Förordning (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

SFS nr
2009:1273
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:520
Upphävd
2012-08-07

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

– forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande,

– ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt
förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer
till elektorsförsamlingar utses samt om
elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till

– styrelsen för Vetenskapsrådet,

– ämnesråden,

– styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap, och

– forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande.

3 § Det ska finnas en elektorsförsamling för varje
forskningsråd. Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska
även välja ledamöter till ämnesråden. Elektorsförsamlingarna
ska välja de ledamöter som inte utses av regeringen.

Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande ska även välja personliga
ersättare för de valda ledamöterna.

2 kap. Elektorsförsamlingar för forskningsråden

1 § Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165
elektorer, varav 55 elektorer för ämnesområdet för humaniora
och samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesområdet för
medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesområdet för
natur- och teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap ska bestå av 55 elektorer och
elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

Elektorer

Regioner

2 § Beslut att utse elektorer ska beredas inom de regioner
som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje region
ansvarar ett universitet för att elektorer utses:

Region 1: Uppsala universitet

Region 2: Lunds universitet

Region 3: Stockholms universitet

Region 4: Göteborgs universitet

Region 5: Umeå universitet

Region 6: Linköpings universitet

Behörighet att utse elektorer

3 § Elektorerna ska utses av

1. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i
fakultetsnämnder,

2. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i
andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga
myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, och

3. de lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet och är
ledamöter i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid en
högskola med konstnärlig utbildning.

De högskolor som varken har fakultetsnämnd eller motsvarande
organ och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna
förordning får, om det behövs, utse en särskild valkommitté
som utser elektorer. Valkommittén bör bestå av personer som
enligt 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och 3 kap. 3 §
högskoleförordningen (1993:100) får delta i val till en
fakultetsnämnd eller motsvarande organ.

Fördelning av elektorer inom regionen

4 § Det universitet som enligt 2 § ansvarar för att elektorer
utses i en region ska i ett skriftligt beslut, efter att ha
hört de universitet, högskolor och övriga myndigheter som
enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen,
bestämma om fördelningen av elektorer inom regionen och om
hur elektorer i övrigt ska utses.

Fördelningen av elektorer inom regionen bör

– vara representativ i förhållande till antalet vetenskapligt
kompetenta lärare och lärare som arbetar inom konstnärlig
verksamhet vid respektive högskola eller övriga myndigheter
inom regionen,

– ha en representativ ämnesmässig spridning, och

– vara jämn mellan könen.

Fördelning av elektorer mellan regioner

5 § Elektorerna som ska ingå i elektorsförsamlingen fördelas
enligt följande tabell.

Elektorsförsamling för Vetenskapsrådet

Ämnesområde Region Antal elektorer

Humaniora
samhällsvetenskap 1 11

2 11

3 13

4 11

5 6

6 3

Medicin och hälsa 1 6

2 9

3 23

4 7

5 6

6 4

Natur- och
teknikvetenskap 1 12

2 11

3 11

4 10

5 6

6 5

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap

Region Antal elektorer

1 6

2 11

3 12

4 15

5 7

6 4

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande

Region Antal elektorer

1 20

2 8

3 5

4 16

5 4

6 2

Ersättare

6 § För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet

7 § Behörig att vara elektor och ersättare är den som får
delta i val till

1. fakultetsnämnd enligt 2 kap. 6 § andra stycket
högskolelagen (1992:1434),

2. nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete enligt 3 kap.
6 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100), och

3. andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga
myndigheter som anges i bilagan till denna förordning.

Vid Försvarshögskolan är de personer behöriga som enligt
3 kap. 2 § andra stycket förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan är röstberättigade vid val av ledamöter
till forsknings- och utbildningsnämnden.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer behöriga som
enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av ledamöter
till fakultetsnämnden.

8 § För att en person som avses i 7 § ska vara behörig krävs
också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete
utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller
ämnesråd som personen ska delta i val till.

9 § En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare
i mer än en elektorsförsamling.

10 § Varje universitet eller högskola samt övriga myndigheter
som anges i bilagan till denna förordning avgör om de
personer som föreslagits som elektorer och ersättare är
behöriga enligt 7–8 §§.

Protokoll

11 § Protokoll ska föras vid ett sammanträde där elektorer
utses till en elektorsförsamling. Namnen på de utsedda
elektorerna och ersättarna ska protokollföras. De universitet
som anges i 2 § ansvarar för att protokoll upprättas där
samtliga inom regionen utsedda elektorer och ersättare
upptas.

Utdrag ur respektive protokoll ska sändas till var och en av
de utsedda elektorerna och ersättarna, till de universitet,
högskolor och övriga myndigheter som enligt bilagan till
denna förordning ingår i regionen samt till det forskningsråd
som elektorerna ska välja ledamöter till.

Valbarhet som ledamot eller ersättare i forsknings- och
ämnesråd

12 § Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och
ämnesråd är den som har hög vetenskaplig kompetens.

13 § En person kan bara väljas till ledamot eller ersättare i
en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara
ledamot i ett ämnesråd eller i ett forskningsråd.

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

14 § Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande
och vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning. En
valberedning ska ha en jämn könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

15 § Valberedningarna ska senast två veckor före valet
föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande ska även föreslå ersättare.

16 § En valberednings förslag till ledamöter och förslag till
ersättare ska ha en sammansättning som är representativ i
förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd
eller ämnesråd som förslaget avser.

Förslaget till ledamöter och förslag till ersättare ska
vidare, om det inte finns särskilda skäl, bestå till hälften
av kvinnor och till hälften av män.

17 § Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och
deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

18 § Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett
gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska
sammanträda på tid och plats som bestäms av det forskningsråd
till vilket elektorsförsamlingen hör.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska
elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar
ersättaren att träda in i elektorns ställe.

Vid ett valsammanträde ska elektorsförsamlingen utse två
personer att justera protokollet.

19 § Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag
presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får
föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande får även föreslå
ersättare och, sedan valet av ledamöter har förrättats, lämna
ytterligare förslag på ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i
valberedningens förslag eller som har föreslagits vid
sammanträdet.

Val

20 § Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex
ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas
vetenskapliga kompetens bör representera de större
ämnesområdena.

Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett
ämnesområde nio ledamöter till ämnesrådet för ämnesområdet.

21 § Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap respektive elektorsförsamlingen för
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga
ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen
avser.

22 § Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

23 § En giltig valsedel för val av ledamöter till
Vetenskapsrådets styrelse ska innehålla sex namn.

En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden ska
innehålla nio namn.

En giltig valsedel för val av ledamöter till Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap respektive till
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande ska innehålla sju namn.

24 § Till ledamöter är de personer valda vilkas namn
förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn
förekommer på lika många valsedlar ska lotten fälla utslaget.

25 § Sedan val av ledamöter har förrättats ska en personlig
ersättare väljas för var och en av ledamöterna i
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och i
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande.

Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom
omröstning. Omröstning ska förrättas med slutna valsedlar. En
giltig valsedel ska innehålla ett namn.

Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika
röstetal ska lotten fälla utslaget.

Protokoll

26 § Över elektorsförsamlingens val ska det föras ett
protokoll. I protokollet ska namnen tas upp på de valda
ledamöterna. I de fall ersättare har valts ska även namnen på
de valda ersättarna tas upp. Protokollet ska skrivas under
av ordföranden och de två personer som har valts att justera
protokollet.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda
ledamöterna och ersättarna, till det forskningsråd valet
avser och till regeringen.

Överklagande

27 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse
elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet

Örebro universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Mälardalens högskola

Region 2

Lunds universitet

Växjö universitet

Blekinge tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan Kristianstad

Malmö högskola

Region 3

Stockholms universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Danshögskolan

Dramatiska institutet

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan på Gotland

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Operahögskolan i Stockholm

Södertörns högskola

Teaterhögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Region 4

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Chalmers tekniska högskola AB

Region 5

Umeå universitet

Luleå tekniska universitet

Mittuniversitetet

Institutet för rymdfysik

Region 6

Linköpings universitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping