Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

SFS nr
2009:1393
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:540

Uppgifter

1 § Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om
skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets
skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som
beslutats av riksdagen kan uppnås. Myndighetens lokala
förankring är viktig.

2 § Myndigheten ska

1. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för
vilken Skogsstyrelsen har angetts som tillsynsmyndighet,

2. ha tillsyn över virkesmätningen,

3. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur
landets skogar sköts i förhållande till 1 §,

4. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar
bör skötas enligt 1 §,

5. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

6. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga
om miljökvalitetsmålet Levande skogar, samt

7. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar
utveckling och hushållning med naturresurser.
Förordning (2011:90).

3 § Myndigheten ska se till att dess föreskrifter, allmänna
råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant
sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och
förstå för företag. Myndigheten ska även i sin verksamhet i
övrigt underlätta företagens kontakter med myndigheten.

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sin verksamhet.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och
analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det
inte finns särskilda skäl mot detta.

5 § Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och
i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av
Sveriges politik för global utveckling.

Särskilda uppgifter

5 a § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en behörig
myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av
skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och
trävaror på marknaden. Förordning (2011:540).

6 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 5
och 6 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket
om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:90).

7 § Myndigheten får, med de begränsningar som följer av andra
stycket, inom sitt verksamhets- och kompetensområde bedriva
uppdragsverksamhet, om det bidrar till att uppnå de beslutade
målen för skogspolitiken eller mål inom andra politikområden.

Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas
om det finns synnerliga skäl, om verksamheten innebär

1. rotpoststämpling,

2. skogsbruksåtgärder,

3. avverkning inklusive gallring och röjning,

4. skötseluppdrag för annan part med avseende på
skogsproduktion,

5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om
ersättning,

6. upphandling av entreprenörer för annan part,

7. ekonomiadministration för annan part, eller

8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.

8 § Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning,
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens
uppgifter och verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

9 § Myndigheten leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av
högst nio ledamöter inklusive ordföranden.

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

13 § Myndigheten får ta ut avgifter för varor och tjänster
som får utföras enligt 7 och 8 §§.

Avgifterna för uppdragsverksamheten ska beräknas så att full
kostnadstäckning uppnås.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana
varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för
hur avgifterna för sådana varor och tjänster ska beräknas.