Förordning (2009:1221) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2010

SFS nr
2009:1221
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2009-11-19

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2010.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga
föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess
lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG
av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst
3 axlar 9 337 kronor 933 kronor 252 kronor 77 kronor

4 eller
fler axlar 15 076 kronor 1 507 kronor 398 kronor 77 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst
3 axlar 8 267 kronor 826 kronor 223 kronor 77 kronor

4 eller
fler axlar 13 617 kronor 1 361 kronor 359 kronor 77 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst
3 axlar 7 295 kronor 729 kronor 194 kronor 77 kronor

4 eller
fler axlar 12 158 kronor 1 215 kronor 320 kronor 77 kronor

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 243 kronor.