Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

SFS nr
2009:1295
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-11-26

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella
transaktioner.

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
och tilllämpningsområde som i lagen (2009:1289) om
prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

Ömsesidig överenskommelse

3 § Skatteverket ingår ömsesidig överenskommelse om
prissättning av internationella transaktioner enligt 13 §
lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella
transaktioner.

4 § Om ett ärende om prissättningsbesked är av särskild
betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att
förhandlingen om ömsesidig överenskommelse bör handläggas av
regeringen, ska Skatteverket med ett eget yttrande överlämna
till regeringen den del av ärendet som avser den ömsesidiga
överenskommelsen.

Första stycket gäller inte en ömsesidig överenskommelse
enligt det avtal som avses i 6 § lagen (2009:1289) om
prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

Ansökan om prissättningsbesked

5 § En ansökan om prissättningsbesked ska ges in i fyra
exemplar och ska innehålla

1. namn, postadress och, om sådana nummer finns,
organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller
motsvarande registreringsnummer eller motsvarande utländska
nummer, för berörda parter,

2. uppgift om vilka beskattningsår ansökan avser,

3. uppgift om vilka stater som omfattas av ansökan,

4. uppgift om i utlandet meddelade motsvarigheter till
prissättningsbesked, som någon av de berörda parterna
omfattas av och som avser transaktioner av samma eller
liknande slag som de i ansökan,

5. en beskrivning av de berörda parterna samt deras
organisation och verksamhet,

6. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,

7. en funktionsanalys,

8. en jämförbarhetsanalys,

9. en beskrivning av den valda prissättningsmetoden,

10. en redogörelse för varför den valda prissättningsmetoden
är lämplig, och

11. uppgift om antaganden som ligger till grund för den valda
prissättningsmetoden.

6 § Ansökan om prissättningsbesked och andra handlingar som
har lämnats i ett ärende enligt lagen (2009:1289) om
prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller
upprättats eller för granskning omhändertagits av
Skatteverket i sådant ärende, ska förvaras på sådant sätt att
obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda
från andra handlingar.

Avgift

7 § Avgift enligt 23 § lagen (2009:1289) om
prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska
betalas med följande belopp:

Ansökan om prissättningsbesked 150 000 kronor

Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked

100 000 kronor

Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked

125 000 kronor

med ändringar

8 § Om en ansökan omfattar mer än en utländsk stat, ska
avgift enligt 7 § betalas som för en ansökan per utländsk
stat.

9 § Avgiften ska betalas till Skatteverket när ansökan ges
in. Om avgiften inte betalas då, ska sökanden föreläggas att
betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får
skickas till sökanden i vanligt brev eller förmedlas på annat
lämpligt sätt. Om föreläggandet inte följs inom föreskriven
tid, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i
föreläggandet.