Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS nr
2009:1394
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:868

Uppgifter

1 § Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att
vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt
myndigheter och enskilda.

2 § Myndigheten ska som riskvärderande myndighet och
beredskapsmyndighet

1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers,
uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i
förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar,

2. upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende
smittsamma djursjukdomar inklusive zoonoser,

3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,

4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga
anmälningspliktiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik
som föreskrivs i EU:s regelverk,

5. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt
verksamhetsområde,

6. utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser
i foder samt arbeta förebyggande med fodersäkerhet,

7. utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser
i foder,

8. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt
verksamhetsområde,

9. följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos
domesticerade och vilda djur,

10. följa och analysera utvecklingen av resistens mot
antibiotika och andra antimikrobiella medel bland
mikroorganismer hos djur och i livsmedel,

11. verka för en rationell användning av antibiotika till
djur,

12. inom ramen för sitt verksamhetsområde tillhandahålla
tjänster inom veterinärmedicinsk forensik, och

13. utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska
sjukdomar och zoonoser, vilken fastställs av
Jordbruksverket. Förordning (2014:868).

2 a § Den uppdragsverksamhet som utförs vid myndigheten ska
ske i enlighet med myndighetens uppdrag och ansvar. Finns det
privata utförare som tillhandahåller samma varor och
tjänster, ska uppdragsverksamheten bedrivas i begränsad
omfattning för att inte hämma förutsättningarna för en
effektiv konkurrens på marknaden, om det inte finns särskilda
skäl för något annat. Behovet av att utföra
uppdragsverksamhet ska löpande analyseras och dokumenteras.
Förordning (2014:868).

2 b § Vid myndigheten ska det finnas en nationell expertgrupp
för att upprätthålla sakkunskap

1. om hur sjukdomar uppträder och sprids,

2. när det gäller att bistå Jordbruksverket med att
säkerställa beredskapen inför utbrott av epizootiska
sjukdomar och zoonoser, och

3. för kontroll och bekämpning av epizootiska sjukdomar och
zoonoser.

Den nationella expertgruppen ska bestå av bland andra
epidemiologer, forskare och diagnostiker.
Förordning (2014:868).

3 § Myndigheten ska i första hand utföra de undersökningar
och utredningar som Jordbruksverket begär. Dessa ska
planeras och genomföras efter samråd med Jordbruksverket.
Myndigheten ska om möjligt också med förtur utföra de
undersökningar som andra statliga myndigheter begär.
Förordning (2014:868).

4 § Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och
i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av
Sveriges politik för global utveckling.

Myndighetens ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst åtta ledamöter.

Bibliotek

6 a § I 2 kap. 3 § förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet finns bestämmelser om ett vetenskapligt
bibliotek som är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och
Statens veterinärmedicinska anstalt. Förordning (2010:1489).

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas en statsepizootolog.
Statsepizootologen ska ansvara för frågor som rör epizootiska
och andra allvarliga infektionssjukdomar.

9 § En anställning som statsepizootolog eller professor
beslutas av regeringen efter förslag av myndigheten.

10 § I ett ärende om anställning som statsepizootolog,
statsveterinär eller laborator ska myndigheten hämta in
yttrande från tre sakkunniga. Om anställningen är som
professor, tillämpas i stället 13 §.

I fråga om anställning som statsepizootolog ska myndigheten
även samråda med Jordbruksverket.

11 § Behörig för anställning som statsepizootolog,
statsveterinär eller laborator är den som har den
vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och erfarenheter
och den förmåga i övrigt som behövs med hänsyn till
arbetsuppgifterna.

För behörighet för anställning som statsepizootolog eller
laborator vid epizootologisk enhet krävs dessutom
legitimation som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne
som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt praktisk
erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

12 § Som bedömningsgrund vid beslut om sådana anställningar
som avses i 10 § gäller graden av sådan vetenskaplig och
annan skicklighet som är av betydelse för arbetsuppgifterna.

Särskild vikt ska fästas vid dels vetenskaplig skicklighet
som har visats genom egen forskning och försöksverksamhet
samt genom planering och ledning av forskning och
försöksverksamhet, dels skicklighet som visats genom
självständigt arbete inom anställningens ämnesområde.

Om anställningens art kräver det, ska särskild vikt även
fästas vid andra egenskaper än som anges i första stycket,
såsom pedagogisk, klinisk eller praktisk skicklighet,
administrativ och arbetsledande förmåga eller andra
erfarenheter av betydelse för anställningen.

13 § Innan myndigheten överlämnar sitt förslag till regeringen
i ett ärende om anställning som professor ska den

– hämta in yttrande över de sökande till anställningen från ett
universitet eller en högskola som är verksamt inom området för
anställningen, samt

– ge de sökande till anställningen tillfälle att yttra sig över
myndighetens förslag. Förordning (2010:1489).

14 § En professor vid myndigheten ska undervisa vid
Lantbruksuniversitetet eller andra högskolor inom området för
sin kompetens i den omfattning myndigheten bestämmer. Även
andra tjänstemän vid myndigheten ska inom sitt ämnesområde
undervisa vid högskolor i den omfattning och på de villkor
som myndigheten bestämmer.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

17 § Myndigheten får ta ut avgifter för utförda undersökningar
och utredningar samt tillhandahållna vacciner, diagnostika och
laboratorieprodukter, om inte annat är föreskrivet.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek.
Förordning (2010:1489).