Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

SFS nr
2009:1173
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:599

Uppgifter

1 § Pensionsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för
ålderspensionssystemet inom socialförsäkringen och för andra
förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska
administreras av myndigheten.

2 § Myndigheten ska

1. ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner
som avses i 1 § och se till att denna ges utifrån den
enskildes behov,

2. informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad
bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som
påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli
och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för
pensionen,

3. följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets
utveckling och effekter för enskilda och samhälle,

4. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och
motverka bidragsbrott,

5. verka för lagenlighet och enhetlighet vid
rättstillämpningen för bestämmande av pensionsgrundande
inkomst,

6. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete
samt vid behov representera Sverige inom sitt
verksamhetsområde,

7. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,
och

8. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har
enligt

– artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om
social trygghet mellan Sverige och Kanada vid tillämpning av
artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och
tillämpning) i konventionen när frågan gäller
pensionsförmåner eller efterlevandestöd,

– artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social
trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid
tillämpning av artikel 19 c–e (information) i konventionen
när frågan gäller pensionsförmåner, efterlevandestöd och
förmåner till efterlevande från arbetsskadeförsäkringen,
och

– artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan
Sverige och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av
artiklarna 31 och 32 (information) när frågan gäller
pensionsförmåner, efterlevandestöd och förmåner till
efterlevande från arbetsskadeförsäkringen.
Förordning (2013:497).

3 § Myndigheten ska säkerställa att dess kostnader för olika
försäkringsområden finansieras genom rätt finansieringskälla.
Myndigheten ska, när det gäller ålderspensionssystemet, senast
den 15 maj varje år lämna en samlad redogörelse och en
framställan om ersättning

– för administrationen av inkomstpension och tilläggspension,
som ska täckas genom uttag från Första–Fjärde AP-fonderna, och

– för administrationen av premiepension som ska täckas genom
avgifter som ska dras från pensionsspararnas
premiepensionskonton.

Redogörelsen enligt andra stycket ska också innefatta de
kostnader som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och
Konjunkturinstitutet haft för administrationen av
ålderspensionssystemet.

3 a § Myndigheten ska till regeringen senast sex veckor efter
det att Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat en
rapport, som särskilt berör myndigheten, kommentera
inspektionens slutsatser och redovisa de eventuella åtgärder
som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.
Förordning (2012:787).

4 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är
förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

5 § Myndigheten får utföra uppdrag relaterade till
administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB och
datorbearbetning inom ramen för myndighetens statistikuppdrag.

Samverkan

6 § Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, kommuner
och andra berörda parter för att bedriva en effektiv och
rättssäker verksamhet.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en styrelse.

8 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

9 § Styrelsen utser vice ordförande.

Bisysslor

10 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos
myndigheten får inte utan tillstånd vara ledamot eller
suppleant i styrelsen för fondförvaltare som driver
fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
eller förvaltar alternativa investeringsfonder enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får
inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en
sådan förvaltare.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i
fråga om ledamot i styrelsen och av myndigheten i fråga om
andra anställda hos myndigheten än generaldirektören.
Förordning (2013:599).

Anställningar

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

14 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som
anges i 4 §, besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1192).

15 § Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 5 §.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

21 § 3–5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas
genom automatiserad behandling.

Undantag från avgiftsförordningen

17 § Bestämmelserna i 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) om
över- och underskott ska inte tillämpas på myndighetens
premiepensionsverksamhet. Förordning (2011:1192).

Undantag från särskild balansräkning avseende
premiepensionsverksamheten

18 § Pensionsmyndigheten undantas från kravet i 5 § lagen
(1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet att upprätta en särskild
balansräkning för premiepensionsverksamheten med därtill
hörande tilläggsupplysningar. Förordning (2012:377).