Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

SFS nr
2009:131
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-03-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1099

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om utbildning
inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning som kompletterar
bestämmelserna i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

2 § Utbildningsanordnaren ska anmäla att en utbildning inom
yrkeshögskolan ska bedrivas som uppdragsutbildning till
Myndigheten för yrkeshögskolan.

3 § Uppdragsutbildningen får inte till någon del finansieras
med statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan.

4 § Uppdragsutbildningen ska vara avgiftsfri för de
studerande.

Tillämpning av förordningen om yrkeshögkolan

5 § När det gäller uppdragsutbildning ska förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1
kap., 2 kap. 2 och 5 §§, 3 kap., 4 kap. 2 § 2, 5 kap., 6 kap.
samt 8 kap. 2 § andra stycket 1. Förordning (2014:1099).

6 § Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 §
första stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
ansvarar för att utbildningen genomförs ska även ansvara för
att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.

Ledningsgruppen för utbildningen, som enligt 4 kap. 2 § 1
förordningen om yrkeshögskolan ska se till att utbildningen
genomförs, ska även se till att uppdragsutbildningen genomförs
enligt denna förordning.

Utbildningar

7 § En uppdragsutbildning ska avse en utbildning inom
yrkeshögskolan. Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera
kurser eller hela utbildningen.

8 § Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun,
ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig
uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), ska uppdraget avse

1. personalutbildning,

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,

3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller

4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en
enskild.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i
stället att uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad
att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren.

9 § Uppdragsutbildning får inte anordnas eller bedrivas på
sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ
inverkan på en utbildning inom yrkeshögskolan eller för de
studerande i en sådan utbildning.

Övergångsbestämmelser

2009:131

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009 och
tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2009. En
anmälan enligt 2 § ska till och med juni 2009 lämnas till den
särskilda utredare som ska förbereda bildandet av Myndigheten
för yrkeshögskolan.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:906) om
kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning. Den
upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utbildning
som avser en kvalificerad yrkesutbildning för vilken det före
den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd enligt
förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

3. Förordningen (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som
uppdragsutbildning gäller även för utbildning som avser en
kvalificerad yrkesutbildning för vilken beslut om statligt
stöd har förlängts enligt punkt 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan.

4. Det som i den upphävda förordningen anges om Myndigheten
för kvalificerad yrkesutbildning gäller i de fall som avses i
punkterna 2 och 3 den särskilda utredare som ska förbereda
bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan eller Myndigheten
för yrkeshögskolan.