Förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

SFS nr
2009:1216
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:130
Upphävd
2011-07-01

Uppgifter

1 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla
barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får
tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av
god kvalitet i en trygg miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens
utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för
eleverna och de vuxenstuderande.

Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd och för
utbildning i specialskolan. Myndigheten har även andra
uppgifter som följer av denna förordning eller av andra
särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 § Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn,
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd
till huvudmän med ansvar för

1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,

2. utbildning inom det offentliga skolväsendet,

3. sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn
enligt 9 kap. skollagen (1985:1100),

4. sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen,
och

5. utbildning som motsvarar förskoleklassen och som inte
bedrivs av en godkänd fristående skola.

3 § Myndigheten ska vad gäller de verksamheter som avses i
2 §

1. anordna och medverka i kompetensutveckling, och

2. bedriva och medverka i specialpedagogisk
utvecklingsverksamhet.

4 § Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för
verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som
går en sådan Rh-anpassad utbildning som avses i 5 kap.
skollagen (1985:1100) med administrativa tjänster i samband
med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för
vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt
5 kap. 31 a § skollagen.

5 § Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom
resurscenter för

1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med
synskada och ytterligare funktionsnedsättning,

2. barn och ungdomar med grav språkstörning,

3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är
utvecklingsstörda, och

4. barn och ungdomar som är dövblindfödda.

Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat
i de verksamheter som avses i 2 och 9 §§.

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att
informera och utbilda lärare, annan personal samt
vårdnadshavare.

Anpassade läromedel

6 § Myndigheten ska vad gäller de verksamheter som avses i 2
§ främja och informera om tillgången till anpassade läromedel
för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Myndigheten får utveckla, anpassa, framställa och distribuera
sådana läromedel i den utsträckning behoven inte kan
tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Utbildning i specialskolan

7 § Myndigheten är den styrelse för specialskolan som avses i
7 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

8 § Myndigheten ska särskilt verka för en ökad måluppfyllelse
i specialskolan och i övrigt utveckla utbildningens kvalitet.
Myndigheten ska även etablera och upprätthålla kontakt med
elevernas hemkommuner.

Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett
elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar för
en aktiv fritid.

9 § Myndigheten ska bedriva undervisning för barn och
ungdomar som avses i

1. punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lagen (2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100),
eller

2. punkterna 2, 3, 7 och 8 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i
skollagen.

Hantering av statliga stöd och bidrag

10 § Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag
enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.
Myndigheten ska också följa upp och utvärdera de insatser för
vilka statliga stöd och bidrag har lämnats.

Andra uppgifter

11 § Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för
syskon till döva eller hörselskadade barn och barn till döva
eller hörselskadade föräldrar.

12 § Myndigheten ska sprida information till och aktivt
arbeta för att göra sin verksamhet känd för sådana huvudmän
som avses i 2 §, deras personal, elever, andra studerande och
vårdnadshavare.

13 § Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska byrån
för utveckling av undervisning för elever med behov av
särskilt stöd, European Agency for Development in Special
Needs Education.

Arbetets bedrivande

14 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv
och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn
till barns bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

15 § Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens
skolinspektion samt andra myndigheter med ansvar för
handikappfrågor i syfte att nå de utbildnings- och
handikappolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning.

Ledning

16 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

17 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter.

Organisation

18 § Det ska finnas en rektor för

1. varje skolenhet, och

2. ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som
avses i 9 §.

Beslutande organ

19 § Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som
benämns nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning. Nämnden ska

1. fullgöra de uppgifter som enligt 3 kap. 4 § skollagen
(1985:1100) åligger huvudmannen för specialskolan, och

2. pröva frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid
vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan
utbildning enligt 5 kap. 28 § skollagen.

20 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning består av en ordförande samt minst sex
och högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det finnas
företrädare för grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och
specialskolan samt för personer med rörelsehinder.

21 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

22 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden för
mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning
inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet
avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra
ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

23 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens
ledning.

24 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad
utbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin
verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på
ett tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

25 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter
om eller i ett enskilt fall besluta att ordföranden i nämnden
för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning
får avgöra ärenden enligt 19 § som är av det slaget att de
inte behöver avgöras av nämnden.

26 § Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs
enligt 25 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

27 § Generaldirektören är myndighetschef.

28 § Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden för
mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning
utses av myndigheten för en bestämd tid. Nämnden utser inom
sig en vice ordförande.

Behörighet till vissa anställningar

29 § Behörig som rektor enligt 18 § 2 är den som uppfyller
kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100).

30 § Vid anställning av lärare vid resurscentren ska 2 kap.
3, 4 och 5 §§ skollagen (1985:1100) tillämpas.

31 § I 9 kap. specialskoleförordningen (1995:401) finns
bestämmelser om personal i specialskolan.

Personalansvarsnämnd

32 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

33 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

34 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och
9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

35 § Myndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag får
inte överklagas.