Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

SFS nr
2009:1214
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:555
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:503

Uppgifter

1 § Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det
offentliga skolväsendet och för den av det allmänna
anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i den
utsträckning något annat inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn,
elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg
miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för
barns utveckling och lärande samt förbättrade
kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna
förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller
särskilda beslut.

Uppföljning och utvärdering

2 § Myndigheten ska följa upp och utvärdera skolväsendet,
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndigheten ska
rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter
kan ge upphov till. Uppföljningen och utvärderingen ska öka
kunskapen om hur verksamheterna utvecklats i förhållande
till de nationella målen.

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt
arbete med uppföljning och utvärdering.

Styrning

3 § Myndigheten ska se över kursplaner och betygskriterier
samt ansvara för nationella prov. Myndigheten ska rapportera
till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge
upphov till.

Myndigheten ska utforma styrdokument som är tydliga och kan
förstås av berörda målgrupper för att bidra till en
likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse.

Utveckling

4 § Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i
deras utbildningsverksamhet samt bidra till att förbättra
deras förutsättningar att arbeta med utveckling av
verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att

1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning
och annan kompetensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning,
och

3. svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom
prioriterade områden.

Hantering av statliga stöd och bidrag

5 § Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag
enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.
Myndigheten ska också följa upp de verksamheter som har fått
statliga stöd och bidrag.

Andra uppgifter

6 § Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

7 § Myndigheten ska ansvara för den statliga
befattningsutbildningen för rektorer m.fl.

8 § Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för
yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

9 § Myndigheten ska informera och sprida kunskap om
verksamhetsområdet både i och utanför Sverige. I denna uppgift
ingår att fungera som ett nationellt referenscentrum för
information om yrkesutbildning i Sverige och i övriga EU-länder
samt länder inom EES-området. Förordning (2011:8).

10 § Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor
med anknytning till sitt verksamhetsområde och – i den mån
det inte är en uppgift för Specialpedagogiska
skolmyndigheten – inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde
som rör nyanlända personer, och

3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom
sitt verksamhetsområde.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt
första stycket 3 rapportera till det miljömålsråd som finns
inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs.

11 § Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av
konventionen med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60).

Arbetets bedrivande

12 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv
och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn
till barns bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

13 § Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion och
Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de
utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

14 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

15 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter.

Rådet för dansarutbildning

16 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns rådet för dansarutbildning. Rådet ska för sådan
dansarutbildning som avses i förordningen (2011:7) om
dansarutbildning

1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings- och
urvalsprocessen till utbildningen, och

2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i
utbildningen. Förordning (2011:8).

17 § Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt
minst sex och högst tio andra ledamöter. I rådet ska det finnas
ledamöter med kunskap om dansprofessionen, grundskolan och
gymnasieskolan. Varje ledamot ska ha en ersättare. Ordföranden
och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Ordföranden och dennes ersättare utses av regeringen för en
bestämd tid. Övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av
myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2011:8).

18 § Rådet för dansarutbildning är beslutfört när ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (2011:8).

19 § Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut. Rådet
ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att rådet
för dansarutbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för
sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett
tillförlitligt sätt. Förordning (2011:8).

Anställningar och uppdrag

20 § Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2011:8).

21 § Vid myndigheten finns en överdirektör.
Förordning (2011:8).

Personalansvarsnämnd

22 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2011:8).

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2011:8).

Avgifter

24 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och 9
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.
Förordning (2011:8).