Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

SFS nr
2009:1289
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1433

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller besked om framtida prissättning av
internationella transaktioner mellan parter som är i
ekonomisk intressegemenskap (prissättningsbesked).

Ett prissättningsbesked är tillämpligt när statlig och
kommunal inkomstskatt ska bestämmas.

Definitioner m.m.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229), om inget annat anges.

De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande
utländska företeelser om det inte anges eller framgår av
sammanhanget att bara svenska företeelser avses.

3 § Vid tillämpningen av denna lag kan ett fast driftställe
som en näringsidkare har i en annan stat än den där
näringsidkaren hör hemma, anses vara en sådan part som avses
i 1 §.

4 § Ekonomisk intressegemenskap anses föreligga om

1. en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i
ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares
företag eller äger del i detta företags kapital, eller

2. samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen
eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i
dessa företags kapital.

5 § Med stat avses även annan jurisdiktion som Sverige har
ingått skatteavtal med.

6 § Denna lag ska tillämpas på motsvarande sätt i ett ärende
där en ömsesidig överenskommelse om prissättning av
internationella transaktioner kan ingås enligt det avtal som
avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd
och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på
inkomst.

Behörig myndighet

7 § Skatteverket lämnar prissättningsbesked och fattar övriga
beslut enligt denna lag.

Ansökan om prissättningsbesked

8 § Näringsidkare som är eller kan förväntas bli skattskyldig
enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och som omfattas av ett
tillämpligt skatteavtal får ansöka om ett
prissättningsbesked.

Första stycket gäller även handelsbolag och andra
delägarbeskattade juridiska personer om någon av delägarna är
eller kan förväntas bli skattskyldig enligt
inkomstskattelagen och omfattas av ett tillämpligt
skatteavtal.

9 § Näringsidkare som innan en ansökan ges in vill diskutera
förutsättningarna för ett prissättningsbesked och vad ansökan
om prissättningsbesked bör innehålla, ska ges tillfälle till
ett förmöte om inte särskilda skäl talar emot det.

10 § En ansökan om prissättningsbesked ska vara skriftlig och
ska ges in till Skatteverket.

11 § En ansökan om prissättningsbesked ska innehålla de
uppgifter som behövs för att ett prissättningsbesked ska
kunna lämnas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå
i en ansökan.

Förutsättningar för prissättningsbesked

12 § Prissättningsbesked får lämnas om

1. ansökan om prissättningsbesked inte avser en fråga av
enkel beskaffenhet eller transaktioner av mindre omfattning,

2. de transaktioner som omfattas av ansökan kan bedömas
fristående från andra transaktioner som inte omfattas av
ansökan,

3. näringsidkaren lämnar de uppgifter som behövs för att en
ömsesidig överenskommelse ska kunna ingås och ett riktigt
prissättningsbesked ska kunna lämnas,

4. information som behövs för att en ömsesidig
överenskommelse ska kunna ingås och dess tillämpning
kontrolleras, kan erhållas från de stater som ska omfattas av
den ömsesidiga överenskommelsen, och

5. den i ansökan valda prissättningsmetoden, efter eventuella
justeringar, bedöms kunna ge ett pris som motsvarar vad
sinsemellan oberoende parter skulle ha tillämpat.

13 § Prissättningsbesked får lämnas bara om

1. en ömsesidig överenskommelse om prissättning av
internationella transaktioner har ingåtts med en stat som
anges i ansökan om prissättningsbesked och som Sverige har
ingått skatteavtal med, och

2. den ömsesidiga överenskommelsen överensstämmer med ansökan
om prissättningsbesked eller har godtagits av näringsidkaren.

Prissättningsbeskedet

14 § I ett prissättningsbesked anges hur den framtida
prissättningen av vissa internationella transaktioner ska ske
samt de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som
ska gälla för beskedets tillämplighet och giltighet.

Prissättningsbeskedet ska stämma överens med den ömsesidiga
överenskommelse som avses i 13 §.

15 § Giltighetstiden för ett prissättningsbesked ska
bestämmas till mellan tre och fem beskattningsår om det inte
finns särskilda skäl att bestämma giltighetstiden till längre
eller kortare tid.

16 § Ett prissättningsbesked är bindande för Skatteverket
avseende prissättningen av de transaktioner som omfattas av
beskedet och i förhållande till den som beskedet avser, om
inte annat följer av 18 eller 19 §.

Om prissättningsbeskedet avser ett handelsbolag eller en
annan delägarbeskattad juridisk person som tillämpar
beskedet, gäller första stycket i förhållande till dess
delägare.

Underrättelse

17 § Näringsidkaren ska utan oskäligt dröjsmål underrätta
Skatteverket, om

1. sådan omständighet som medför eller kan medföra att de
antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har
angetts i prissättningsbeskedet inte uppfylls, eller

2. prissättningsbeskedet inte tillämpas.

Beslut om ändring eller återkallelse av prissättningsbesked

18 § Skatteverket får ändra ett prissättningsbesked, om
näringsidkaren begär det eller om

1. något av de antaganden och villkor eller någon av de
övriga förutsättningar som har angetts i beskedet i något
väsentligt avseende inte uppfylls, eller

2. en författningsändring i något väsentligt avseende
påverkar en fråga som beskedet avser.

En ändring enligt första stycket får bara göras om sådana
förutsättningar som avses i 12 och 13 §§ är uppfyllda och
näringsidkaren godtar ändringen.

19 § Skatteverket får återkalla ett prissättningsbesked helt
eller delvis om

1. den ömsesidiga överenskommelsen som ligger till grund för
beskedet helt eller delvis har upphört att gälla,

2. näringsidkaren har underrättat Skatteverket enligt 17 § 2
om att beskedet inte tillämpas,

3. näringsidkaren har lämnat uppgift om att beskedet inte har
tillämpats enligt 31 kap. 34 § eller 33 kap. 6 §
skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

4. näringsidkaren eller delägarna i ett handelsbolag eller i
en annan delägarbeskattad juridisk person har begärt
omprövning av eller överklagat ett beslut om slutlig skatt
enligt 66 eller 67 kap. skatteförfarandelagen och har begärt
att prissättningsbeskedet inte ska tillämpas på den fråga som
begäran om omprövning eller överklagandet avser.
Lag (2011:1433).

Utredning

20 § Näringsidkaren får uppmanas att inom viss tid komma in
med de ytterligare uppgifter som behövs när ett ärende om
prissättningsbesked ska prövas.

21 § Skatteverket får komma överens med näringsidkaren om
när, hur och i vilken omfattning en kontroll av uppgifterna i
ett ärende om prissättningsbesked kan ske.

Tillfälle att yttra sig

22 § Näringsidkaren ska ges tillfälle att yttra sig innan
ärendet avgörs, om det inte är onödigt.

I fråga om näringsidkarens rätt att få del av uppgifter som
har tillförts ärendet genom någon annan än näringsidkaren
själv och att få tillfälle att yttra sig över dem gäller
bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223).

Ansökningsavgift

23 § Skatteverket ska i samband med att en ansökan om
prissättningsbesked kommer in ta ut en avgift av
näringsidkaren för den prövning som ansökan kan föranleda.

24 § Skatteverket får i ett enskilt fall besluta om befrielse
från hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda
skäl för det.

Överklagande

25 § Prissättningsbesked och övriga beslut enligt denna lag
får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:1289

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
på ärenden som kommer in efter ikraftträdandet.

2. Ärenden som har inletts hos regeringen före
ikraftträdandet men inte avgjorts, får överlämnas till
Skatteverket för fortsatt handläggning enligt denna lag.

2011:1433

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31
januari 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår
som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade
räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.