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
den lagen har det operativa tillsynsansvaret över den
verksamhet som föreläggandet avser.

Vite

6 § Ett föreläggande enligt 4 § får förenas med vite.

4 kap. Barlastvattenhanteringsplan och barlastvattendagbok

Barlastvattenhanteringsplan

1 § För varje fartyg ska det finnas en
barlastvattenhanteringsplan som ska vara godkänd av en
behörig myndighet. Fartygets barlastvatten och sediment ska
hanteras i enlighet med planen.

Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska pröva frågor om
godkännande av barlastvattenhanteringsplaner för svenska
fartyg.

Barlastvattendagbok

2 § För varje fartyg ska det finnas en barlastvattendagbok i
vilken alla åtgärder som rör fartygets barlastvatten
omedelbart ska antecknas.

Förvaring m.m.

3 § Planen och dagboken ska förvaras ombord på fartyget.
Dagboken för ett obemannat fartyg som bogseras får dock
förvaras ombord på det bogserande fartyget.

4 § Befälhavaren ska se till att dagboken hålls tillgänglig
för kontroll vid en inspektion enligt 5 kap. 7 §.

5 kap. Tillsyn m.m.

Fartygs konstruktion

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om fartygs konstruktion, utrustning,
drift och underhåll för att förebygga, begränsa och eliminera
spridning av vattenlevande organismer och patogener som kan
vara skadliga.

Besiktning

2 § Svenska fartyg som har en bruttodräktighet av minst 400,
utom flytande plattformar, flytande lagringsenheter och
flytande enheter för produktion, lagring och avlastning, ska
besiktas innan de sätts i trafik och därefter genomgå
regelbundna besiktningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att även svenska fartyg som inte
omfattas av första stycket ska besiktas.

Vid besiktningarna ska det fastställas om fartygen uppfyller
föreskrifter om barlastvattenhanteringsplaner meddelade av
regeringen och föreskrifter meddelade med stöd av 5 kap. 1 §
om fartygs konstruktion, utrustning, drift och underhåll.

Certifikat

3 § För de svenska fartyg som avses i 2 § första stycket och
som uppfyller de föreskrivna kraven, ska ett internationellt
certifikat om hantering av barlastvatten utfärdas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att certifikat ska utfärdas för de
svenska fartyg som avses i 2 § andra stycket och som
uppfyller de föreskrivna kraven.

Ett certifikat om hantering av barlastvatten som utfärdats
för ett utländskt fartyg av en behörig utländsk myndighet
eller på dess uppdrag av en erkänd organisation har samma
giltighet som ett certifikat som utfärdats av en svensk
myndighet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om certifikat.

4 § Ett certifikat som utfärdats av en behörig svensk
myndighet ska återkallas om

1. fartyget inte längre motsvarar de föreskrivna kraven, och
bristerna trots föreläggande inte har avhjälpts,

2. fartyget inte har genomgått de föreskrivna besiktningarna,
eller

3. fartyget har registrerats i en annan stat.

Förbud

5 § Tillsynsmyndigheten får besluta att ett fartyg inte får
användas till sjöfart eller, när det gäller ett utländskt
fartyg, till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium eller
ekonomiska zon, om det inte har ett giltigt certifikat som
avses i 3 §.

Inspektion

6 § Fartyg ska inspekteras när den myndighet som utövar
tillsyn enligt 8 § anser att det behövs.

Utländska fartyg får inspekteras enligt denna lag endast när
de befinner sig i en hamn eller en offshore-terminal i
Sverige.

7 § Vid en inspektion ska det kontrolleras att fartyget och
dess utrustning är i ett sådant skick och att
driftförhållandena är sådana som behövs för att förebygga
eller begränsa spridning av vattenlevande organismer och
patogener som kan vara skadliga. Vid en inspektion får det
även kontrolleras om det har skett en överträdelse av denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen.

I fråga om utländska fartyg ska inspektionen begränsas till

1. granskning av sådant certifikat som avses i 3 §,

2. kontroll av barlastvattendagboken, och

3. stickprovsundersökning av fartygets barlastvatten.

Begränsningarna i andra stycket gäller inte om fartyget
saknar giltigt certifikat eller om det finns grundad
anledning att anta att

1. fartygets eller dess utrustnings kondition inte
väsentligen motsvarar uppgifterna i certifikatet eller

2. befälhavaren eller besättningen inte känner till de
viktigaste procedurerna ombord för hantering av barlastvatten
eller inte har genomfört dessa procedurer.

Begränsningarna i andra stycket gäller inte heller om en
behörig myndighet i en främmande stat begär att en utredning
ska vidtas i fråga om ett utländskt fartyg, om denna stat
visar att det skäligen kan befaras att fartyget används eller
har använts i strid med denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

Tillsynsmyndighet m.m.

8 § Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska utöva
tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

9 § Den som verkställer en tillsynsförrättning eller biträder
vid en sådan förrättning har rätt att få tillträde till
fartyget för att där göra de undersökningar, ta de prov och
ta del av de handlingar om fartyget som behövs.

Tillsynsförrättningen ska genomföras så att fartyget inte
otillbörligen kvarhålls eller försenas.

Uppdrag till organisationer

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får genom avtal uppdra åt en sådan erkänd organisation som
avses i 1 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) att
undersöka svenska fartyg och deras utrustning samt utfärda
certifikat. Har en sådan organisation undersökt fartyg eller
utrustning har undersökningen samma giltighet som en
undersökning verkställd av den myndighet som har utsetts med
stöd av 8 §.

Ansvar att genomgå tillsyn

11 § Fartygets redare ansvarar för att fartyget genomgår
sådan tillsyn som avses i 2 §.

Redaren ska vid tillsynen lämna tillsynsmyndigheten det
bistånd den behöver och de upplysningar den begär vid
tillsynen.

Tystnadsplikt och sekretess

12 § Den som arbetar med tillsyn eller tillståndsgivning
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats i
anslutning till lagen får inte obehörigen röja eller utnyttja
vad han eller hon i sin tjänst har fått veta om enskildas
affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Anmälan om brott

13 § Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser
av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns
misstanke om brott.

Avgift

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgift för tillsyn av fartyg.

6 kap. Särskilda åtgärder mot spridning av vattenlevande
organismer och patogener som kan vara skadliga

Förbud mot utsläpp av barlastvatten för viss trafik på inre
vatten

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot utsläpp
av barlastvatten för viss trafik inom vissa områden på
svenskt inre vatten, om det är nödvändigt för att förebygga,
begränsa eller eliminera spridning av vattenlevande
organismer och patogener som kan vara skadliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag och dispens från
föreskrifterna.

Varning, förbud och föreläggande

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
varning, förbud eller föreläggande som behövs för att
säkerställa att ett fartyg inte släpper ut barlastvatten som
utgör en risk för miljön, människors hälsa, egendom eller
resurser, om det finns grundad anledning att anta att

1. fartygets eller dess utrustnings kondition inte
väsentligen motsvarar uppgifterna i certifikatet,

2. befälhavaren eller besättningen inte känner till de
viktigaste procedurerna ombord för hantering av barlastvatten
eller inte har genomfört dessa procedurer,

3. en överträdelse har skett av lagen eller av föreskrifter
som meddelats i anslutning till lagen, eller

4. fartyget utgör en risk för miljön, människors hälsa,
egendom eller resurser.

Förbud och förelägganden som avses i första stycket kan vara

1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,

2. förbud att släppa ut barlastvatten,

3. förbud att använda viss utrustning,

4. föreläggande att anlöpa eller avgå från en viss hamn,
eller

5. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

3 § Beslut enligt 2 § om förbud ska innehålla uppgift om de
åtgärder som ska vidtas för att rätta till de förhållanden
som ledde till förbudet, samt inom vilken tid åtgärderna ska
vidtas. Ett sådant förbud ska gälla till dess förhållandena
har rättats till. Beslut enligt 2 § om föreläggande ska
innehålla uppgifter om den tid inom vilken åtgärderna ska
vidtas.

4 § Beslut enligt 2 § får riktas mot fartygets befälhavare
eller redare. Förbud och föreläggande får förenas med vite.

5 § Om en befälhavare eller redare genom beslut enligt 2 §
har förelagts att inom viss tid vidta en åtgärd, får åtgärden
verkställas av den myndighet som regeringen bestämmer på
bekostnad av fartygets redare, om

1. den förelagda tiden har löpt till ända,

2. det krävs en omedelbar åtgärd och det finns anledning att
befara att befälhavaren eller redaren inte kommer att följa
beslutet, eller

3. befälhavaren eller redaren inte kan underrättas om
beslutet utan att syftet med beslutet äventyras.

Varning för barlastvattenintag

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda
varningar till fartyg om områden där fartygen inte bör ta in
barlastvatten.

7 kap. Barlastvattenavgift

1 § En särskild avgift (barlastvattenavgift) ska tas ut, om
barlastvatten har släppts ut utan att det har hanterats
enligt

1. 2 kap. 1 §,

2. föreskrifter om hantering av barlastvatten som regeringen
meddelat eller

3. föreskrifter om förbud meddelade med stöd av 6 kap. 1 §
första stycket.

Regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som ska
besluta om barlastvattenavgift.

Barlastvattenavgiften tillfaller staten.

2 § Barlastvattenavgiften ska tas ut av den redare som var
fartygets redare vid tiden för överträdelsen.

Delägarna i ett partrederi svarar solidariskt för en
barlastvattenavgift som tagits ut av partrederiet enligt
första stycket.

Barlastvattenavgiftens storlek

3 § Barlastvattenavgiften ska betalas med ett belopp som
motsvarar det antal prisbasbelopp som anges i följande
tabell.

Fartygets bruttodräktighet Antal prisbasbelopp

Högst 3 000 1

3 001–15 000 3

15 001–50 000 5

större än 50 000 10

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden för
överträdelsen.

4 § Om en barlastvattenavgift enligt 3 § med hänsyn till
omständigheterna framstår som oskälig, får den sättas ned
eller efterges.

Befälhavares behörighet

5 § Ett fartygs befälhavare är behörig att på redarens vägnar

1. ta emot underrättelse om ett beslut att ta ut
barlastvattenavgift och att överklaga beslutet, samt

2. ta emot underrättelse och avge yttrande enligt 17 §
förvaltningslagen (1986:223).

När en underrättelse som avses i första stycket 1 lämnas till
befälhavaren ska också redaren underrättas, om det kan ske.

Förbud och förelägganden

6 § Kan det skäligen antas att barlastvattenavgift ska tas
ut, får tillsynsmyndigheten förbjuda fartyget att avgå eller
resa vidare, förelägga det att anlöpa en viss hamn eller
meddela annat sådant förbud eller föreläggande i fråga om
fartyget som är nödvändigt för att säkra bevisning. När det
gäller utländska fartyg får sådana förbud eller förelägganden
meddelas endast när fartyget befinner sig i en hamn eller en
offshore-terminal i Sverige.

Finns det inte längre fog för ett beslut enligt första
stycket, ska beslutet omedelbart hävas.

7 § Om barlastvattenavgift tas ut av någon som är ägare av
fartyget, får tillsynsmyndigheten samtidigt i fråga om
fartyget eller last som ägaren har ombord meddela ett sådant
förbud eller föreläggande som avses i 6 § första stycket och
som behövs för att säkerställa statens anspråk på avgiften.
När det gäller utländska fartyg får sådana förbud och
förelägganden meddelas endast när fartyget befinner sig i en
hamn eller en offshore-terminal i Sverige. Beslutet gäller
längst till dess verkställighet sker.

Beslut enligt första stycket får meddelas även innan
avgiftsärendet avgörs, om det finns sannolika skäl att anta
att avgift kommer att tas ut.

Om det ställs säkerhet för avgiftsskyldighetens fullgörande
eller det i övrigt inte längre finns fog för ett beslut
enligt första eller andra stycket, ska beslutet omedelbart
hävas.

8 § Ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 eller 7
§ gäller aldrig längre än fjorton dagar efter det att ett
sådant beslut med anledning av utsläppet först meddelades för
fartyget eller dess last.

9 § Ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 eller 7
§ ska genast tillställas befälhavaren och redaren.
Bestämmelserna i 6 kap. 3 och 5 §§ ska i tillämpliga delar
gälla ett sådant beslut.

Verkställighet

10 § Tillsynsmyndighetens beslut och en domstols dom om att
barlastvattenavgift ska tas ut får verkställas genast, om
inte annat förordnas eller säkerhet ställs för
avgiftsskyldighetens fullgörande. Om verkställighet gäller i
övrigt det som föreskrivs i utsökningsbalken om allmänt mål.
Utmätt egendom får dock inte säljas utan gäldenärens
samtycke, förrän beslutet har vunnit laga kraft.

Preskription

11 § En barlastvattenavgift får inte beslutas, om redaren
eller befälhavaren inte har getts tillfälle att yttra sig
inom två år från det att förutsättningarna att besluta om
avgift föreligger.

12 § En beslutad barlastvattenavgift bortfaller om beslutet
om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att
beslutet vann laga kraft.

Återbetalning av barlastvattenavgift

13 § En barlastvattenavgift ska återbetalas, om
betalningsansvaret har upphävts genom ett beslut som har
vunnit laga kraft.

Ränta på en barlastvattenavgift som återbetalas enligt första
stycket lämnas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden
från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften
återbetalas.

8 kap. Straffbestämmelser

1 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet släpper ut barlastvatten som
inte har hanterats enligt 2 kap. 1 § eller enligt andra
föreskrifter om hantering av barlastvatten som regeringen
meddelat. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet släpper ut barlastvatten i strid med föreskrifter
om förbud meddelade med stöd av 6 kap. 1 § första stycket.

2 § Till böter eller fängelse i högst två år döms
befälhavaren, om han eller hon uppsåtligen eller av
oaktsamhet har brustit i den tillsyn som behövs för att
utsläpp av barlastvatten ska hanteras enligt 2 kap. 1 § eller
enligt andra föreskrifter om hantering av barlastvatten som
regeringen meddelat. Detsamma gäller om befälhavaren
uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i den tillsyn som
behövs för att utsläpp av barlastvatten inte ska ske i strid
med föreskrifter om förbud meddelade med stöd av 6 kap. 1 §
första stycket. Om befälhavaren har delegerat ansvaret för
tillsynen över hanteringen av barlastvatten till ett annat
befäl eller om ett visst befäl har sådant ansvar till följd
av tjänstens beskaffenhet, gäller det som nu har sagts i
motsvarande mån det befälet.

3 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller
ett föreläggande som har meddelats med stöd av 6 kap. 2 §.

4 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet framför
ett fartyg som inte har en godkänd
barlastvattenhanteringsplan,

2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer en
godkänd barlastvattenhanteringsplan, om inte gärningen
föranleder ansvar enligt 1 eller 2 §,

3. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet framför
ett fartyg i strid mot ett förbud som har meddelats med stöd
av 5 kap. 5 §,

4. den som uppsåtligen bryter mot bestämmelsen i 4 kap. 4 §
om skyldighet att hålla barlastvattendagboken tillgänglig,
och

5. en ansvarig företrädare för ett fartygs redare om denne
uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till att
fartyget genomgår sådan besiktning som anges i 5 kap. 2 §
första eller andra stycket eller underlåter att se till att
fartyget har en godkänd barlastvattenhanteringsplan.

5 § Till böter döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift om barlastvattendagbok,

2. den som uppsåtligen bryter mot förbudet att ta ut en
särskild avgift för mottagning av sediment enligt 3 kap. 3 §,

3. den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift för att få ett
certifikat utfärdat enligt 5 kap. 3 § första eller andra
stycket eller för att få giltighetstiden för ett sådant
certifikat förlängd, och

4. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift om skyldighet att rapportera olyckshändelser eller
brister som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 §.

6 § En ansvarig företrädare för fartygets redare döms som om
han eller hon själv hade begått gärningen, om han eller hon
underlåtit att göra vad som skäligen kunnat fordras av honom
eller henne för att förhindra det inträffade, om

1. barlastvatten släpps ut utan att det har hanterats enligt
2 kap. 1 § eller enligt andra föreskrifter om hantering av
barlastvatten som regeringen meddelat eller i strid med
föreskrifter om förbud meddelade med stöd av 6 kap. 1 §
första stycket,

2. ett föreläggande eller förbud meddelat enligt 6 kap. 2 §
överträds,

3. ett förbud meddelat med stöd av 5 kap. 5 § överträds.

7 § Den som bryter mot ett förbud eller föreläggande som är
meddelat enligt 6 kap. 2 § och som förenats med vite, ska
inte dömas till ansvar enligt detta kapitel.

8 § Till ansvar enligt denna lag ska inte dömas för gärningar
som är belagda med strängare straff i brottsbalken eller
miljöbalken.

9 kap. Överklagande m.m.

1 § Beslut om barlastvattenavgift och om förbud eller
föreläggande enligt 7 kap. 6 eller 7 § får överklagas hos den
sjörättsdomstol som är belägen närmast den beslutande
myndighetens säte.

2 § I fråga om talan vid domstol som rör beslut om
barlastvattenavgift gäller i tillämpliga delar bestämmelserna
i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa
svårare straff än böter.

Första stycket tillämpas även i fråga om talan vid domstol
som rör förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 6 eller 7 §.
I fråga om handläggningen vid tingsrätt gäller dock
bestämmelserna i 52 kap. 2, 3 och 5–12 §§ rättegångsbalken i
tillämpliga delar. De bestämmelser som avser hovrätt gäller
då i stället tingsrätten.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om kvarstad i brottmål
gäller i tilllämpliga delar i mål som avses i första stycket.

Allmän åklagare företräder staten i mål vid domstol som rör
beslut som har överklagats enligt 1 §.

3 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat förordnas.

4 § Beslut i andra frågor än som avses i 1 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att beslut enligt
denna lag ska underställas inom den myndighet som fattat
beslutet.

Beslut, som enligt föreskrifter meddelade enligt första
stycket ska underställas, får inte överklagas.

6 § Mål om ansvar för brott enligt denna lag eller om
ersättning för åtgärder som verkställts enligt 6 kap. 5 §
handläggs av tingsrätt som är behörig domstol enligt
rättegångsbalken eller enligt 21 kap. 1, 2 och 8 §§ sjölagen
(1994:1009).

10 kap. Övriga bestämmelser

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet att rapportera
olyckshändelser eller andra omständigheter som visar på
brister som i något väsentligt avseende påverkar ett fartygs
möjlighet att hantera barlastvatten.