Förordning (2009:1170) om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts

SFS nr
2009:1170
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2009-11-19

1 § Underrättelseskyldigheten enligt 27 kap. 8 b §
rättegångsbalken ska fullgöras av den myndighet som förvarar
föremålet.