Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

SFS nr
2009:1174
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m SFS 2014:331

Uppgifter

1 § Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av
socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som
enligt lag eller förordning ska administreras av
Försäkringskassan. Verksamheten består huvudsakligen i att
besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar som
myndigheten ansvarar för.

2 § Myndigheten ska

1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de
övriga förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar
för,

2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande
dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa
och förstå för enskilda och företag,

3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och
motverka bidragsbrott,

4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets
utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt
verksamhetsområde,

5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i
fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar
för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som
gäller för myndigheten,

6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete
inom sitt verksamhetsområde,

8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma
Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till
skydd för de mänskliga rättigheterna,

9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
funktionshindersfrågor med anknytning till sitt
verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter,

10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera
konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till
barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter,

11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,

12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för
frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering
i samhället,

13. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr
4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet,
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt
samarbete i fråga om underhållsskyldighet samt enligt
Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell
indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar,
och fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen
och konventionen,

14. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt

– artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social
trygghet mellan Sverige och Kanada vid tillämpning av
artiklarna VII.1 (utsändning) och X (undantag) samt
artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och
tilllämpning) i konventionen när frågan gäller lagstiftningen
om sjukersättning och aktivitetsersättning,

– artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social
trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid
tillämpning av artiklarna 7.1 (utsändning) och 8 (undantag)
samt artikel 19 c–e (information) i konventionen när frågan
gäller sjukförsäkring med sjukersättning och
aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och
arbetsskadeförsäkring utom förmåner till efterlevande,

– artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige
och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av artiklarna
8.1 (utsändning) och 10 (undantag) samt artiklarna 31 och 32
(information),

15. för svensk del och efter hörande av Pensionsmyndigheten
och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt artikel
29 i konventionen mellan Sverige och Turkiet om social
trygghet komma överens med den högsta förvaltningsmyndigheten
i Turkiet om tillämpningsbestämmelser till konventionen,
och

16. vara nationell kontaktpunkt enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9
mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de
uppgifter som en sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1
i fråga om samråd, 6.2 i fråga om samarbete och
kontaktuppgifter, 6.4 och 6.5 i direktivet samt enligt
artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av
den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta
erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat.
Förordning (2014:331).

3 § Myndigheten ansvarar också för uppföljning, beslut om och
utbetalning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting avseende bidrag för
arbete med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård samt medel
för medicinsk rehabiliteringsgaranti.

3 a § Myndigheten ska till regeringen senast sex veckor efter
det att Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat en
rapport, som särskilt berör myndigheten, kommentera
inspektionens slutsatser och redovisa de eventuella åtgärder
som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.
Förordning (2012:786).

4 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är
förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.
Förordning (2011:1191).

4 a § Myndigheten får utföra datorbearbetningar på uppdrag
av myndigheter och enskilda samt tillhandahålla tjänster
inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt
metodstöd och efterbehandling av postförsändelser.

Första stycket gäller endast uppdrag eller tjänster som
kan anses förenliga med myndighetens uppgifter och
verksamhetsområde. Förordning (2011:1191).

Samverkan

5 § Myndigheten ska samverka med

1. berörda myndigheter, kommuner och landsting, samt andra
berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker
verksamhet samt därvid särskilt verka för att felaktiga
utbetalningar inte görs,

2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda
parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet,

3. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i
syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga
resurser inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska i
samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller
Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell samordning enligt
lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.
Förordning (2010:1387).

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som
består av högst nio ledamöter. Förordning (2010:1387).

8 § Har upphävts genom förordning (2010:1387).

Organisation

9 § Myndigheten bestämmer själv sin organisation.

Anställningar

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

10 a § Vid myndigheten finns en överdirektör.
Förordning (2010:212).

11 § Har upphävts genom förordning (2010:1387).

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Undantag från myndighetsförordningen

14 § Bestämmelserna om myndighetens beslut i 21 § 3–5
myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på
myndigheten i fråga om beslut som fattas genom
automatiserad behandling. Förordning (2010:1387).

Avgifter

15 § Myndigheten ska ta ut avgifter för sådana uppdrag och
tjänster som avses i 4 och 4 a §§.

Myndigheten ska vidare ta ut avgifter för

1. administration av arbetsskadeärenden vid affärsdrivande
verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

2. administration av familjebidrag och dagpenning till
totalförsvarspliktiga som betalas ut enligt förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, och

3. de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.

Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som
anges i första och andra styckena. Förordning (2011:1191).

16 § När myndigheten efter särskild begäran lämnar ut
kopior på handlingar i arbetsskadeärenden till AFA
Trygghetsförsäkringsaktiebolag (AFA Försäkring) ska
avgift, i stället för vad som föreskrivs i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191), tas ut med det belopp som
myndigheten och AFA Försäkring kommer överens om.
Förordning (2011:1191).

17 § Myndigheten får, utöver vad som föreskrivs i 25 §
andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), disponera
avgiftsinkomsterna enligt 15 och 16 §§ i verksamheten.
Myndigheten får även disponera sådan ersättning i
verksamheten som myndigheten tar ut med stöd av lagen
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Förordning (2011:1191).