Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

SFS nr
2009:1386
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:45

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om

– skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal (2 kap.),

– behörighetsregler (3 kap.),

– undantag från begränsningarna i rätten att vidta hälso- och
sjukvårdande åtgärder på djur (4 kap.),

– tillsyn (5 kap.),

– Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (6 kap.),
och

– övriga frågor (7 kap).

2 § Begrepp och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård.

2 kap. Skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal

1 § Den som tillhör djurhälsopersonalen ska på ett
betryggande sätt förvara, hantera och i förekommande fall
dela ut läkemedel som han eller hon har hand om.

2 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

1. inskränkningar i rätten att överlåta arbetsuppgifter
enligt 2 kap. 3 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård, och

2. de övriga skyldigheter för djurhälsopersonalen som behövs
för en god och säker vård.

3 kap. Behörighetsregler

Veterinärer

Legitimation för veterinär med utländsk utbildning

1 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation
för veterinärer med sådan utländsk utbildning eller
auktorisation som omfattas av

1. EU-rätten,

2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-
avtalet),

3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri
rörlighet för personer, eller

4. överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för
viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer av den 14
juni 1993 (SÖ 1994:2) ändrad genom avtal den 11 november 1998
(SÖ 2001:5).

2 § En sökande med annan utländsk utbildning eller
auktorisation än vad som följer av 1 § ska få legitimation
som veterinär om den sökande

1. har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort
den praktiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och
färdigheterna ska motsvara de svenska kraven,

2. har för yrket nödvändiga kunskaper om svenska
författningar, och

3. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller
norska språket.

Legitimation får meddelas trots att den sökande inte har
genomgått föreskriven efterutbildning, om denne är mycket
skicklig och särskilt erfaren inom veterinäryrket.

Jordbruksverket får, efter samråd med Sveriges
lantbruksuniversitet, meddela närmare föreskrifter om
utbildning och praktisk tjänstgöring som avses i första
stycket 1.

3 § När Jordbruksverket prövar om en veterinär med utländsk
utbildning uppfyller förutsättningarna för legitimation, ska
verket särskilt beakta sökandens utbildnings-, examens- och
andra behörighetsbevis för veterinärer, om dessa bevis har
erkänts av ett land inom EU eller som omfattas av de avtal
som avses i 1 §. Jordbruksverket ska även beakta sådan
utbildning eller yrkeserfarenhet som han eller hon har
skaffat sig i ett annat land som omfattas av EES-avtalet
(EES-land) eller i Schweiz.

Specialistkompetens

4 § Jordbruksverket får, efter samråd med Livsmedelsverket,
meddela föreskrifter om indelning och benämning av de
specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt
om vilken vidareutbildning som krävs för att en veterinär ska
godkännas som specialist.

5 § En veterinär som har rätt att kalla sig specialist efter
föreskriven specialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land
eller i Schweiz ska på ansökan godkännas som specialist i
Sverige, om veterinären har svensk legitimation för yrket.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om
specialistgodkännande för veterinärer som genomgått utländsk
specialiseringstjänstgöring.

Bevis om specialistkompetens får utfärdas endast för
specialiteter som är godkända i Sverige.

Djursjukskötare

6 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad som krävs
för legitimation som djursjukskötare.

7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation
för djursjukskötare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett
annat land.

Godkännande som hovslagare

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken
utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för att kunna
godkännas som hovslagare.

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande
av hovslagare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat
land.

Godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

10 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka yrken
som kan komma ifråga för godkännande för verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård enligt 3 kap. 6 § lagen
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
samt om krav på tilläggsutbildning eller praktisk erfarenhet
för sådant godkännande.

11 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande
för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård för
yrkesutövare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat
land.

Tillfälligt utövande av tjänster

12 § Jordbruksverket får, i fråga om yrken som omfattas av 3
kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård, meddela föreskrifter om tillfälligt
tillhandahållande av tjänster, utan svensk legitimation eller
svenskt godkännande för yrket, för yrkesutövare som är
etablerade i ett EES-land eller i Schweiz.

13 § Yrkesutövaren ska upplysa Jordbruksverket om vilken
verksamhet som yrkesutövaren har för avsikt att utöva. I
brådskande fall får uppgifterna lämnas så snart som möjligt
efter det att yrkesutövaren har utfört sitt arbete.

Behörighet genom särskilt tillstånd

14 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om särskilt
tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt
fall utöva yrke som veterinär, djursjukskötare eller
hovslagare när det saknas förutsättningar för legitimation
enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller godkännande
enligt 3 kap. 5 § första stycket samma lag.

Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om att den som
har legitimation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
kunna få ett särskilt tillstånd att i den utsträckning som
anges i varje särskilt fall utöva verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård när det saknas förutsättningar för
godkännande enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård. Förordning (2012:527).

Förfaranden hos Jordbruksverket

Handläggning av ärenden om legitimation eller annan
behörighet

15 § Jordbruksverket ska bekräfta mottagandet av ansökan inom
en månad från mottagandet och underrätta sökanden om
handlingar som saknas.

Ärenden om legitimation eller annan behörighet ska handläggas
skyndsamt. Jordbruksverkets beslut ska fattas inom tre
månader från det att en fullständig ansökan givits in. Om det
finns särskilda skäl, får tidsfristen förlängas med en månad.
Sökanden ska innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut
informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs.

Information till sökanden

16 § Den som ansöker om legitimation eller annan behörighet
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 1, 2, 7, 9 eller 11
§ eller lämnar uppgifter enligt 13 § ska av Jordbruksverket
upplysas om vilka svenska författningar som han eller hon
behöver känna till och om vilka möjligheter han eller hon har
att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att
kunna utöva yrket i Sverige.

Skyldighet att lämna intyg

17 § På begäran av en yrkesutövare som har behörighet att
utöva ett yrke inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige och
som önskar utöva sitt yrke tillfälligt i ett annat land, ska
Jordbruksverket utfärda ett intyg om yrkesutövarens
behörighetsbevis och om hans eller hennes rätt att utöva
yrket i Sverige.

Om sådana åtgärder som avses i 19 § 4 eller 5 därefter vidtas
mot yrkesutövaren, ska Jordbruksverket underrätta de behöriga
myndigheterna i de berörda länderna.

Upplysningar till myndighet i annat land

18 § På begäran av en myndighet som prövar frågor om
behörighet att utöva ett yrke inom djurens hälso- och
sjukvård i ett annat EES-land eller i Schweiz, ska
Jordbruksverket lämna myndigheten de upplysningar som kan
behövas för prövning av behörighet i ett visst fall.
Jordbruksverkets svar ska lämnas inom tre månader.

Om Jordbruksverket meddelar legitimation eller annan
behörighet för någon som sedan tidigare har behörighetsbevis
att utöva yrket i ett sådant land som avses i första stycket,
ska verket underrätta den behöriga myndigheten i det landet
om beslutet.

19 § Jordbruksverket ska underrätta den behöriga myndigheten
i ett annat EES-land eller i Schweiz om åtgärder som
vidtagits, och skälen för dessa, mot en yrkesutövare som har
behörighetsbevis för verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård även i ett annat EES-land eller i Schweiz. Detta
gäller när yrkesutövaren har

1. dömts för brott i sin yrkesutövning,

2. meddelats disciplinpåföljd,

3. föreskrivits prövotid,

4. fått sin legitimation återkallad, eller

5. fått sin rätt att förskriva läkemedel eller alkohol
inskränkt.

4 kap. Undantag från begränsningarna i rätten att vidta
hälso- och sjukvårdande åtgärder på djur

1 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
förbuden i 4 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård.

5 kap. Tillsyn

Tillsynsmyndigheter

1 § Länsstyrelserna utövar tillsyn över djurhälsopersonalen
inom respektive län.

Länsstyrelser får komma överens om att överföra tillsynen
över viss verksamhet mellan sig.

2 § Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas tillsyn och
ger stöd, råd och vägledning till länsstyrelserna.

Föreskrifter om tillsyn

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för djurhälsopersonalen att lämna
kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten,

2. hur tillsyn ska bedrivas,

3. samverkan mellan tillsynsmyndigheter, och

4. skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information
till Jordbruksverket om den tillsyn som bedrivs.

6 kap. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Uppgifter

1 § Bestämmelser om Ansvarsnämndens för djurens hälso- och
sjukvård uppgifter finns i lagen (2009:302) om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård.

2 § Ansvarsnämnden ska informera Jordbruksverket om ärenden
och beslut som det kan vara av betydelse för verket att känna
till.

Verksamhetsredogörelse

2 a § Ansvarsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en
redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om

1. antalet inkomna respektive avgjorda ärenden,

2. den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende,

3. ärendenas fördelning på olika yrkeskategorier,

4. antalet beslut om disciplinpåföljd enligt 6 kap. 1 § lagen
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
och

5. antalet beslut om andra åtgärder enligt 6 kap. 5-10 §§
lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och
beslutens fördelning på olika åtgärder. Förordning (2013:45).

Undantag från myndighetsförordningen

3 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på ansvarsnämnden:

– 5 § om delegering,

– 16 § om beslutförhet,

– 20 § tredje stycket om föredragning,

– 22 §, 23 § första stycket och 24 § om anställningar och
uppdrag,

– 25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, och

– 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse.

Ledning

4 § Ansvarsnämnden leds av en nämnd.

Kansliuppgifter

5 § Vid ansvarsnämnden finns sekreterare som hjälper till vid
beredningen av ärenden enligt vad nämnden bestämmer i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Jordbruksverket tillhandahåller administrativt stöd samt
upplåter lokaler åt ansvarsnämnden enligt överenskommelse
mellan myndigheterna.

7 kap. Övriga frågor

Avgifter

1 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om legitimation
eller annan behörighet enligt 3 kap. lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i de fall som
framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191). Då ska följande
avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Ansökan om legitimation som
veterinär eller djursjukvårdare 3

Ansökan om godkännande som
hovslagare 3

Ansökan om godkännande för
verksamhet inom djurens hälso-
och sjukvård 2

Ansökan om godkännande av
specialistkompetens 2

Särskilt tillstånd att utöva
veterinäryrket 1

Verkställighetsföreskrifter

2 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård eller denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2009:1386

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då
förordningen (1994:845) om behörighet att utöva
veterinäryrket, m.m. och förordningen (1993:1486) om
godkännande av hovslagare ska upphöra att gälla.

2. Jordbruksverket får i fråga om ansökningar om legitimation
som djursjukskötare som görs före utgången av 2014 meddela
föreskrifter om vilka yrkeskvalifikationer som ska anses vara
likvärdiga med sådan examen som avses i 3 kap. 1 § första
stycket 2 lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso-
och sjukvård. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10-
14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska avgiftsklass 3
tillämpas.

3. Hovslagare som har godkänts i enlighet med förordningen
(1993:1486) om godkännande av hovslagare har rätt att
godkännas som hovslagare enligt 3 kap. 5 § lagen (2009:302)
om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, om ansökan om
godkännande görs senast den 31 december 2010. För
ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191). Då ska avgiftsklass 1
tillämpas.