Förordning (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS nr
2009:1243
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:284
Upphävd
2015-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1545

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet
som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet,
tandvård, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till
vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och
missbruksmedel.

Socialstyrelsen ska verka för en god hälsa och social välfärd
samt för stödinsatser, omsorg och vård av hög kvalitet på
lika villkor för hela befolkningen. Förordning (2013:907).

2 § Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
genomförande av de handikappolitiska målen med anknytning
till Socialstyrelsens verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Socialstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde även ett
samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Förordning (2014:1545).

Uppgifter för att bygga upp och sprida kunskap

3 § Socialstyrelsen ska

1. verka för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten
bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom
sitt verksamhetsområde,

3. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och
sjukvård, socialtjänst samt stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och
epidemiologiska studier,

4. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild
betydelse inom sitt verksamhetsområde och verka för att
sådant arbete kommer till stånd,

5. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt
verksamhetsområde,

6. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt
arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av
utfall och effekter av insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för
barn med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter
när sådana insatser rör dem, samt förmedla kunskap om
verkningsfulla metoder och arbetsformer,

7. efter samråd med Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor utarbeta den särskilda information som behövs
för bedömning av ett hems lämplighet att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

8. ansvara för Donationsregistret och hälsodataregister samt
för att ta fram och utveckla statistik och register inom sitt
verksamhetsområde,

9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

10. utforma evidensbaserade riktlinjer för åtgärder inom
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten,

11. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och
klassifikationer inom sitt verksamhetsområde, och

12. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida
objektivt och sakligt informations- och utbildningsmaterial
om uppfödning av spädbarn och småbarn i enlighet med artikel
15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december
2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om
ändring av direktiv 1999/21/EG, ändrat genom kommissionens
förordning (EG) nr 1243/2008. Förordning (2013:907).

3 a § Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att expertis
utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids om

1. katastrofmedicin, och

2. inom styrelsens verksamhetsområde, krisberedskap.

Styrelsen ska verka för att expertis inom dessa områden står
till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer.

Inom ramen för vad som sägs i första stycket, får
Socialstyrelsen finansiera verksamhet som bedrivs i
kunskapscenter vid de myndigheter som valts ut av styrelsen i
syfte att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom
katastrofmedicin och krisberedskap. Socialstyrelsen ska besluta
om inriktningen för sådan verksamhet som avses ovan och som
finansieras av styrelsen samt stödja, följa upp och se till att
verksamheten bedrivs effektivt. Förordning (2011:1578).

Uppgifter i fråga om regelgivning

4 § Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter och allmänna
råd inom sitt verksamhetsområde.

Uppgifter inom tillsyn

5 § Har upphävts genom förordning (2013:192).

6 § Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet i
enlighet med vad som anges i miljötillsynsförordningen
(2011:13). Förordning (2013:907).

7 § Har upphävts genom förordning (2013:192).

Övriga uppgifter

8 § Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och
säkerhet samt den enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och
hälso- och sjukvård när det gäller barn och ungdom,

3. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som
regeringen bedriver nationellt och internationellt,

4. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU,

5. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera
konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barns
bästa,

6. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet
med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap samt samordna och övervaka planläggningen av den
civila hälso- och sjukvårdens, smittskyddets och
socialtjänstens beredskap,

7. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell
nivå,

8. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen
(2006:1570) om internationella hot mot människors hälsa,

9. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som
följer av Europaparlamentets och rådets beslut nr
1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande
av beslut nr 2119/98/EG,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt
behörigt organ enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om
inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar,

11. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för
försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd
beredskap, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk
beredskap och inför allvarliga utbrott av smittsamma
sjukdomar,

12. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag,

13. pröva frågor om statsbidrag,

14. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global
utveckling,

15. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års
nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna
i avtalet genomförs,

16. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som
gäller genomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj
2008 om klusterammunition,

17. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning
av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och
sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt
har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2, 6.3 och 6.5
i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens
genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om
åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som
utfärdats i en annan medlemsstat, och

18. besluta om tillhandahållande och fördelning av platser
till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares
vidareutbildning och som anordnas med statliga medel.
Förordning (2014:394).

Samverkan

9 § Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom
sitt verksamhetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

Arbetet med kunskapsstyrning ska planeras och utföras i
samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga
styrningen av hälso- och sjukvården är samordnad.

10 § Socialstyrelsen ska särskilt samverka med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket i
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

11 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst nio ledamöter. Förordning (2011:1148).

Särskilda organ

Rådgivande organ

13 § Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation har till
uppgift att

– vara ett kunskapscentrum i donations- och
transplantationsfrågor,

– ha en opinionsbildande roll och se till att allmänheten och
massmedierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,

– följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations-
och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge
anledning till,

– medverka i kvalitetssäkring och utbildning av
donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska,

– medverka vid internationella kontakter och i framtagandet
av nyckeltal,

– ge vägledning i etiska frågor, samt

– svara för frågor som gäller donationskort.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra
andra uppgifter.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

14 § Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har
till uppgift att bistå Socialstyrelsen med att

– dela in och benämna de specialiteter inom vilka
specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som
ska krävas för att få bevis om specialistkompetens,

– utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369),

– stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i
specialiseringstjänstgöringen,

– främja utbildning av handledare inom
specialiseringstjänstgöringen,

– följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt

– utarbeta kriterier för utbildande enheter för att
säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som
behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög
kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda
läkares och tandläkares kompetens i förhållande till
fastställda målbeskrivningar.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra
andra uppgifter.

Rådet består av en ordförande samt sju andra ledamöter för
frågor om läkares specialiseringstjänstgöring och sex andra
ledamöter för frågor om tandläkares
specialiseringstjänstgöring. Förordning (2014:394).

15 § Har upphävts genom förordning (2010:605).

Beslutande organ

16 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och
medicinska frågor, som har till uppgift att avgöra

– rättsmedicinska ärenden,

– ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller
tillstånd till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

– ärenden om tillstånd till sterilisering,

– ärenden om tillstånd till kastrering,

– ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,

– ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till
avbrytande av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

– ärenden om tillstånd till insemination,

– ärenden om tillstånd till befruktning utanför kroppen som
vägrats i enlighet med 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m.,

– ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband
med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett barn
med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

– ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan
utredning med ett utlåtande om risk för återfall i
brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling
av fängelse på livstid, och

– andra ärenden i vilka Socialstyrelsen på begäran av en
domstol, en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten ska avge
utlåtande om någons hälsotillstånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra
ärenden.

Ordföranden i rådet och ställföreträdaren för honom eller
henne ska ha erfarenhet som lagfaren domare.
Förordning (2014:1298).

17 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Rikssjukvårdsnämnden, som har till uppgift att fatta
beslut om rikssjukvård enligt 9 a och 9 b §§ hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra
andra uppgifter.

Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra
ledamöter, varav sex ska representera landstingen, en ska
representera Statens beredning för medicinsk utvärdering och
en ska representera Vetenskapsrådet. Ordföranden i nämnden
och ställföreträdaren för denne ska vara representanter från
Socialstyrelsen.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Har upphävts genom förordning (2013:193).

20 § Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation utses av
regeringen för en bestämd tid.

21 § Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses
av regeringen för en bestämd tid.

För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst
en av ledamöterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst
en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på
förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av
Sveriges läkarförbund och minst en på förslag av Sveriges
universitets- och högskoleförbund.

För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska
minst en av ledamöterna utses på förslag av Socialstyrelsen,
minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst
en på förslag av professionen, minst en på förslag av
vårdgivarna och minst en på förslag av Sveriges universitets-
och högskoleförbund. Förordning (2014:394).

22 § Har upphävts genom förordning (2010:605).

Personalansvarsnämnd

23 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

24 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Socialstyrelsen.

25 § Har upphävts genom förordning (2013:192).

26 § Har upphävts genom förordning (2013:907).

Överklagande

27 § Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av
bidrag får inte överklagas.

28 § Socialstyrelsens beslut om tillhandahållande och
fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som
ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med
statliga medel får inte överklagas. Förordning (2014:32).

Övergångsbestämmelser

2009:1243

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då
förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen
ska upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande
för bidrag som beslutats före den 1 juli 2008.