Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

SFS nr
2009:121
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1577

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om utbildning till
förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Bestämmelser om behörighetskrav samt utfärdande och
återkallelse av körkort och förarbevis för dessa fordonsslag
finns i körkortslagen (1998:488).

Tillstånd att bedriva utbildning

2 § Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter
tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

Myndigheten får ge tillstånd till fysiska eller juridiska
personer, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha
förutsättningar att bedriva en god utbildning.

Återkallelse av tillstånd

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett
tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för
tillstånd enligt 2 § inte längre finns eller om föreskrifter
om utbildningen som meddelats med stöd av denna lag inte
iakttagits. Ett tillstånd får även återkallas på
tillståndshavarens begäran.

Utbildningens innehåll

4 § Utbildning enligt denna lag ska innehålla teoretiska och,
för moped klass I, snöskoter och terränghjuling, även
praktiska moment. I utbildningen för moped klass I ska ingå
övningskörning i trafik.

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till
fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov som
avses i 3 kap. körkortslagen (1998:488) för moped klass II,
snöskoter och terränghjuling, att utfärda bevis om godkända
avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

Överlämnande enligt första stycket får återtas om
kunskapsprov anordnas i strid mot gällande föreskrifter eller
om anordnaren på annat sätt visar sig vara olämplig att
anordna prov.

Tillsyn

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn
över utbildning och kunskapsprov. Tillsynen ska omfatta att
förutsättningarna enligt 2 § andra stycket är uppfyllda och
att föreskrifter om utbildning som meddelats med stöd av
denna lag efterlevs.

Den som bedriver utbildning enligt denna lag ska på begäran
av myndigheten lämna tillträde till lokaler samt ge
upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som
behövs för tillsynen.

Bemyndiganden

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om

1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning enligt
denna lag,

2. utbildningens innehåll,

3. kompetenskrav för utbildare,

4. anordnande av kunskapsprov,

5. tillsyn, och

6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag
och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på
tillstånd enligt 2 § och tillsyn enligt 6 §. Lag (2010:1577).

Straffansvar

8 § Den som uppsåtligen utan tillstånd bedriver utbildning
som avses i denna lag döms till böter.

Verkställighet

9 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
meddelade med stöd av lagen gäller omedelbart om inte annat
anges.

Överklagande

10 § Myndighetens beslut enligt 2 och 3 §§ får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av myndigheten
enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2009:121

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

2. Genom lagen upphävs lagen (1999:877) om förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter. Bestämmelserna i 1, 2, 7
och 8 §§ den upphävda lagen gäller dock till den 1 oktober
2009. Förarbevis enligt 1 och 2 §§ den 2 upphävda lagen får
även därefter utfärdas för personer som före den 1 okto-SFS
2009:121 ber 2009 genomgått föreskriven utbildning och
godkänts vid kunskapsprov.

3. Tillstånd att bedriva utbildning som avses i 2 § den nya
lagen ger även rätt att före den 1 oktober 2009 bedriva
utbildning som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen. Rätt
att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda
kunskapsprov och att ta ut avgift för proven enligt 5 § den
nya lagen ger även rätt att före den 1 oktober 2009 anordna
kunskapsprov som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2009
samt i fråga om sådana förseelser som avses i 7 och 8 §§ den
upphävda lagen och som har begåtts före 1 oktober 2009.

5. Tillstånd att bedriva utbildning som har meddelats enligt
den upphävda lagen gäller i enlighet med sitt innehåll som
tillstånd meddelade med stöd av denna lag. Sådant tillstånd
som ger rätt att utbilda förare av moped klass I medför också
rätt att utbilda förare av moped klass II.